Raporty bieżące
Raporty okresowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ESPI 11/2024
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku
10.06.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w kwocie 9.600.899 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:
- w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,
- w kwocie 3.982.598 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty na 28 czerwca 2024 roku.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 10/2024
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10.06.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2024 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 9/2024
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10.06.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2024 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 8/2024
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2024 roku
20.05.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2024 roku wynosi +12% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2024 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 7/2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13.05.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler, A. Kisielewska-Drużdż, A. Kaźmierczak, M. Szumicka Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwałZałącznik: Sprawozdanie Rady NadzorczejZałącznik: Sprawozdanie o wynagrodzeniachZałącznik: Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 6/2024
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2024 roku
22.04.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2024 roku wynosi +16% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2024 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 5/2024
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
15.04.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2023 rok w kwocie 9.600.899 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:
- w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym),
- w kwocie 3.982.598 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Wysokość rekomendowanej dywidendy stanowi 20,4% oczyszczonego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za 2023 rok.

W dniu 15 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację Zarządu.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 4/2024
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2024 roku
18.03.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2024 roku wynosi +13% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2024 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 3/2024
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2023 roku
19.02.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2023 roku wynosi +11% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 2/2024
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2023 roku
22.01.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2023 roku wynosi +10% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 1/2024
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15.01.2024

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, iż raporty okresowe w 2024 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za 2023 rok - 15 kwietnia 2024 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku - 27 maja 2024 roku,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku - 16 września 2024 roku,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku - 25 listopada 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanych raportów za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku. Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 28/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku
27.12.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku wynosi +17% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 27/2023
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji własnych
22.12.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2023 roku Spółka złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 22 grudnia 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 26/2023
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22.12.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Piotra Soleńca - Członka Zarządu powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Przedmiotowa transakcja została przeprowadzona w celu pozyskania środków na objęcie akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego na lata 2021 - 2023.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Powiadomienie z dnia 21 grudnia 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 25/2023
Zakończenie przyjmowania ofert oraz planowany termin nabycia akcji własnych
20.12.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 24/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku niniejszym przekazuje podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych ("Skup").

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 1.573.662 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019 ("Akcje").

Łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu, to jest 125.000 akcji. Wobec powyższego Spółka zgodnie z zasadami przedstawionymi w zaproszeniu dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży Akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 92,04%.

Akcje zostaną nabyte po cenie 80,00 zł każda. Łączna cena nabywanych Akcji wyniesie 10.000.000,00 zł. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wyniesie 12.500,00 zł. Nabywane Akcje będą stanowić 2,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji przewidywane jest na dzień 21 grudnia 2023 roku. Transakcje nabycia Akcji nastąpią poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 24/2023
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
11.12.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 15/2023 informującego o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego zawiadamia, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku podjął decyzję o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ("Zaproszenie"), na poniższych warunkach:


1. Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 125.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019, które stanowią nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje").
2. Proponowana cena nabycia Akcji wynosi 80,00 zł każda.
3. Maksymalna kwota alokowana w ramach Zaproszenia wynosi 10.000.000,00 zł.
4. Harmonogram Zaproszenia:
- Data publikacji ogłoszenia: 11 grudnia 2023 roku,
- Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 12 grudnia 2023 roku,
- Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 18 grudnia 2023 roku, godzina 17:00,
- Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia: 20 grudnia 2023 roku,
- Przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności Akcji: 21 grudnia 2023 roku.
5. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A.

 

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz pod adresem www.ipopemasecurities.pl.

 

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki.

 

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

 

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Załącznik: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 23/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku
20.11.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku wynosi +23% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 22/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2023 roku
23.10.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2023 roku wynosi +27% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 21/2023
Sprzedaż udziałów w Audience Network Sp. z o.o.
25.09.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2023 roku zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Audience Network sp. z o.o. _"Audience Network"_ za łączną cenę 2.500.000,00 zł. Przedmiotowa umowa została zawarta z członkami zarządu Audience Network, a transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego. Przeniesienie własności sprzedawanych udziałów nastąpi w dniu 30 września 2023 roku. Cena mieści się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę oraz uwzględnia bieżące zobowiązania wewnątrz grupy kapitałowej. Cena zostanie zapłacona w transzach w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, przy czym od należnej kwoty po dniu 1 kwietnia 2024 roku naliczane będą odsetki. Kupujący udzielili zabezpieczenia o łącznej wartości 120% ceny sprzedaży, które w szczególności uwzględnia posiadane przez nich akcje Spółki.

Audience Network to agencja reklamowa dostarczająca usługi z zakresu marketingu internetowego, której obecna działalność koncentruje się przede wszystkim na rynku polskim. Podmiot ten pełnił ważną rolę w strukturze grupy kapitałowej przed transformacją modelu biznesowego przeprowadzoną w 2019 roku.

Przedmiotowa transakcja ma na celu koncentrację działalności na międzynarodowej sprzedaży danych, co jest kluczowym elementem strategii na lata 2023 - 2025. W wyniku transakcji uproszczona zostanie struktura grupy kapitałowej, co pozytywnie przełoży się na efektywność kluczowych procesów biznesowych.

Przedmiotowa transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na poziom EBITDA grupy kapitałowej, natomiast w jej wyniku ograniczone zostaną przychody prezentowane w segmencie pozostałej działalności.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 20/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2023 roku
18.09.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2023 roku wynosi +57% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 19/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2023 roku
21.08.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2023 roku wynosi +36% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 18/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2023 roku
24.07.2023
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2023 roku wynosi +49% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

 

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 17/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2023 roku
26.06.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2023 roku wynosi +52% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 16/2023
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku
12.06.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 8.305.935 zł (osiem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:
- w kwocie 4.581.105,00 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,00 zł na jedną akcję,
- w kwocie 3.724.830 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych) na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 23 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty na 30 czerwca 2023 roku.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 15/2023
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
12.06.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały Podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 14/2023
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12.06.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2023 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 13/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2023 roku
22.05.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2023 roku wynosi +41% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 12/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15.05.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler, A. Kisielewska-Drużdż, A. Kaźmierczak, M. Szumicka Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwałZałącznik: Projekt polityki wynagrodzeńZałącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 11/2023
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
15.05.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2022 rok w kwocie 8.305.935 zł (osiem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:
- w kwocie 4.581.105 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,00 zł na jedną akcję (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym),
- w kwocie 3.724.830 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Wysokość rekomendowanej dywidendy stanowi 19,7% oczyszczonego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za 2022 rok.

W dniu 15 maja 2023 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację Zarządu.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 10/2023
Przyjęcie strategii na lata 2023 - 2025
15.05.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku przyjął strategię na lata 2023 - 2025 ("Strategia").

Strategia stanowi kontynuację planów zrealizowanych w latach 2021 - 2023. W celu dalszego dynamicznego rozwoju Spółki przyjęto następujące cele na lata 2023 - 2025:

1. Perspektywa biznesowa:
- rozwój sprzedaży danych, przede wszystkim w sposób organiczny, w oparciu o nowe oraz istniejące kanały dystrybucji,
- rozszerzenie zbioru danych, w celu zwiększenia przychodów z obecnych obszarów zastosowań,
- dodatkowe pola eksploatacji danych, w celu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

2. Perspektywa finansowa:
- akwizycje oraz inwestycje, zapewniające podstawy dla dynamicznego wzrostu,
- badania i rozwój, w celu utrzymania źródeł przewag konkurencyjnych,
- skup akcji, w celu realizacji przyszłego programu motywacyjnego.

3. Perspektywa korporacyjna:
- program motywacyjny, w celu utrzymania najlepszych specjalistów na rynku,
- polityka dywidendowa, w celu zwiększenia atrakcyjności dla akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu realizacja przyjętej Strategii wygeneruje dodatkową wartość dla Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Szczegółowy opis przyjętej Strategii w formie prezentacji znajduje się w załączniku.

Załącznik: Strategia 2023 - 2025
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 9/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2023 roku
24.04.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2023 roku wynosi +36% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 8/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2023 roku
20.03.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2023 roku wynosi +47% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 7/2023
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji własnych
20.03.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 20 marca 2023 roku Spółka złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 20 marca 2023 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 6/2023
Zakończenie przyjmowania ofert oraz planowany termin nabycia akcji własnych
15.03.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 5/2023 z dnia 6 marca 2023 roku niniejszym przekazuje podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych _"Skup"_.

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 543.862 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019 _"Akcje"_.

Łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu, to jest 205.069 akcji. Wobec powyższego Spółka zgodnie z zasadami przedstawionymi w zaproszeniu dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży Akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%.

Akcje zostaną nabyte po cenie 48,00 zł każda. Łączna cena nabywanych Akcji wyniesie 9.843.312,00 zł. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wyniesie 20.506,90 zł. Nabywane Akcje będą stanowić 4,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji przewidywane jest na dzień 16 marca 2023 roku. Transakcje nabycia Akcji nastąpią poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 5/2023
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
06.03.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 2/2022 informującego o uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz raportu bieżącego EBI numer 14/2022 informującego o uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych zawiadamia, iż w dniu 6 marca 2023 roku podjął decyzję o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki _"Zaproszenie"_, na poniższych warunkach:


1. Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 205.069 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019, które stanowią nie więcej niż 4,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _"Akcje"_.

2. Proponowana cena nabycia Akcji wynosi 48,00 zł każda.

3. Maksymalna kwota alokowana w ramach Zaproszenia wynosi 9.843.312,00 zł.

4. Harmonogram Zaproszenia:
- Data publikacji ogłoszenia: 6 marca 2023 roku,
- Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 7 marca 2023 roku,
- Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 13 marca 2023 roku, godzina 17:00,
- Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia: 15 marca 2023 roku,
- Przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności Akcji: 16 marca 2023 roku.

5. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz pod adresem www.ipopemasecurities.pl.

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki.

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Załącznik: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 4/2023
Zakup platformy DSP
22.02.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zakupu licencji na platformę DSP oraz raportu bieżącego ESPI numer 15/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii na lata 2021 - 2023 informuje, iż w dniu 22 lutego 2023 roku OnAudience Ltd, podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę na mocy której nabył wszelkie prawa, w tym prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, do kodu źródłowego platformy DSP za kwotę 3,7 mln euro. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Cena zostanie zapłacona do końca bieżącego miesiąca. Zawarta umowa zawiera gwarancje stron.

