Dane finansowe 2015* 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 32 871 004 32 871 004 48 424 283 70 605 972
Koszty działalności operacyjnej 40 007 766 15 592 766 25 060 772 40 041 451
Zysk z działalności operacyjnej -6 379 851 18 035 149 23 897 621 30 971 165
Zysk brutto -6 121 274 18 293 726 25 143 417 27 122 326
Zysk netto -9 590 766 14 824 234 20 337 582 21 942 015
Aktywa trwałe 1 411 283 1 411 283 626 987 3 917 528
Aktywa obrotowe 44 240 416 44 240 416 64 496 677 66 184 618
Aktywa razem 45 651 699 45 651 699 65 123 664 70 102 146
Kapitał własny 37 425 716 37 425 716 57 768 298 61 705 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 225 983 8 225 983 7 355 366 8 396 833
Pasywa razem 45 651 699 45 651 699 65 123 664 70 102 146
*uwzględnia wycenę programu motywacyjnego w wysokości 24.415 mln PLN, stanowiącej jednorazowy niepieniężny koszt operacyjny roku 2015

Raporty bieżące

28 września 2018 roku
-
Wybór projektu do dofinansowania »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrał do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform", którego celem jest zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Audience Network Sp. z o.o., czyli podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej tworzonej przes Spółkę. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

3 września 2018 roku
-
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2018 roku Pan Robert Rafał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana jest podjęciem innych obowiązków oraz wynikającym z tego brakiem możliwości efektywnego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

29 czerwca 2018 roku
-
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A." w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada komercjalizację bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a ze względu na zmianę statusu MŚP Spółki wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 9.567.000 zł.
Spółka otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Dodatkowo spółka będzie ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

więcej

Raporty okresowe

13 sierpnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 maja 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

30 kwietnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

 
 
 
12 lutego 2018 roku
Raport za IV kwartał 2017 roku
30 kwietnia 2018 roku
Raport za 2017 rok
 
 
14 maja 2018 roku
Raport za I kwartał 2018 roku
 
13 sierpnia 2018 roku
Raport za II kwartał 2018 roku
 
12 listopada 2018 roku
Raport za III kwartał 2018 roku

Okresy zamknięte

Więcej »

Historia działalności

 • Marzec 2011

  Zawiązanie Cloud Technologies Sp. z o.o.

 • Lipiec 2011

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 300.000 zł

 • Październik 2011

  Rozpoczęcie prac nad behavioralengine.com

 • Grudzień 2011

  Przekształcenie w Cloud Technologies S.A.

 • Marzec 2012

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 330.000 zł

 • Maj 2012

  Debiut na rynku NewConnect

 • Październik 2012

  Rozpoczęcie prac nad behavioralmailing.com

 • Listopad 2012

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot

 • Luty 2013

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z DataExchanger

 • Październik 2013

  Rozpoczęcie prac nad mailingexchange.com

 • Styczeń 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez DoubleClick

 • Lipiec 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez AdForm

 • Październik 2014

  Pozyskanie zespołu mobilnego manastick.com

 • Listopad 2014

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 400.000 zł

 • Marzec 2015

  Prezentacja na MidCap Day

 • Czerwiec 2015

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 420.000 zł

 • Październik 2015

  Nabycie udziałów w Audience Network

 • Listopad 2015

  Uruchomienie parku technologicznego Cloud Technologies Labs

 • Marzec 2016

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 460 000 zł

 • Kwiecień 2016

  Złożenie wniosku o patent na UnBlock

 • Sierpień 2016

  Start platformy OnAudience.com

 • Wrzesień 2017

  Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN

Kalendarium inwestora

 • 14 marca 2011 roku

  NZW, akt założycielski

 • 13 lipca 2011 roku

  NZW, podwyższenie kapitału zakładowego

 • 7 grudnia 2011 roku

  NWZ, zmiana formy prawnej

 • 11 stycznia 2012 roku

  NWZ, emisja akcji serii B

 • 2 kwietnia 2012 roku

  ZWZ za 2011 rok

 • 18 maja 2012 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii A, B

 • 26 czerwca 2013 roku

  ZWZ za 2012 rok, zmiana kapitału docelowego

 • 16 czerwca 2014 roku

  ZWZ za 2013 rok, zmiana kapitału docelowego, emisja akcji serii C

 • 22 grudnia 2014 roku:

  PZ, emisja akcji serii D

 • 15 czerwca 2015 roku

  ZWZ za 2014 rok

 • 6 lipca 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii E

 • 2 lipca 2015 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii C

 • 21 grudnia 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii F

 • 9 maja 2016 roku

  ZWZ za rok 2015

 • 26 czerwca 2017 roku

  ZWZ za rok 2016

 • 27 listopada 2017 roku

  NWZ

 • 21 maja 2018 roku

  Pierwszy dzień notowań akcji serii D, E i F

 • 25 czerwca 2018 roku

  ZWZ za rok 2017

Więcej

Grupa Kapitałowa

Cloud Technologies
OnAudience

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.

Audience Network

Audience Network Sp. z.o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

OAN

OAN (Online Advertising Network) - sieć reklamowa, specjalizująca się w sprzedaży powierzchni reklamowej wydawców w ramach produktów sieciowych.

Zarząd

Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Aleksandra Szweryn-Prajsnar
Członek Rady Nadzorczej

Kamil Bargiel
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt
Członek Rady Nadzorczej

Akcje

Ilość wszystkich akcji: 4.600.000
Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
Giełda: GPW
Rynek: NewConnect
Animator Rynku: TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca: IPO DK S.A.
Debiut: 18 maja 2012 roku
Kod ISIN: PLCLDTC00019

Kontakt
dla inwestorów

Michał Dalba
TAILORS Group
+48 533 339 770
mdalba@tailorsgroup.pl