Dane finansowe 2015* 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 32 871 004 32 871 004 48 424 283 70 605 972
Koszty działalności operacyjnej 40 007 766 15 592 766 25 060 772 40 041 451
Zysk z działalności operacyjnej -6 379 851 18 035 149 23 897 621 30 971 165
Zysk brutto -6 121 274 18 293 726 25 143 417 27 122 326
Zysk netto -9 590 766 14 824 234 20 337 582 21 942 015
Aktywa trwałe 1 411 283 1 411 283 626 987 3 917 528
Aktywa obrotowe 44 240 416 44 240 416 64 496 677 66 184 618
Aktywa razem 45 651 699 45 651 699 65 123 664 70 102 146
Kapitał własny 37 425 716 37 425 716 57 768 298 61 705 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 225 983 8 225 983 7 355 366 8 396 833
Pasywa razem 45 651 699 45 651 699 65 123 664 70 102 146
*uwzględnia wycenę programu motywacyjnego w wysokości 24.415 mln PLN, stanowiącej jednorazowy niepieniężny koszt operacyjny roku 2015

Raporty bieżące

15 marca 2019 roku
-
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku Audience Network Sp. z o.o. ("Audience Network"), podmiot zależny od Spółki, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform" w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Audience Network otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej na spłatę kredytu bankowego, wypłacanej na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Uruchomienie kredytu bankowego nastąpi po udokumentowaniu wymaganego wkładu własnego.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

30 stycznia 2019 roku
-
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku Spółka podpisała z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

16 stycznia 2019 roku
-
Zakup licencji na platformę DSP »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku OnAudience Ltd („OnAudience”), podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę zakupu licencji na platformę DSP („Umowa”), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej, od spółki IIIT Sp. z o.o. Sp. k. („IIIT”). Do dnia 11 czerwca 2018 roku IIIT była podmiotem powiązanym ze Spółką przez akcjonariusza QVP Investments Ltd. Obecna umowa pomiędzy Spółką a IIIT na podstawie której udostępniana jest przedmiotowa platforma ulega zawieszeniu z dniem podpisania Umowy. Zakupiona licencja została udzielona na czas nieokreślony (minimum 5 lat obowiązywania z 10-letnim okresem wypowiedzenia) i umożliwia korzystanie z oprogramowania przez całą grupę kapitałową tworzoną przez Spółkę oraz przewiduje dalszy rozwój systemu przez IIIT.
Ustalona cena transakcji wynosi 15,5 mln zł i będzie płatna w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Cena będzie płatna w formie pieniężnej lub poprzez rozliczenie niepieniężne, bez konieczności zewnętrznego finansowania. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Zakupiona licencja zostanie rozpoznana jako wartość niematerialna i prawna oraz podlegać będzie amortyzacji.
Przed transakcją Spółka ponosiła miesięczny koszt w wysokości 800 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu udostępnienia przedmiotowej platformy, a koszt ten obejmował koszty licencji, koszt usług utrzymania oraz koszty infrastruktury.
Po transakcji OnAudience będzie ponosił miesięczny koszt w wysokości 250 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu usług utrzymania wraz z SLA oraz będzie pokrywał koszty infrastruktury, które obecnie wynoszą około 120 tys. zł miesięcznie.
OnAudience posiada prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie przed dniem 28 lutego 2019 roku. W przypadku wypowiedzenia Umowy, obecna umowa między Spółką a IIIT ulega wznowieniu ze skutkiem na dzień podpisania Umowy wraz z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotowej platformy w okresie przejściowym.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

więcej

Raporty okresowe

15 maja 2019 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

15 kwietnia 2019 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

13 lutego 2019 roku
-
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

 
 
 
13 lutego 2019 roku
Raport za IV kwartał 2018 roku
15 kwietnia 2019 roku
Raport za 2018 rok
 
 
15 maja 2019 roku
Raport za I kwartał 2019 roku
 
14 sierpnia 2019 roku
Raport za II kwartał 2019 roku
 
13 listopada 2019 roku
Raport za III kwartał 2019 roku

Okresy zamknięte

Więcej »

Historia działalności

 • Marzec 2011

  Zawiązanie Cloud Technologies Sp. z o.o.

 • Lipiec 2011

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 300.000 zł

 • Październik 2011

  Rozpoczęcie prac nad behavioralengine.com

 • Grudzień 2011

  Przekształcenie w Cloud Technologies S.A.

 • Marzec 2012

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 330.000 zł

 • Maj 2012

  Debiut na rynku NewConnect

 • Listopad 2012

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot

 • Luty 2013

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z DataExchanger

 • Styczeń 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez DoubleClick

 • Lipiec 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez AdForm

 • Październik 2014

  Pozyskanie zespołu mobilnego manastick.com

 • Listopad 2014

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 400.000 zł

 • Marzec 2015

  Prezentacja na MidCap Day

 • Czerwiec 2015

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 420.000 zł

 • Październik 2015

  Nabycie udziałów w Audience Network

 • Listopad 2015

  Uruchomienie parku technologicznego Cloud Technologies Labs

 • Marzec 2016

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 460 000 zł

 • Kwiecień 2016

  Złożenie wniosku o patent na UnBlock

 • Sierpień 2016

  Start platformy OnAudience.com

 • Wrzesień 2017

  Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN

Kalendarium inwestora

 • 14 marca 2011 roku

  NZW, akt założycielski

 • 13 lipca 2011 roku

  NZW, podwyższenie kapitału zakładowego

 • 7 grudnia 2011 roku

  NWZ, zmiana formy prawnej

 • 11 stycznia 2012 roku

  NWZ, emisja akcji serii B

 • 2 kwietnia 2012 roku

  ZWZ za 2011 rok

 • 18 maja 2012 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii A, B

 • 26 czerwca 2013 roku

  ZWZ za 2012 rok, zmiana kapitału docelowego

 • 16 czerwca 2014 roku

  ZWZ za 2013 rok, zmiana kapitału docelowego, emisja akcji serii C

 • 22 grudnia 2014 roku:

  PZ, emisja akcji serii D

 • 15 czerwca 2015 roku

  ZWZ za 2014 rok

 • 6 lipca 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii E

 • 2 lipca 2015 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii C

 • 21 grudnia 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii F

 • 9 maja 2016 roku

  ZWZ za rok 2015

 • 26 czerwca 2017 roku

  ZWZ za rok 2016

 • 27 listopada 2017 roku

  NWZ

 • 21 maja 2018 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii D, E i F

 • 25 czerwca 2018 roku

  ZWZ za rok 2017

Więcej

Grupa Kapitałowa

Cloud Technologies
OnAudience

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.

Audience Network

Audience Network Sp. z.o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

OAN

OAN (Online Advertising Network) - sieć reklamowa, specjalizująca się w sprzedaży powierzchni reklamowej wydawców w ramach produktów sieciowych.

Zarząd

Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Kamil Bargiel
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej

Szymon Okoń
Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Szweryn-Prajsnar
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Zadroga
Członek Rady Nadzorczej

Akcje

Ilość wszystkich akcji: 4.600.000
Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
Giełda: GPW
Rynek: NewConnect
Animator Rynku: TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca: IPO DK S.A.
Debiut: 18 maja 2012 roku
Kod ISIN: PLCLDTC00019

Kontakt
dla inwestorów

Michał Dalba
TAILORS Group
+48 533 339 770
mdalba@tailorsgroup.pl