Platforma DSP służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej oraz umożliwia monetyzację danych. Wcześniej grupa kapitałowa korzystała z licencji na zewnętrzną platformę DSP, bez prawa do kodów źródłowych i możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie oraz jej dalszego sublicencjonowania. Zakup platformy DSP zwiększy niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej, a lepsza integracja z platformą DMP przyczyni się do zwiększenia efektywności monetyzacji danych.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 3/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2022 roku
20.02.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2022 roku wynosi +50% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 2/2023
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30.01.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_ informuje, iż raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za 2022 rok - 17 kwietnia 2023 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku - 29 maja 2023 roku,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku - 25 września 2023 roku,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku - 27 listopada 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanych raportów za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku. Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 1/2023
Cloud Technologies Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30.01.2023

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cloud Technologies Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021


POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje strategii w zakresie zagadnień środowiskowych. Niemniej jednak, Spółka w zakresie swojej polityki stosuje zasady związane ze zmianami klimatu i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje strategii w zakresie spraw społeczno-pracowniczych. Niemniej jednak, Spółka w zakresie swojej polityki stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada jest stosowana.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje strategii w zakresie zagadnień środowiskowych. Niemniej jednak, Spółka w zakresie swojej polityki stosuje zasady związane ze zmianami klimatu i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje strategii w zakresie spraw społeczno-pracowniczych. Niemniej jednak, Spółka w zakresie swojej polityki stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka zamierza stosować zasadę w ograniczonym zakresie i będzie ujawniała wydatki na cele wskazanie w zasadzie 1.5 w zakresie w jakim będzie je ponosić.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Przy wyborze kandydatów na Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółka bierze pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich doświadczenie, kompetencje i umiejętności. Decyzje dotyczące powołania do Zarządu lub Rady Nadzorczej nie są podyktowane płcią. Ponadto, członkowie organu zarządzającego i nadzorującego Spółki są wybierani w taki sposób, aby zapewnić różnorodność w zakresie kierunku wykształcenia i doświadczenia, celem zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia we wszystkich obszarach działalności. Niemniej jednak, Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Niemniej jednak, Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada jest stosowana.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Nie dotyczy.
Ze względu na charakter oraz rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę nie jest zasadne wyodrębnienie osobnych jednostek organizacyjnych. Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne adekwatne do wielkości Spółki i prowadzonej przez nią działalności.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Zasada jest stosowana.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada jest stosowana.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki, realizacja stacjonarnych walnych zgromadzeń zapewnia ochronę praw akcjonariuszy i inwestorów, a prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami zapewnia akcjonariuszom pełny dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Odstąpienie od stosowania wskazanej powyżej zasady związane jest z unikaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami zapewnia akcjonariuszom pełny dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Odstąpienie od stosowania wskazanej powyżej zasady związane jest z unikaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.


KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.

Załącznik: Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Cloud Technologies
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 1/2023
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2022 roku
23.01.2023

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2022 roku wynosi +45% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 48/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2022 roku
19.12.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2022 roku wynosi +47% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 47/2022
Zmiana rynku notowań
07.12.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_ podjął następujące uchwały w związku ze zmianą rynku notowań akcji Spółki:
- Uchwała numer 1131/2022 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect z dniem 12 grudnia 2022 roku wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCLDTC00019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem dopuszczenia przedmiotowych akcji do obrotu na Głównym Rynku GPW;
- Uchwała numer 1132/2022 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 12 grudnia 2022 roku wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCLDTC00019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;
- Uchwała numer 1133/2022 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 12 grudnia 2022 roku wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G Spółki, które będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CLOUD" i oznaczeniem "CLD". Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 46/2022
Decyzja o zatwierdzeniu suplementu
30.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 roku Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu suplementu numer 1 ("Suplement") do prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, o którego zatwierdzeniu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 44/2022 w dniu 10 listopada 2022 roku.

Suplement został sporządzony przez Spółkę w związku z przedstawieniem sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku w dniu 14 listopada 2022 roku, utworzeniem Komitetu Audytu w dniu 21 listopada 2022 roku oraz wyborem Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 21 listopada 2022 roku.

Suplement zostanie udostępniony w dniu 30 listopada 2022 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.cloudtechnologies.pl/pl/dla-inwestorow.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 45/2022
Powołanie Komitetu Audytu
21.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
- Marcin Brendota - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Łukasz Krasnopolski - Członek Komitetu Audytu,
- Kamil Bargiel - Członek Komitetu Audytu.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 44/2022
Decyzja o zatwierdzeniu prospektu
10.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 roku Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki. Na postawie prospektu nie będzie przeprowadzana oferta akcji.

Prospekt zostanie udostępniony w dniu 10 listopada 2022 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.cloudtechnologies.pl/pl/dla-inwestorow.

Załącznik:
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 43/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2022 roku
07.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2022 roku wynosi +47% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 42/2022
Lista akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
07.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 listopada 2022 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista akcjonariuszy
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 15/2022
Powołanie osoby do Rady Nadzorczej
07.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o osobie powołanej do Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Bartosz Gonczarek - Bio
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 14/2022
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07.11.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2022 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 41/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2022 roku
17.10.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2022 roku wynosi +39% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2022 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 40/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03.10.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ zwołuje na dzień 7 listopada 2022 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 13/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03.10.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 7 listopada 2022 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 39/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2022 roku
19.09.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2022 roku wynosi +18% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 12/2022
Rejestracja zmiany statutu
31.08.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2022 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku przyjęty został nowy tekst statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 38/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2022 roku
15.08.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2022 roku wynosi +15% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 37/2022
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji własnych
10.08.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2022 roku Spółka złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 10 sierpnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 10/2022
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu
05.08.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki. Na postawie prospektu nie będzie przeprowadzana oferta akcji.

Wniosek został złożony stosownie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przeniesienie notowań akcji Spółki stanowi element strategii na lata 2021 - 2023 przyjętej w dniu 29 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 36/2022
Zawarcie umowy nabycia udziałów The Linea1 MKT S.L.
26.07.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 34/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia udziałów w The Linea1 MKT S.L. ("Podmiot nabywany"), Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 lipca 2022 roku doszło do zawarcia umowy nabycia udziałów Podmiotu nabywanego przed hiszpańskim notariuszem, a w terminie 14 dni od przeniesienia praw własności udziałów Spółka zapłaci 1.312.500 EUR w postaci 115.609 akcji własnych Spółki oraz 452.813 EUR gotówką. Pozostała kwota, czyli 437.500 EUR zostanie zapłacona w terminie do 14 stycznia 2024 roku na zasadach określonych w umowie inwestycyjnej.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 35/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2022 roku
18.07.2022
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2022 roku wynosi +20% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.
Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 34/2022
Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia udziałów w The Linea1 MKT S.L.
04.07.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 5/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z The Linea1 MKT S.L. _"Podmiot nabywany"_ oraz dotychczasowymi wspólnikami Podmiotu nabywanego _"Wspólnicy"_, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 roku doszło do zawarcia nowej umowy inwestycyjnej, na mocy której rozwiązano pierwotną umowę inwestycyjną oraz ustalono nowe warunki nabycia 100% udziałów w Podmiocie nabywanym przez Spółkę _"Umowa inwestycyjna"_. Umowa inwestycyjna ma charakter zobowiązaniowy, a skutek rozporządzający nastąpi od momentu zawarcia umowy nabycia udziałów przed hiszpańskim notariuszem, co ma nastąpić do końca lipca 2022 roku.

Strony uzgodniły, że za 100% udziałów w Podmiocie nabywanym Spółka zapłaci łącznie 1.870.000 EUR, przy czym 120.000 EUR zostało już zapłacone w 2021 roku jako płatność częściowa za 24% udziałów w Podmiocie nabywanym. Pozostała kwota 1.750.000 EUR za udziały Podmiotu nabywanego zostanie zapłacona przez Spółkę w proporcjach 65,5% akcjami własnymi Spółki i 34,5% gotówką w następujący sposób:
1. 75% całkowitej kwoty, czyli 1.312.500 EUR płatne w terminie 14 dni od przeniesienia praw własności udziałów w Podmiocie nabywanym na rzecz Spółki,
2. 25% całkowitej kwoty, czyli 437.500 EUR płatne w terminie do 14 stycznia 2024 roku.

Wartość jednej akcji własnej Spółki została obliczona na podstawie 30-dniowej średniej ważonej ceny akcji Spółki i będzie jednakowa w przypadku obu płatności.

Przedmiotowa transakcja ma na celu rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybucji danych, a tym samym stanowi realizację strategii Spółki na lata 2021 - 2023, zakładającą zwiększenie przychodów w segmencie sprzedaży danych.

Podmiot nabywany to hiszpańska firma technologiczna z branży marketingu internetowego, działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. Podmiot nabywany dzięki akwizycji może wzbogacić posiadane przez siebie zasoby o dane dostarczane przez Spółkę i w ten sposób przyczynić się do szybkiego wzrostu przychodów obu stron. Po przeprowadzonej transakcji Podmiot nabywany będzie w dalszym ciągu zarządzany przez dotychczasowych udziałowców będących jednocześnie założycielami spółki.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 33/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 27 - 30 czerwca 2022 roku oraz podsumowanie III transzy skupu akcji własnych
04.07.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 27 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 212 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,70 zł,
- w dniu 28 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 213 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,70 zł,
- w dniu 30 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 62 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 32,40 zł.

W dniach 27 - 30 czerwca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 487 akcji, które stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 329.465 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,59% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,59% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 44.961 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.446.955,74 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka w ramach III transzy programu skupu akcji własnych przeprowadzonej w dniach 17 maja - 30 czerwca 2022 roku nabyła 7.259 akcji, na które przeznaczono 262.612,43 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 27 - 30 czerwca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 32/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 21 - 24 czerwca 2022 roku
24.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 21 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 187 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,80 zł,
- w dniu 22 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 188 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,10 zł,
- w dniu 23 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 107 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 31,00 zł,
- w dniu 24 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 210 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 32,50 zł.

W dniach 21 - 24 czerwca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 692 akcji, które stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 328.978 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,58% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,58% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 44.474 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.428.741,51 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 14 - 20 czerwca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 31/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2022 roku
20.06.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2022 roku wynosi +37% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 30/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 14 - 20 czerwca 2022 roku
20.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 14 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 186 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,30 zł,
- w dniu 15 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 181 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 31,00 zł,
- w dniu 17 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 180 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 31,00 zł,
- w dniu 20 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,67 zł.

W dniach 14-20 czerwca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 736 akcji, które stanowią 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,01% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 328.286 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,57% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,57% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 43.782 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.406.055,71 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 14 - 20 czerwca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 29/2022
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20.06.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 9/2022
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
20.06.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 28/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 7 - 13 czerwca 2022 roku
13.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 7 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,85 zł,
- w dniu 8 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 181 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,00 zł,
- w dniu 9 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 173 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,90 zł,
- w dniu 10 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 169 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,80 zł,
- w dniu 13 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 172 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,00 zł.

W dniach 7 - 13 czerwca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 884 akcji, które stanowią 0,02% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,02% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 327.550 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,55% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,55% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 43.046 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.382.865,91 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 7 - 13 czerwca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 8/2022
Rejestracja zmiany statutu
08.06.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2022 roku nowe brzmienie zyskał § 8 statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 27/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 31 maja - 6 czerwca 2022 roku
06.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 31 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 249 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,95 zł,
- w dniu 1 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 239 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,00 zł,
- w dniu 2 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 211 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,47 zł,
- w dniu 3 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 191 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 35,91 zł,
- w dniu 6 czerwca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 200 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 35,68 zł.

W dniach 31 maja - 6 czerwca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 1.090 akcji, które stanowią 0,02% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,02% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 326.666 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,53% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,53% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 42.162 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.350.752,51 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 31 maja - 6 czerwca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 26/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 24 - 30 maja 2022 roku
30.05.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 24 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 343 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,91 zł,
- w dniu 25 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 329 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,66 zł,
- w dniu 26 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 307 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,40 zł,
- w dniu 27 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 42 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,80 zł,
- w dniu 30 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 257 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,00 zł.

W dniach 24 - 30 maja 2022 roku Spółka nabyła łącznie 1.278 akcji, które stanowią 0,03% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,03% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 325.576 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,51% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,51% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 41.072 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.310.808,81 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 24-30 maja 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 25/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 17 - 23 maja 2022 roku
23.05.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 23/2022 w sprawie uruchomienia III transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 17 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 472 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,42 zł,
- w dniu 18 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 445 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,90 zł,
- w dniu 19 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 432 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,34 zł,
- w dniu 20 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 388 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,60 zł,
- w dniu 23 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 355 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,00 zł.

W dniach 17 - 23 maja 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.092 akcji, które stanowią 0,04% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,04% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 324.298 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,49% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,49% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 39.794 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.262.549,61 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 17 - 23 maja 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 24/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23.05.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwałZałącznik: Projekt tekstu jednolitego statutuZałącznik: Projekt regulaminu Walnego ZgromadzeniaZałącznik: Projekt regulaminu Rady Nadzorczej
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 7/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23.05.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwałZałącznik: Projekt tekstu jednolitego statutuZałącznik: Projekt regulaminu Walnego ZgromadzeniaZałącznik: Projekt regulaminu Rady Nadzorczej
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 23/2022
Uruchomienie III transzy skupu akcji własnych
16.05.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia III transzy skupu akcji własnych. Zostanie ona przeprowadzona w dniach od 17 maja do 30 czerwca 2022 roku, a na skup akcji własnych w tym okresie przeznaczonych będzie do 2.000.000 zł.

Pozostałe warunki nabycia akcji własnych wskazane są w raporcie bieżącym ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych z dnia 11 lutego 2022 roku.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 22/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 10 - 16 maja 2022 roku oraz podsumowanie II transzy skupu akcji własnych
16.05.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 10 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 682 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,17 zł,
- w dniu 11 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 509 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,31 zł,
- w dniu 12 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 510 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 36,63 zł,
- w dniu 13 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 503 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,24 zł,
- w dniu 16 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 490 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,50 zł.

W dniach 10 - 16 maja 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.694 akcji, które stanowią 0,05% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,05% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 322.206 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,44% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,44% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 37.702 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.184.343,31 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka w ramach II tury programu skupu akcji własnych przeprowadzonej w dniach 28 marca - 16 maja 2022 roku nabyła 23.152 akcji, na które przeznaczono 804.575,10 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 10 - 16 maja 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 21/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2022 roku
11.05.2022
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2022 roku wynosi +70% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.
Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 20/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 28 kwietnia - 9 maja 2022 roku
09.05.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 28 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 666 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,50 zł,
- w dniu 29 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 676 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,00 zł,
- w dniu 2 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 672 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,29 zł,
- w dniu 4 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 669 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,55 zł,
- w dniu 5 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 689 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 39,92 zł,
- w dniu 6 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 692 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,90 zł,
- w dniu 9 maja 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 690 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,40 zł.

W dniach 28 kwietnia - 9 maja 2022 roku Spółka nabyła łącznie 4.754 akcji, które stanowią 0,10% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,10% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 319.512 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,39% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,39% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 35.008 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 1.085.408,91 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 28 kwietnia - 9 maja 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 19/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 25 - 27 kwietnia 2022 roku
27.04.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 25 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 723 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,60 zł,
- w dniu 26 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 684 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,67 zł,
- w dniu 27 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 669 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 40,12 zł.

W dniach 25 - 27 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.076 akcji, które stanowią 0,04% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,04% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 314.758 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,30% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,30% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 30.254 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 903.704,81 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 25 - 27 kwietnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 18/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 19 - 22 kwietnia 2022 roku
25.04.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 19 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 713 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 33,39 zł,
- w dniu 20 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 717 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,14 zł,
- w dniu 21 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 702 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 38,68 zł,
- w dniu 22 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 727 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 37,09 zł.

W dniach 19 - 22 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.859 akcji, które stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 312.682 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,25% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,25% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 28.178 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 822.506,91 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 19 - 22 kwietnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 17/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2022 roku
20.04.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2022 roku wynosi +52% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 16/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 11 - 14 kwietnia 2022 roku
15.04.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 11 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 681 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,80 zł,
- w dniu 12 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 685 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,58 zł,
- w dniu 13 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 699 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,70 zł,
- w dniu 14 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 701 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 34,69 zł.

W dniach 11-14 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.766 akcji, które stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 309.823 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,20% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,20% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 25.319 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 720.104,80 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 11 - 14 kwietnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 15/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 4 kwietnia - 8 kwietnia 2022 roku
11.04.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 4 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 851 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,40 zł,
- w dniu 5 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 845 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,40 zł,
- w dniu 6 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 834 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,87 zł,
- w dniu 7 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 846 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,90 zł,
- w dniu 8 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 661 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 35,90 zł.

W dniach 4 kwietnia - 8 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 4.037 akcji, które stanowią 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,08% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 307.057 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,14% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,14% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 22.553 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 624.142,31 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 4 kwietnia - 8 kwietnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 14/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 28 marca - 1 kwietnia 2022 roku
04.04.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 13/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia II transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 28 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 842 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 26,72 zł,
- w dniu 29 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 868 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,52 zł,
- w dniu 30 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 868 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,50 zł,
- w dniu 31 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 872 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,38 zł,
- w dniu 1 kwietnia 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 516 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,53 zł.

W dniach 28 marca - 1 kwietnia 2022 roku Spółka nabyła łącznie 3.966 akcji, które stanowią 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,08% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 303.020 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 6,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 6,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 18.516 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 496.963,61 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 28 marca - 1 kwietnia 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 4/2022
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
04.04.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2022 roku Pani Aleksandra Szweryn-Prajsnar złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana jest podjęciem innych obowiązków w ramach grupy kapitałowej oraz wynikającym z tego brakiem możliwości dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 13/2022
Uruchomienie II transzy skupu akcji własnych
25.03.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia II transzy skupu akcji własnych. Zostanie ona przeprowadzona w dniach od 28 marca do 16 maja 2022 roku, a na skup akcji własnych w tym okresie przeznaczonych będzie do 2.000.000,00 zł.

Pozostałe warunki nabycia akcji własnych wskazane są w raporcie bieżącym ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych z dnia 11 lutego 2022 roku.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 12/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 22 - 25 marca 2022 roku oraz podsumowanie I transzy skupu akcji własnych
25.03.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 22 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 813 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 26,10 zł,
- w dniu 23 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 803 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,50 zł,
- w dniu 24 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 824 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,80 zł,
- w dniu 25 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 806 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 26,00 zł.

W dniach 22 - 25 marca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 3.246 akcji, które stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 299.054 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,98% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,98% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka w ramach I tury programu skupu akcji własnych przeprowadzonej w dniach 15 lutego - 25 marca 2022 roku:
- nabyła 14.550 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 379.768,21 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 22 - 25 marca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 11/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2022 roku
21.03.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2022 roku wynosi +64% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 10/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 15 - 21 marca 2022 roku
21.03.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 15 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 770 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,60 zł,
- w dniu 16 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 751 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,30 zł,
- w dniu 17 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 747 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,70 zł,
- w dniu 18 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 754 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 26,00 zł,
- w dniu 21 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 767 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,30 zł.

W dniach 15 - 21 marca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 3.789 akcji, które stanowią 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,08% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 295.808 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,92% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,92% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 11.304 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 295.857,21 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 15 - 21 marca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 9/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 8 - 14 marca 2022 roku
14.03.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 8 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 403 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 24,90 zł,
- w dniu 9 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 415 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 24,60 zł,
- w dniu 10 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 429 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 24,90 zł,
- w dniu 11 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 765 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 24,50 zł,
- w dniu 14 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 772 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,00 zł.

W dniach 8 - 14 marca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 2.784 akcji, które stanowią 0,06% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,06% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 292.019 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,84% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,84% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 7.515 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 198.937,91 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Nabycie akcji własnych w dniach 8-14 marca 2022 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 8/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 1 - 7 marca 2022 roku
07.03.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 1 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 377 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 27,50 zł,
- w dniu 2 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 342 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,40 zł,
- w dniu 3 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 345 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 25,40 zł,
- w dniu 4 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 363 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 24,20 zł,
- w dniu 7 marca 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 379 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 23,52 zł.

W dniach 1 - 7 marca 2022 roku Spółka nabyła łącznie 1.806 akcji, które stanowią 0,04% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,04% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 289.235 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,78% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,78% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 4.731 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 129.969,61 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: potwierdzenie-20220301183710603Załącznik: potwierdzenie-20220302173611927Załącznik: potwierdzenie-20220303174327383Załącznik: potwierdzenie-20220304180757528Załącznik: potwierdzenie-20220307161102460
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 7/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 22 - 28 lutego 2022 roku
28.02.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 22 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 292 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,08 zł,
- w dniu 23 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 310 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,05 zł,
- w dniu 24 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 312 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 26,31 zł,
- w dniu 21 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 388 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 27,57 zł,
- w dniu 28 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 27,50 zł.

W dniach 22 - 28 lutego 2022 roku Spółka nabyła łącznie 1.402 akcji, które stanowią 0,03% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,03% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 287.429 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,75% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,75% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 2.925 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 84.455,51 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: potwierdzenie-20220222164916475Załącznik: potwierdzenie-20220223163905862Załącznik: potwierdzenie-20220224183400390Załącznik: potwierdzenie-20220225172300038Załącznik: potwierdzenie-20220228192435673
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 6/2022
Nabycie akcji własnych w dniach 15 - 21 lutego 2022 roku
21.02.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych oraz raportu bieżącego ESPI numer 5/2022 w sprawie w sprawie uruchomienia I transzy skupu akcji własnych, Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informuje o zrealizowanych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez IPOPEMA Securities S.A. w wykonaniu umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki.

Spółka nabyła:
- w dniu 15 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 318 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,14 zł,
- w dniu 16 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 300 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 30,07 zł,
- w dniu 17 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 312 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,89 zł,
- w dniu 18 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 280 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,50 zł,
- w dniu 21 lutego 2022 roku podczas sesji giełdowej na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 313 akcji własnych _kod ISIN: PLCLDTC00019_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 29,10 zł.

W dniach 15 - 21 lutego 2022 roku Spółka nabyła łącznie 1.523 akcji, które stanowią 0,03% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,03% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu wymieniowych wyżej akcji, Spółka posiada łącznie 286.027 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 5,72% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 5,72% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczas Spółka w ramach programu skupu akcji własnych:
- nabyła 1.523 akcji z maksymalnej liczby 250.000 akcji,
- przeznaczyła 45.298,80 zł z maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł.

Spółka realizuje program skupu akcji własnych w celu wykonania zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego.

Spółka przekazuje w załączniku szczegółowe dane dotyczące transakcji.

Załącznik: Potwierdzenie 20220215174141290Załącznik: Potwierdzenie 20220216164626690Załącznik: Potwierdzenie 20220217165137451Załącznik: Potwierdzenie 20220218175955642Załącznik: Potwierdzenie 20220221165846519
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 5/2022
Uruchomienie I transzy skupu akcji własnych
14.02.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia I transzy skupu akcji własnych. Zostanie ona przeprowadzona w dniach od 15 lutego do 25 marca 2022 roku, a na skup akcji własnych w tym okresie przeznaczonych będzie do 2.000.000,00 zł.

Pozostałe warunki nabycia akcji własnych wskazane są w raporcie bieżącym ESPI numer 4/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych z dnia 11 lutego 2022 roku.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 4/2022
Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych
11.02.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2022 roku, w dniu 11 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu skupu akcji własnych.

Warunki prowadzenia programu:
1. Program będzie prowadzony w transzach, określonych przez Zarząd w formie uchwały, ale nie później niż do wystąpienia najwcześniejszego z następujących: _i_ terminu 31 grudnia 2023 roku, _ii_ nabycia 250.000 Akcji, _iii_ wyczerpania kwoty w wysokości 15.000.000,00 zł.
2. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami będącymi w posiadaniu Spółki.
3. Łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, czyli kwoty 15.000.000,00 zł.
4. Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,10 zł _dziesięć groszy_ za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 120,00 zł _sto dwadzieścia_ za jedną akcję, a jednocześnie będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji _UE_ 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, zgodnie z którym w szczególności cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w tym systemie obrotu jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.
5. Podczas przeprowadzania transakcji w ramach programu odkupu nie będzie nabywane na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu w którym dokonywany jest zakup, w odniesieniu do ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia.
6. Akcje mogą być nabywane wyłącznie w trybie transakcji zawartych na rynku NewConnect podczas sesji giełdowej, w wyniku składania zleceń maklerskich, przy czym zlecenia nie mogą być składane w trakcie fazy aukcji, a zlecenia złożone przed rozpoczęciem fazy aukcji nie mogą zostać zmodyfikowane w tej fazie.
7. Akcje będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach i w terminach określonych w umowie zawartej z firmą inwestycyjną, z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w regulaminie programu oraz uchwałach Zarządu doprecyzowujących warunki skupu akcji w ramach danej transzy.
8. Okres nabywania akcji, maksymalna liczba akcji oraz wysokość środków przeznaczonych w ramach danej transzy będzie każdorazowo określona w uchwale Zarządu przed rozpoczęciem skupu akcji własnych.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 3/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2021 roku
07.02.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za grudzień 2021 roku wynosi +53% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za grudzień 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 2/2022
Lista akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
31.01.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2022 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista akcjonariuszy
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 2/2022
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
31.01.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 1/2022
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za listopad 2021 roku
17.01.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za listopad 2021 roku wynosi +46% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za listopad 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 1/2022
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
10.01.2022

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2021 roku - 14 lutego 2022 roku,
- Raport za 2021 rok - 27 kwietnia 2022 roku,
- Raport za I kwartał 2022 roku - 16 maja 2022 roku,
- Raport za II kwartał 2022 roku - 16 sierpnia 2022 roku,
- Raport za III kwartał 2022 roku - 14 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 21/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29.12.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31 stycznia 2022 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 17/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29.12.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31 stycznia 2022 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 16/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2021 roku
20.12.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za październik 2021 roku wynosi +42% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za październik 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 20/2021
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2022
01.12.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 roku Spółka podpisała z Ecovis System Rewident Sp. z o.o. umowę o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2022. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 15/2021
Przyjęcie strategii na lata 2021 - 2023
29.11.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 29 listopada 2021 roku przyjął strategię na lata 2021 - 2023 "Strategia".

Głównym założeniem Strategii jest uzyskanie przez Spółkę pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Przyjęto również następujące cele strategiczne na lata 2021 - 2023:

1. Perspektywa biznesowa:
- globalizacja biznesu w tym przede wszystkim w sposób organiczny poprzez nawiązywanie nowych lub rozwój istniejących relacji z klientami,
- rozwój kluczowych technologii w tym poprzez dalszy rozwój autorskiej technologii DMP oraz zakup kodu źródłowego platformy DSP,
- zwiększenie monetyzacji danych poprzez analizę alternatywnych możliwości wykorzystania danych w ramach działań B+R.

2. Perspektywa finansowa:
- zakup technologii w tym kodów źródłowych platformy DSP,
- przeprowadzenie skupu akcji własnych z rynku w celu zaoferowania ich w ramach programu motywacyjnego,
- przeprowadzenie akwizycji międzynarodowych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży danych w segmencie Data enrichment,
- prowadzenie działalności B+R mającej na celu efektywniejsze wykorzystanie danych przetwarzanych w ramach platform DMP i DSP.

3. Perspektywa korporacyjna:
- realizacja programu motywacyjnego skierowanego do grona wyższej kadry kierowniczej i członków organów zarządzających grupą kapitałową,
- przeniesienie notowań akcji spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu na Główny Rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ocenie Zarządu realizacja przyjętej Strategii wygeneruje dodatkową wartość dla Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Szczegółowy opis przyjętej Strategii w formie prezentacji znajduje się w załączniku.

Załącznik: Strategia 2021 - 2023
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 14/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2021 roku
12.11.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za wrzesień 2021 roku wynosi +27% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 18/2021
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku
05.11.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 8 listopada 2021 roku. Raport za III kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 13/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2021 roku
18.10.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za sierpień 2021 roku wynosi +34% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2021
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 12/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2021 roku
20.09.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za lipiec 2021 roku wynosi +102% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za lipiec 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 16/2021
Uzupełnienie informacji o subskrypcji akcji serii G
11.08.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") poniżej przekazuje uzupełnioną treść raportu bieżącego EBI numer 19/2020.

"Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 21 grudnia 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 400.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 400.000 akcji serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii G zostały objęte po cenie 7,00 zł każda.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
- Akcje serii G zostały pokryte wkładem pieniężnym.
a) w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności – nie dotyczy.
b) w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne – nie dotyczy.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały zaoferowane 7 inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały objęte przez 7 inwestorów.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
- Na dzień zakończenia subskrypcji 2 inwestorów, a na dzień uzupełnienia raportu bieżącego 3 inwestorów, którzy objęli akcje serii G to osoby powiązane ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 34.444,50 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 20.797,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 1.147,00 zł.

Spółka w wyniku emisji akcji serii G w IV kwartale 2020 roku rozpozna jednorazowy i niegotówkowy koszt operacyjny w wysokości 1,6 mln złotych. Stosownie do MSSF 2 przedmiotowy koszt został oszacowany na bazie różnicy między ceną rynkową i ceną emisyjną na dzień podpisania umów objęcia akcji.

Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect."

Pierwotna treść raportu bieżącego znajduje się poniżej.

"Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 21 grudnia 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 400.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 400.000 akcji serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii G zostały objęte po cenie 7,00 zł każda.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały zaoferowane 7 inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały objęte przez 7 inwestorów.

9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 34.444,50 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 20.797,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 1.147,00 zł.

Spółka w wyniku emisji akcji serii G w IV kwartale 2020 roku rozpozna jednorazowy i niegotówkowy koszt operacyjny w wysokości 1,6 mln złotych. Stosownie do MSSF 2 przedmiotowy koszt został oszacowany na bazie różnicy między ceną rynkową i ceną emisyjną na dzień podpisania umów objęcia akcji.

Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect."

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 11/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2021 roku
11.08.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za czerwiec 2021 roku wynosi +172% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za czerwiec 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 15/2021
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 roku
06.08.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za II kwartał 2021 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 9 sierpnia 2021 roku. Raport za II kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 14/2021
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
21.07.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 lipca 2021 roku Spółka zawarła z EQ1 Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku, a zawarcie powyższej umowy nie wiąże się z jakąkolwiek nową emisją akcji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 10/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2021 roku
19.07.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za maj 2021 roku wynosi +314% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 13/2021
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
09.07.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 roku Spółka w wyniku cesji zawarła umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z EQ1 Sp. z o.o., a umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wygasła.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 9/2021
Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej
05.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 5/2020 w sprawie przyznania subwencji finansowej będącej elementem Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 5 lipca 2021 roku Audience Network Sp. z o.o. "Audience Network", podmiot zależny od Spółki, otrzymał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej zwolnionej z obowiązku zwrotu wynosi 1.575.000 zł, a pozostała część subwencji finansowej w kwocie 525.000 zł podlegać będzie zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 8/2021
Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej
01.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 4/2020 w sprawie przyznania subwencji finansowej będącej elementem Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 1 lipca 2021 roku otrzymał decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej zwolnionej z obowiązku zwrotu wynosi 931.450 zł, a pozostała część subwencji finansowej w kwocie 368.550 zł podlegać będzie zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 12/2021
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28.06.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 7/2020
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28.06.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
PIotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 6/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za kwiecień 2021 roku
21.06.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za kwiecień 2021 roku wynosi +343% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za kwiecień 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 5/2021
Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia udziałów w The Linea1 MKT S.L.
08.06.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" poniżej przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 16 marca 2021 roku.

"Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku Spółka zawarła list intencyjny "LOI" z dotychczasowymi wspólnikami The Linea1 MKT S.L. "Podmiot nabywany", na mocy którego rozpoczęto negocjacje w sprawie nabycia od 24% do 60% udziałów w Podmiocie nabywanym. Zawarcie umowy zakupu udziałów uzależnione będzie w szczególności od wyników badania due diligence oraz uzgodnienia ostatecznych warunków realizacji transakcji. Cena nabycia udziałów będzie ustalana przy pomocy bieżącej i przyszłej wartości wskaźnika EBITDA. Cena nabycia udziałów może być pokryta środkami finansowymi i akcjami własnymi Spółki."

Zarząd informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 roku Spółka zawarła z The Linea1 MKT S.L. "Podmiot nabywany" oraz dotychczasowymi wspólnikami Podmiotu nabywanego "Wspólnicy" umowę inwestycyjną "Umowa inwestycyjna", na mocy której Spółka nabędzie od Wspólników 24% udziałów w Podmiocie nabywanym "Inwestycja 1", z możliwością nabycia łącznie do 60% udziałów w przyszłości. Finalizacja transakcji, to jest przeniesienie praw własności udziałów w Podmiocie nabywanym na rzecz Spółki, wymaga notyfikacji dokumentacji inwestycyjnej przez hiszpańskiego notariusza, co powinno nastąpić w terminie około 30 dni od zawarcia Umowy inwestycyjnej.

Strony uzgodniły, że dla celów Inwestycji 1 całkowita wycena Podmiotu nabywanego będzie równa minimum 500.000 EUR "Wycena 1" i maksymalnie 10-krotność wartości wskaźnika EBITDA Podmiotu nabywanego za 2021 rok, z ograniczeniem do kwoty 2.250.000 EUR "Wycena 2".

Cena zakupu udziałów w ramach Inwestycji 1, zostanie zapłacona w następujący sposób:
1. 120.000 EUR płatne w terminie 14 dni od przeniesienia praw własności udziałów w Podmiocie nabywanym na rzecz Spółki, gotówką i akcjami własnymi Spółki. Wartość jednej akcji własnej Spółki zostanie obliczona na podstawie 30-dniowej średniej ważonej ceny akcji Spółki, liczonej od jednego dnia wstecz od podpisania Umowy inwestycyjnej,
2. do 420.000 EUR czyli 24% Wyceny 2 pomniejszonej o Wycenę 1, ale nie mniej niż 0 EUR, płatne w terminie 30 dni od otrzymania ostatecznych wyników audytu wartości wskaźnika EBITDA Podmiotu nabywanego za 2021 roku, gotówką lub akcjami własnymi Spółki.

Ponadto Spółce przysługuje prawo nabycia od Wspólników dodatkowych 24% udziałów w Podmiocie nabywanym "Inwestycja 2". Cena nabycia udziałów Podmiotu nabywanego w ramach Inwestycji 2 wyniesie do 540.000 EUR czyli 24% Wyceny 2 w zależności od wartości wskaźnika EBITDA Podmiotu nabywanego za 2021 roku.

W celu realizacji Inwestycji 2 Spółka musi poinformować Wspólników, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia w ciągu 90 dni od otrzymania ostatecznych wyników audytu za 2021 roku Podmiotu nabywanego. Niedokonanie tego w powyższym terminie skutkuje utratą przez Spółkę prawa do realizacji Inwestycji 2.

Jeżeli Inwestycja 2 dojdzie do skutku, wówczas Spółka będzie mogła nabyć dodatkowe 12% udziałów w Podmiocie nabywanym "Inwestycja 3". Dla celów Inwestycji 3 wycena Spółki będzie równa 10-krotności wartości wskaźnika EBITDA Podmiotu nabywanego w oparciu o Enterprise Value za rok poprzedzający rok, w którym Spółka zrealizuje Inwestycję 3 "Wycena 3".

Jeżeli Inwestycja 2 nie dojdzie do skutku, wówczas Spółka w ramach Inwestycji 3 będzie mogła nabyć 36% udziałów, za cenę zgodną z Wyceną 3 pomnożoną przez procent udziałów nabytych w Inwestycji 3 za ostatni zakończony rok obrotowy poprzedzający rok, w którym Spółka uzyskała prawo do wykonania Inwestycji 3.

Spółka będzie uprawniona do realizacji Inwestycji 3 po spełnieniu określonych warunków biznesowych w przyszłości.

Spółce przysługuje prawo pierwokupu nabycia pozostałych udziałów Wspólników na zasadach określonych w Umowie inwestycyjnej.

Przedmiotowa transakcja ma na celu rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybucji danych, a tym samym stanowi konsekwentną realizację strategii Spółki, zakładającą zwiększenie przychodów w segmencie Data enrichment, który obejmuje monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania.

Podmiot nabywany to hiszpańska firma technologiczna z branży marketingu internetowego, działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. Podmiot nabywany dzięki akwizycji może wzbogacić posiadane przez siebie zasoby o dane dostarczane przez Spółkę i w ten sposób przyczynić się do szybkiego wzrostu przychodów obu stron. Po przeprowadzonej transakcji Podmiot nabywany będzie w dalszym ciągu zarządzany przez dotychczasowych udziałowców większościowych będących jednocześnie założycielami spółki.

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 11/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21.05.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 3/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2021 roku
14.05.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. "Spółka" informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za marzec 2021 roku wynosi +205% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za marzec 2021 roku
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 9/2021
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku
07.05.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 10 maja 2021 roku. Raport za I kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
EBI 7/2021
Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok
23.04.2021
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2020 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 26 kwietnia 2021 roku. Raport za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu
ESPI 2/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2021 roku
19.04.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za luty 2021 roku wynosi +164% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2021 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 1/2021
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2021 roku
29.03.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za styczeń 2021 roku wynosi +98% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.

Załącznik: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za styczeń 2021 roku
Piotr Prajsnar
EBI 6/2021
Rejestracja zmiany statutu Cloud Technologies
05.03.2021
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2021 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2020 roku nowe brzmienie zyskał § 6 statutu Spółki, natomiast na mocy uchwały podjętej przez Zarząd w dniu 7 grudnia 2020 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załącznik: Statut Cloud Technologies
Piotr Prajsnar
EBI 5/2021
Powołanie osoby do Zarządu Cloud Technologies
26.02.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o osobie powołanej do Zarządu przez Radę Nadzorczą w dniu 26 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Piotr Soleniec
Piotr Prajsnar
EBI 2/2021
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku
05.02.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 8 lutego 2021 roku. Raport za IV kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 15 lutego 2021 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar
EBI 1/2021
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
15.01.2021

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2021 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2020 roku - 8 lutego 2021 roku,
- Raport za 2020 rok - 26 kwietnia 2021 roku,
- Raport za I kwartał 2021 roku - 10 maja 2021 roku,
- Raport za II kwartał 2021 roku - 9 sierpnia 2021 roku,
- Raport za III kwartał 2021 roku - 8 listopada 2021 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar
EBI 19/2020
Zakończenie subskrypcji akcji serii G
28.12.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 roku.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 grudnia 2020 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 21 grudnia 2020 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 400.000 akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 400.000 akcji serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii G zostały objęte po cenie 7,00 zł każda.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały zaoferowane 7 inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii G zostały objęte przez 7 inwestorów.

9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 34.444,50 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 20.797,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 1.147,00 zł.

Spółka w wyniku emisji akcji serii G w IV kwartale 2020 roku rozpozna jednorazowy i niegotówkowy koszt operacyjny w wysokości 1,6 mln złotych. Stosownie do MSSF 2 przedmiotowy koszt został oszacowany na bazie różnicy między ceną rynkową i ceną emisyjną na dzień podpisania umów objęcia akcji.

Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii G do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar
EBI 18/2020
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
07.12.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia wynikającego z § 8 statutu Spółki, a pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej z dnia 4 grudnia 2020 roku.

Na mocy powyższej uchwały, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 460.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, to jest o kwotę 40.000,00 zł, poprzez emisję 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję, a preferencyjne warunki stanowią formę wynagrodzenia dla kadry kierowniczej. Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Do objęcia akcji serii G uprawnione będą osoby z grona kadry kierowniczej Spółki oraz spółek zależnych, co ma na celu zwiększenie zaangażowania kadry kierowniczej w sprawy Spółki oraz długoterminowe związanie kadry kierowniczej ze Spółką. Beneficjenci zawrą ze Spółką umowy inwestycyjne, które między innymi będą ograniczały możliwość dysponowania akcjami do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego § 7 statutu Spółki posiada brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 460.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji,
2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji,
3) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) stanowią akcje serii C trzeciej emisji,
4) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) stanowią akcje serii D czwartej emisji,
5) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii E piątej emisji,
6) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii F szóstej emisji.
2. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
3. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
4. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii B drugiej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
5. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii C trzeciej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
6. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii D czwartej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
7. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii E piątej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
8. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F szóstej emisji został pokryty wkładem pieniężnym."

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego § 7 statutu Spółki będzie posiadał brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji,
2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji,
3) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) stanowią akcje serii C trzeciej emisji,
4) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) stanowią akcje serii D czwartej emisji,
5) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii E piątej emisji,
6) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii F szóstej emisji,
7) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) stanowią akcje serii G siódmej emisji.
2. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
3. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
4. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii B drugiej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
5. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii C trzeciej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
6. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii D czwartej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
7. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii E piątej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
8. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F szóstej emisji został pokryty wkładem pieniężnym.
9. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G siódmej emisji został pokryty wkładem pieniężnym."

Akcje serii G będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i Spółka będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących o zakończeniu subskrypcji akcji serii G, w tym całkowitym koszcie emisji i jego wpływie na wyniki finansowe Spółki oraz o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki.

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii G posłużą do realizacji strategii Spółki, w tym potencjalnych akwizycji lub inwestycji kapitałowych w zagraniczne podmioty o znaczeniu strategicznym. Działalność w przedmiotowym zakresie ma na celu dywersyfikację kanałów monetyzacji danych oraz tym samym poprawę przyszłych wyników finansowych Spółki.

Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Spółki i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport w żadnym wypadku nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy raport, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) i § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Piotr Prajsnar
EBI 16/2020
Powołanie osoby do Rady Nadzorczej
12.10.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o osobie powołanej do Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2020 roku.

Załącznik: Marcin Brendota
Piotr Prajsnar
EBI 15/2020
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12.10.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2020 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
ESPI 8/2020
Lista akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12.10.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2020 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
Piotr Prajsnar
EBI 14/2020
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09.09.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 12 października 2020 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZałącznik: Projekty uchwał dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Piotr Prajsnar
EBI 12/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020
10.08.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 12 sierpnia 2020 roku. Raport za II kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Piotr Prajsnar
EBI 11/2020
Powołanie osoby do Zarządu
29.06.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o osobie powołanej do Zarządu przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Piotr Prajsnar
Piotr Prajsnar
EBI 10/2020
Powołanie osób do Rady Nadzorczej
29.06.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: Aleksandra Szweryn-PrajsnarZałącznik: Kamil BargielZałącznik: Łukasz KrasnopolskiZałącznik: Szymon OkońZałącznik: Tomasz Zadroga
Piotr Prajsnar
EBI 9/2020
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29.06.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
ESPI 6/2020
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29.06.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
Piotr Prajsnar
ESPI 5/2020
Decyzja w sprawie przyznania subwencji finansowej (Audience Network Sp. z o.o.)
02.06.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku Audience Network Sp. z o.o. ("Audience Network"), podmiot zależny od Spółki, otrzymał informację o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej w wysokości 2.100.000 zł będącej elementem Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego i licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Kwota zwrotu subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych i poziomu zatrudnienia, a pozostała część będzie podlegać umorzeniu.

Piotr Prajsnar
ESPI 4/2020
Decyzja w sprawie przyznania subwencji finansowej (Cloud Technologies S.A.)
29.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 maja 2020 roku otrzymał informację o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej w wysokości 1.300.000 zł będącej elementem Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego i licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Kwota zwrotu subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia kryteriów w zakresie wyników finansowych i poziomu zatrudnienia, a pozostała część będzie podlegać umorzeniu.

Piotr Prajsnar
ESPI 3/2020
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację grupy kapitałowej
29.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje o dotychczasowym wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej.

W segmencie Data acquisition możliwy jest istotny spadek przychodów, ale ponieważ związany jest on ze spadkiem średniej ceny zakupu powierzchni reklamowej, to nie powinien mieć istotnego wpływu na poziom osiąganych marż oraz ilość pozyskiwanych danych.

W segmencie Data consulting, w którym kluczowi są klienci z UE, wystąpił tymczasowy spadek przychodów w kwietniu po czym odnotowano wzrost przychodów w maju oraz wzrost liczby zamówień na czerwiec.

W segmencie Data enrichment, w którym kluczowi są klienci z USA, nie odnotowano dotychczas spadków przychodów, ale nie pojawił się też wzrost przychodów typowy dla sezonowości rynku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie za I kwartał 2020 roku pozytywnie zaskakuje sprzedaż technologii DMP w formie długoterminowej licencji.

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 począwszy od dnia 11 marca 2020 roku wszystkie spółki z grupy kapitałowej przeszły na tryb pracy zdalnej i w ten sposób będą kontynuować działalność do odwołania. Zarządy poszczególnych spółek nie odczuwają negatywnych skutków nowego sposobu organizacji pracy oraz na bieżąco podejmują niezbędne kroki mające na celu zapewnienie dostępności oferowanych produktów i usług oraz jednoczesną ochronę zdrowia pracowników i współpracowników.

W szczególności dotychczasowy rozwój pandemii COVID-19 nie miał istotnego wpływu na wyniki finansowe w I kwartale 2020 roku. Mając jednak na uwadze ogólną sytuację gospodarczą na świecie możliwe jest tymczasowe pogorszenie się wyników finansowych w II kwartale 2020 roku. Aktualnie dostępne informacje wskazują jednak, że powyższe okoliczności nie powinny mieć istotnego wpływu na działalność grupy kapitałowej w dłuższej perspektywie. Warto przy tym zauważyć, że umocnienie się dolara i euro jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na sytuację finansową grupy kapitałowej.

Piotr Prajsnar
EBI 8/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 6/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
11.05.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 13 maja 2020 roku. Raport za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2020 roku.

Piotr Prajsnar
EBI 4/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
22.04.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2019 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 24 kwietnia 2020 roku. Raport za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 4 maja 2020 roku.


Piotr Prajsnar
ESPI 1/2020
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
18.03.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Oktawiana Oźminkowskiego.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 18 marca 2020 roku
Piotr Prajsnar
EBI 2/2020
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 - 2020
10.01.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 stycznia 2020 roku Spółka podpisała z Ecovis System Rewident Sp. z o.o. umowę o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019 - 2020. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019 - 2020.

Piotr Prajsnar
EBI 1/2020
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
10.01.2020

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2019 roku - 12 lutego 2020 roku,
- Raport za 2019 rok - 24 kwietnia 2020 roku,
- Raport za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020 roku,
- Raport za II kwartał 2020 roku - 12 sierpnia 2020 roku,
- Raport za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku.

Piotr Prajsnar
EBI 7/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24.06.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
ESPI 4/2019
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24.06.2019

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista akcjonariuszy
Piotr Prajsnar
EBI 6/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27.05.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
ESPI 2/2019
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
15.03.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku Audience Network Sp. z o.o. ("Audience Network"), podmiot zależny od Spółki, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform" w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Audience Network otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej na spłatę kredytu bankowego, wypłacanej na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Uruchomienie kredytu bankowego nastąpi po udokumentowaniu wymaganego wkładu własnego.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2019
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok
30.01.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku Spółka podpisała z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Piotr Prajsnar
ESPI 1/2019
Zakup licencji na platformę DSP
16.01.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku OnAudience Ltd („OnAudience”), podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę zakupu licencji na platformę DSP („Umowa”), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej, od spółki IIIT Sp. z o.o. Sp. k. („IIIT”). Do dnia 11 czerwca 2018 roku IIIT była podmiotem powiązanym ze Spółką przez akcjonariusza QVP Investments Ltd. Obecna umowa pomiędzy Spółką a IIIT na podstawie której udostępniana jest przedmiotowa platforma ulega zawieszeniu z dniem podpisania Umowy. Zakupiona licencja została udzielona na czas nieokreślony (minimum 5 lat obowiązywania z 10-letnim okresem wypowiedzenia) i umożliwia korzystanie z oprogramowania przez całą grupę kapitałową tworzoną przez Spółkę oraz przewiduje dalszy rozwój systemu przez IIIT.
Ustalona cena transakcji wynosi 15,5 mln zł i będzie płatna w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Cena będzie płatna w formie pieniężnej lub poprzez rozliczenie niepieniężne, bez konieczności zewnętrznego finansowania. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Zakupiona licencja zostanie rozpoznana jako wartość niematerialna i prawna oraz podlegać będzie amortyzacji.
Przed transakcją Spółka ponosiła miesięczny koszt w wysokości 800 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu udostępnienia przedmiotowej platformy, a koszt ten obejmował koszty licencji, koszt usług utrzymania oraz koszty infrastruktury.
Po transakcji OnAudience będzie ponosił miesięczny koszt w wysokości 250 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu usług utrzymania wraz z SLA oraz będzie pokrywał koszty infrastruktury, które obecnie wynoszą około 120 tys. zł miesięcznie.
OnAudience posiada prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie przed dniem 28 lutego 2019 roku. W przypadku wypowiedzenia Umowy, obecna umowa między Spółką a IIIT ulega wznowieniu ze skutkiem na dzień podpisania Umowy wraz z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotowej platformy w okresie przejściowym.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2019
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
14.01.2019
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2018 roku - 13 lutego 2019 roku,
- Raport za 2018 rok - 15 kwietnia 2019 roku,
- Raport za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,
- Raport za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku,
- Raport za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 17/2018
Zmiana składu Rady Nadzorczej
26.11.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Przemysława Schmidta ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Szymona Okonia i Pana Tomasza Zadrogę do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Szymon OkońZałącznik: Tomasz Zadroga
Piotr Prajsnar
EBI 16/2018
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
26.11.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku.
Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
ESPI 15/2018
Lista akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
26.11.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2018 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista akcjonariuszy
Piotr Prajsnar
EBI 14/2018
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku
05.11.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 12 listopada 2018 roku. Raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2018 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 13/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29.10.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 listopada 2018 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 12/2018
Rejestracja zmiany statutu
19.10.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku nowe brzmienie zyskał § 8 statutu Spółki.
Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar
ESPI 13/2018
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
29.09.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 września 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 12/2018
Wybór projektu do dofinansowania
28.09.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrał do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform", którego celem jest zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Audience Network Sp. z o.o., czyli podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej tworzonej przes Spółkę. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.
Piotr Prajsnar
EBI 11/2018
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
03.09.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2018 roku Pan Robert Rafał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana jest podjęciem innych obowiązków oraz wynikającym z tego brakiem możliwości efektywnego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
Piotr Prajsnar
ESPI 11/2018
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
13.07.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 12 lipca 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 10/2018
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN
12.07.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 11 lipca 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 9/2018
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
29.06.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A." w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada komercjalizację bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a ze względu na zmianę statusu MŚP Spółki wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 9.567.000 zł.
Spółka otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Dodatkowo spółka będzie ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.
Piotr Prajsnar
EBI 9/2018
Zmiana niestosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
25.06.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Spółka dotychczas nie stosowała i w dalszym ciągu nie będzie stosowała zasady numer 16 ładu korporacyjnego dotyczącej publikacji raportów miesięcznych. Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji.
W celu uniknięcia wątpliwości zauważyć należy, że Spółka w sposób trwały stosuje zasadę numer 1 z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestrowaniem ich przebiegu oraz upublicznianiem go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu wszystkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń przekazywane są za pośrednictwem raportów bieżących.
Piotr Prajsnar
EBI 8/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25.06.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
ESPI 8/2018
Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
25.06.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik: Lista Akcjonariuszy
Piotr Prajsnar
ESPI 7/2018
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez QVP Investments Ltd
12.06.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez QVP Investments Ltd.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 11 czerwca 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 6/2018
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN
11.06.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 11 czerwca 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 5/2018
Wybór projektu do dofinansowania
06.06.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrała do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.", którego celem jest komercjalizacja bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 11.161.500 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.
Piotr Prajsnar
EBI 7/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30.05.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
ESPI 3/2018
Korekta zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN
21.05.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 21 maja 2018 roku Spółka otrzymała korektę zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN.

Załącznik: Korekta zawiadomienie z dnia 21 maja 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 2/2018
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN
18.05.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PERPETUM 10 FIZAN.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 18 maja 2018 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 1/2018
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez QVP Investments Ltd
18.05.2018

Zarząd Cloud Technologies S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez QVP Investments Ltd.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 18 maja 2018 roku
Piotr Prajsnar
EBI 4/2018
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
05.03.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D, E i F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotowe akcje zostały wyemitowane w latach 2014 - 2015, a zawarcie powyższej umowy nie wiąże się z jakąkolwiek nową emisją akcji oraz jest istotnym krokiem do złożenia prospektu emisyjnego i przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok
22.01.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2018
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
22.01.2018
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2017 roku - 12 lutego 2018 roku,
- Raport za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 roku,
- Raport za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku,
- Raport za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku,
- Raport za III kwartał 2018 roku - 12 listopada 2018 roku.
Piotr Prajsnar
ESPI 18/2017
Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych
28.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu w dniu 28 grudnia 2017 roku akcji własnych przez Spółkę.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Piotr Prajsnar
ESPI 17/2017
Nabycie akcji własnych
28.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka w ramach przeprowadzonego skupu nabyła 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł. Spółka nabyła Akcje Własne wyłącznie od inwestorów finansowych, a w przeprowadzonym skupie nie wzięły udziału osoby powiązane, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki.
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).
Piotr Prajsnar
ESPI 16/2017
Zakończenie skupu akcji własnych
22.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zaakceptował oferty sprzedaży 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł, przedstawione mu w odpowiedzi na ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabycie oraz rozliczenie nabycia Akcji Własnych nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku. Stosownie do oświadczeń złożonych w dniu 20 grudnia 2017 roku ofert sprzedaży nie złożyli następujący akcjonariusze:
- Piotr Prajsnar;
- Robert Rafał;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Akcje Własne zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).
Piotr Prajsnar
ESPI 15/2017
Zawiadomienie od akcjonariuszy o niekorzystaniu z zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
20.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku, do Spółki wpłynęły oświadczenia („Oświadczenia”) o niekorzystaniu z zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki następujących akcjonariuszy:
- Piotra Prajsnara;
- Roberta Rafała;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Oświadczenia zostały złożone w odpowiedzi na opublikowane przez Spółkę ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”) i realizowany na jego podstawie skup akcji Spółki („Skup”).
Wskazani wyżej akcjonariusze oświadczyli i potwierdzili, że nie zamierzają brać udziału w Skupie i nie zamierzają składać ofert sprzedaży żadnych posiadanych przez nich akcji Spółki.
Na podstawie Ogłoszenia Zarząd Spółki ogłosił ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:
- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki;
- oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);
- Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Ofert maksymalnie do 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych);
- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 grudnia 2017 roku, a zakończy w dniu 21 grudnia 2017 roku;
- rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku;
- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzaniu i rozliczeniu Ofert jest Ipopema Securities S.A. („Dom Maklerski”).
Oferta przeprowadzana jest zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem Ogłoszenia.
Piotr Prajsnar
ESPI 14/2017
Ogłoszenie oferty zakupu akcji
20.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:
- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki;
- oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);
- Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Ofert maksymalnie do 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych);
- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 grudnia 2017 roku, a zakończy w dniu 21 grudnia 2017 roku;
- rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku;
- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzaniu i rozliczeniu Ofert jest Ipopema Securities S.A. („Dom Maklerski”).
Oferta przeprowadzana jest zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”). Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 roku. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Załącznik: Ogłoszenie oferty zakupu akcji
Piotr Prajsnar
ESPI 13/2017
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
18.12.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu w dniu 1 grudnia 2017 roku udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.
Załącznik: Zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2017 roku
Piotr Prajsnar
EBI 17/2017
Zmiana składu Rady Nadzorczej
27.11.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Rafała Gajowego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Kamila Bargiel do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Kamil Bargiel
Piotr Prajsnar
EBI 16/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
27.11.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 14/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30.10.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 27 listopada 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
ESPI 10/2017
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN Sp. o.o.
15.09.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Spółka zawarła z OAN Sp. z o.o. umowę przyrzeczoną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności markę OAN, kluczowych pracowników oraz istotne umowy handlowe. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Audience Network Sp. z o.o. będącej podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki.
Stosownie do postanowień umowy przedwstępnej z dnia 7 sierpnia 2017 roku cena zakupu wynosi 2 mln zł, przy czym ostateczna cena zakupu może zostać skorygowana i zostanie zapłacona w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. W celu realizacji transakcji powołany został nowy podmiot zależny działający pod firmą Online Advertising Network Sp. z o.o. w którym Spółka objęła 100% udziałów.
OAN Sp. z o.o. działa od 2011 roku oraz posiada ugruntowaną pozycję na rynku reklamy internetowej. Obsługuje klientów bezpośrednich, ma dobre relacje z agencjami oraz dostarcza produkty sieciowe dla wydawców. W wyniku transakcji uzyska dostęp do nowych technologii, które umożliwią stworzenie unikalnej oferty produktów i usług.
Piotr Prajsnar
ESPI 9/2017
Zwiększenie ilości przetwarzanych danych
28.08.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o istotnym zwiększeniu ilości przetwarzanych danych na platformie OnAudience.com, co wynika z wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych. Zwiększenie ilości przetwarzanych danych nastąpiło przede wszystkim na rynkach UE i USA, które mają kluczowe znaczenie dla działalności Spółki.
Platforma OnAudience.com jest jedną z największych hurtowni danych na świecie, która umożliwia między innymi targetowanie kampanii reklamowych w Internecie. Aktualnie przetwarza ponad 9 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
Platforma OnAudience.com została uruchomiona w 2016 roku w związku z planowaną ekspansją międzynarodową. Początkowo przetwarzała blisko 3 mld anonimowych profili użytkowników korzystających wyłącznie z komputerów stacjonarnych.
Zwiększenie zasięgu międzynarodowego jest jednym z kluczowych elementów strategii konsekwentnie realizowanej przez Spółkę. W ocenie Zarządu zwiększenie posiadanego potencjału danych może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Piotr Prajsnar
ESPI 8/2017
Rozpoczęcie strategicznej współpracy z PHD Media Direction
09.08.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z PHD Media Direction Sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie wykorzystania technologii Big Data w reklamie internetowej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym oraz może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę.
Zawarta umowa w szczególności przewiduje wykorzystanie technologii Data Exchange oraz Data Management Platform dostępnych na platformie OnAudience.com należącej do Spółki. Intencją stron jest rozpoczęcie strategicznej współpracy w celu stworzenia unikalnej oferty na rynku reklamy internetowej oraz następnie wspólnej obsługi wybranych klientów.
OnAudience.com to jedna z największych hurtowni danych na świecie, która umożliwia targetowanie kampanii reklamowych w Internecie. Przetwarza ponad 3 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
PHD Media Direction jest częścią Omnicom Media Group, globalnej sieci agencji mediowych wyspecjalizowanych w planowaniu komunikacji i zakupie mediów. Opracowuje przemyślane strategiczne rozwiązania i kreatywne innowacje dla najlepszych marek na świecie.
Piotr Prajsnar
ESPI 7/2017
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN Sp. o.o.
07.08.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z OAN Sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności markę OAN, kluczowych pracowników oraz istotne umowy handlowe. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Audience Network Sp. z o.o. będącej podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki.
Finalizacja transakcji nastąpi do dnia 30 września 2017 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym zakończeniu due diligence. Szacowana cena zakupu wynosi 2 mln zł i zostanie zapłacona w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. W celu realizacji transakcji powołany zostanie nowy podmiot zależny w ramach grupy kapitałowej Spółki.
OAN Sp. z o.o. działa od 2011 roku oraz posiada ugruntowaną pozycję na rynku reklamy internetowej. Obsługuje klientów bezpośrednich, ma dobre relacje z agencjami oraz dostarcza produkty sieciowe dla wydawców. W wyniku transakcji uzyska dostęp do nowych technologii, które umożliwią stworzenie unikalnej oferty produktów i usług.
Piotr Prajsnar
ESPI 6/2017
Decyzja Zarządu o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future
28.06.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future. Strony zakończyły prowadzone negocjacje i nie planują wznowienia rozmów o przejęciu w przyszłości. Jednocześnie strony podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy na płaszczyźnie biznesowej.
Spółka Imagine The Future osiągnęła wyniki finansowe, które istotnie przewyższają założenia przyjęte podczas prowadzonych wcześniej negocjacji oraz tym samym znacząco wpływają na ocenę parametrów transakcji przez sprzedającego. Jednocześnie ustalenia dotyczące ceny wygasły w dniu 31 grudnia 2016 roku, wobec czego niezbędne byłoby uzgodnienie nowych warunków transakcji i w konsekwencji znaczne podniesienie ceny.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w celu uzyskania satysfakcjonujących parametrów dla obecnych akcjonariuszy Spółki realizacja transakcji przy wyższej cenie wymagałaby dalszych istotnych prac organizacyjnych w strukturze spółki Imagine The Future. W ocenie Zarządu powyższe działania wymagałyby zaangażowania znacznych zasobów po stronie Spółki oraz wiązałyby się z wydłużeniem harmonogramu transakcji.
Decyzja Zarządu uzasadniona jest również faktem wypracowania mechanizmów współpracy, które zabezpieczają strategiczne interesy Spółki bez konieczności przejmowania spółki Imagine The Future. Strony zamierzają kontynuować rozpoczętą wcześniej współpracę oraz zacieśniać relacje biznesowe w obszarach kreujących synergie wynikające ze wzajemnego uzupełnienia oferty produktów i usług.
Zarząd zamierza konsekwentnie realizować strategię opartą o wzrost organiczny wynikający z rozwoju nowych produktów i usług oraz budowania zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega znaczny potencjał wzrostu w obszarze performance marketingu oraz data consultingu. Istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki może mieć technologia UnBlock.
Piotr Prajsnar
EBI 12/2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
26.06.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 11/2017
Zmiana składu Rady Nadzorczej
12.06.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Przemysława Schmidt do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Przemysław Schmidt
Piotr Prajsnar
EBI 10/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12.06.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 9/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31.05.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 7/2017
Zmiana niestosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
31.05.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Dotychczas Spółka nie stosowała zasad numer 9.1, 9.2 i 16 ładu korporacyjnego. Od tej pory Spółka nie będzie stosowała jedynie zasady numer 16 ładu korporacyjnego. Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji.
Piotr Prajsnar
EBI 6/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15.05.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 4/2017
Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok
27.03.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2016 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2017 roku. Raport za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku.
Piotr Prajsnar
ESPI 1/2017
Due diligence spółki Imagine The Future
01.03.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z planowaną transakcją nabycia spółki Imagine The Future w dniu 1 marca 2017 roku zlecił wykonanie due diligence przejmowanej spółki oraz sporządzenie fairness opinion o przedmiotowej transakcji.
Due diligence prawne zostanie wykonane przez K&L Gates Jamka Sp. k.
Due diligence finansowe i podatkowe zostanie wykonane przez Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k.
Po wykonaniu due diligence Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. przeprowadzi analizę warunków transakcji oraz wyda opinię o godziwości ceny transakcyjnej.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
01.02.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2016 roku Pani Monika Komosa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2017
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
30.01.2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2016 roku - 13 lutego 2017 roku,
- Raport za 2016 rok - 30 marca 2017 roku,
- Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
- Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
- Raport za III kwartał 2017 roku - 13 listopada 2017 roku.
Piotr Prajsnar
ESPI 22/2016
Decyzja Zarządu w sprawie nabycia spółki Imagine The Future
22.12.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 20 – 21 grudnia 2016 roku odbył serię spotkań z mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, których przedmiotem były rozmowy na temat nabycia spółki Imagine The Future. Zarząd postanowił, że w celu ochrony interesów mniejszościowych akcjonariuszy Spółki przed przystąpieniem do przedmiotowej transakcji zleci wykonanie opinii na temat potencjalnych konfliktów interesów, oceny rynkowej planowanej transakcji oraz audytu przejmowanej spółki.
Zarząd zleci wykonanie powyższych analiz niezależnym i renomowanym podmiotom oraz przedstawi ich wyniki Walnemu Zgromadzeniu w I kwartale 2017 roku.
Zarząd kontynuuje prace mające na celu przejście na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Piotr Prajsnar
ESPI 20/2016
Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie spółki Imagine The Future
19.12.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w całości spółki Imagine The Future, agencji nowych technologii działającej na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. W ocenie Zarządu przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock.
Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłaconych ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, natomiast pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku.
Spółka zamierza przystąpić do transakcji do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł, wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję,
- 120 mln zł, wypłaconej w 2018 roku, w formie 1.200.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję.
Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych. Wypłata każdej transzy ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W szczególności emisja akcji będzie uwarunkowana od osiągnięcia przez przejmowaną spółkę:
- 20 mln EBITDA w 2016 roku,
- 40 mln zysku netto w 2017 roku.
Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, pracuje dla niej około 80 osób, aktualnie działa na 36 rynkach na całym świecie i prawie 95% kampanii reklamowych realizuje poza Polską. W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. W 2017 roku przewiduje 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto. W 2018 roku przewiduje 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto.
Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN.
Piotr Prajsnar
EBI 16/2016
Zmiana składu Rady Nadzorczej
19.09.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Tyśnickiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Łukasza Krasnopolskiego i Pana Rafała Gajowego do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Łukasz KrasnopolskiZałącznik: Rafał Gajowy
Piotr Prajsnar
EBI 15/2016
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
19.09.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 14/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22.08.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 19 września 2016 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 12/2016
Rejestracja zmiany statutu
20.07.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku nowe brzmienie zyskał § 6, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 20, § 21 statutu Spółki.
Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar
EBI 11/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20.06.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Pan Paweł Chodaczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Piotr Prajsnar
EBI 10/2016
Realizacja strategii na lata 2014 – 2016
15.06.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka zakończyła prace rozwojowe nad platformą zarządzania danymi (ang. Data Management Platform) nowej generacji, która pozwoli na dynamiczny rozwój biznesu w obszarze przetwarzania dużych zbiorów danych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na przetwarzanie nawet 100-krotnie większych zbiorów danych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jednostkowych.
Spółka zawarła umowę licencyjną na technologię do automatycznego zakupu mediów (ang. Demand Side Platform) na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Zawarta umowa obowiązuje od II kwartału 2016 roku oraz będzie miała istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka zawarła umowy pozwalające na zakup mediów oraz dystrybucję danych na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowe umowy mają charakter ramowy i zostały zawarte na czas nieokreślony z zamiarem trwałej współpracy. Zawarte umowy obowiązują od II kwartału 2016 roku oraz będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka złożyła wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Przedmiotowe rozwiązanie jest adresowane do wydawców, których straty wynikające z blokowania reklam internetowych osiągną w tym roku blisko 27 mld dolarów. Opracowane rozwiązanie cechuje się istotnymi synergiami z podstawową działalnością w zakresie Big Data i bazuje na platformie zarządzania danymi nowej generacji.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spodziewa się wzrostu ilości przetwarzanych danych z aktualnego poziomu 100 mln profili do nawet 3 mld profili na koniec 2016 roku. Korzystając z dynamiki rynku Spółka zamierza koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego.
Ze względu na tajemnicę handlową Zarząd nie podał stron wymienionych wyżej transakcji.
Piotr Prajsnar
EBI 8/2016
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09.05.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 7/2016
Złożenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
29.04.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu ochrony patentowej wynalazku na inne rynki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ocenie Zarządu przedmiotowy wynalazek może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Według niezależnych badań oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam internetowych (tzw. "adblock") w 2015 roku było używane przez blisko 200 milionów Internautów, co oznacza wzrost o blisko 50% w ciągu ostatniego roku, a przedmiotowy trend dynamicznie się pogłębia. Blokowanie reklam internetowych przyczynia się do ograniczenia przychodów uzyskiwanych przez wydawców, których strata z tego tytułu jest szacowana na ponad 21 miliardów dolarów rocznie.
Spółka opracowała system emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej (tzw. "unblock"), który umożliwia ograniczenie strat wydawców. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenia przedmiotowego systemu i podjęła rozmowy na temat komercyjnej współpracy z potencjalnymi klientami.
Spółka posiada unikalny produkt o potencjale globalnym i będzie koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega istotne synergie przedmiotowego produktu z podstawową działalnością w zakresie Big Data.
Piotr Prajsnar
EBI 6/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11.04.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 9 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 4/2016
Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok
28.03.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2015 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2016 roku. Raport za 2015 rok zostanie opublikowany w dniu 11 kwietnia 2016 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 3/2016
Rejestracja zmiany statutu
21.03.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zarząd w dniach 6 lipca i 21 grudnia 2015 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.
Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2016
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
30.01.2016
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2016 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2015 roku - 8 lutego 2016 roku,
- Raport za 2015 rok - 30 marca 2016 roku,
- Raport za I kwartał 2016 roku - 9 maja 2016 roku,
- Raport za II kwartał 2016 roku - 8 sierpnia 2016 roku,
- Raport za III kwartał 2016 roku - 7 listopada 2016 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 23/2015
Zakończenie subskrypcji akcji serii F
30.12.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 21 grudnia 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 grudnia 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii F została zawarta w dniu 21 grudnia 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 250.000 akcji serii F.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 250.000 akcji serii F.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii F zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 980,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 980,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii F pozyskała 25.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.
Piotr Prajsnar
EBI 22/2015
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21.12.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 435.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł, to jest o kwotę 25.000,00 zł, poprzez emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii F, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Akcje serii F zostały zaoferowane pracownikom i członkom organów Spółki w ramach programu motywacyjnego, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł każda akcja.
W szczególności Spółka zawarła umowy inwestycyjne z kluczowymi beneficjentami, które ograniczają możliwość dysponowania akcjami serii F do czasu osiągnięcia określonych celów w perspektywie do 24 miesięcy.
Piotr Prajsnar
EBI 20/2015
Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o.
30.10.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku Spółka przystąpiła do umowy przyrzeczonej nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. oraz powiększyła swoje zaangażowanie poprzez nabycie pozostałych 30% udziałów po cenie nominalnej oraz podwyższenie kapitału zakładowego przedmiotowej spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł. Nowe udziały zostały objęte po cenie nominalnej za gotówkę, która zapewni przedmiotowej spółce niezbędny poziom kapitału obrotowego i tym samym przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Piotr Prajsnar
EBI 19/2015
Uruchomienie parku technologicznego
14.10.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2015 roku podjął uchwałę w sprawie uruchomienia parku technologicznego, którego celem jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w obszarze Big Data. Przedmiotowy park technologiczny umożliwi szybszą identyfikację nowych zastosowań dużych zbiorów danych i tym samym umocni pozycję rynkową Spółki. W ocenie Zarządu przedmiotowy projekt może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Formuła parku technologicznego ma charakter otwarty i przewiduje możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi, niezależnymi zespołami oraz zewnętrznymi ekspertami. Istotnym elementem parku technologicznego będzie wspólna przestrzeń umożliwiająca rozwój nowych pomysłów przy wsparciu merytorycznym i technicznym ze strony Spółki.
Działalność parku technologicznego będzie mieć charakter ciągły i zostanie oparta na projektach podlegających regularnej ewaluacji. Spółka zamierza komercyjnie wykorzystywać najciekawsze projekty w sposób zgodny z przyjętą strategią rozwoju.
Piotr Prajsnar
EBI 18/2015
Zawarcie umowy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com
07.09.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 września 2015 roku Spółka zawarła z Ernst&Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k. ("EY") umowę o współpracy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności w zakresie consultingu.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z usług świadczonych przez EY. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację procesów biznesowych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (ang. Big Data).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. EY w Polsce to ponad 1.600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.
Piotr Prajsnar
EBI 16/2015
Zakończenie subskrypcji akcji serii E
06.07.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 lipca 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 6 lipca 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 150.000 akcji serii E.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 150.000 akcji serii E.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii E zostały objęte po cenie 84,00 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 432.797,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 432.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 797,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii E pozyskała 12.600.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.
Piotr Prajsnar
EBI 15/2015
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
06.07.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 420.000,00 zł do kwoty 435.000,00 zł, to jest o kwotę 15.000,00 zł, poprzez emisję 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii E, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 29 czerwca 2015 roku emisja została w całości skierowana do BPOINT Ltd, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 84,00 zł każda akcja.
Piotr Prajsnar
EBI 14/2015
Zawarcie umowy inwestycyjnej
29.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka zawarła z BPOINT Ltd umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją akcji. Na mocy zawartej umowy BPOINT Ltd sprzeda wybranym inwestorom istniejące akcje oraz obejmie nowe akcje w takiej samej ilości i po takiej samej cenie.
Piotr Prajsnar
EBI 13/2015
Rejestracja zmiany statutu
17.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zarząd w dniu 19 grudnia 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.
Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar
EBI 12/2015
Realizacja strategii na lata 2014 - 2016
15.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka systematycznie rozwija kanały dystrybucji umożliwiające monetyzację danych w reklamie internetowej oraz poszukuje nowych pól eksploatacji, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych przychodów w przyszłości. W szczególności Spółka zawarła umowy w zakresie usług consultingowych z podmiotami zaliczanymi do Wielkiej Czwórki oraz rozpoczęła realizację projektów o charakterze pilotażowym.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Wydane wcześniej gry mobilne zostały pobrane przez blisko 50 mln użytkowników oraz uzyskały przychody na poziomie od 0,05 $ do 0,25 $ na instalację.
W dniu 7 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję pierwszej gry mobilnej o nazwie Bouncing Ball, której premiera miała miejsce w dniu 2 kwietnia 2015 roku i dotychczas została pobrana przez blisko 5 mln użytkowników. Uzyskane parametry w zakresie ilości instalacji oraz poziomu uzyskanych przychodów są zgodne z przyjętymi założeniami.
W dniu 15 marca 2015 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję drugiej gry mobilnej, której premiera będzie miała miejsce w II kwartale 2015 roku. Do dnia 15 czerwca 2015 roku Spółka stworzyła łącznie cztery gry mobilne i obecnie pracuje nad kolejnymi tytułami. Do końca 2015 roku Spółka planuje stworzenie łącznie do dziesięciu gier mobilnych.
W ocenie Zarządu działalność w zakresie gier mobilnych cechuje się wysokim poziomem synergii z podstawowym zakresem kompetencji Spółki oraz umożliwia realizację celów strategicznych, w tym zbudowanie globalnego zasięgu wraz z pokryciem urządzeń mobilnych. Wobec powyższego Zarząd rozważa emisję akcji o wartości około 10 mln zł, która umożliwi zwiększenie intensywności przedmiotowych działań poprzez przyspieszenie organicznego rozwoju oraz ewentualne akwizycje.
Aktualnie Spółka spełnia kryteria formalne przewidziane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku w ramach Rynku Podstawowego. Mając na uwadze dynamiczny rozwój działalności Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 11/2015
Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o.
15.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. stosownie do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku oraz umowy przedwstępnej nabycia udziałów zawartej w dniu 10 grudnia 2014 roku. Strony przystąpią do umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym zapłata za nabywane udziały nastąpiła gotówką w całości w dniu 10 grudnia 2014 roku przy zawarciu umowy przedwstępnej nabycia udziałów.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Piotr Prajsnar
EBI 10/2015
Zmiana składu Rady Nadzorczej
15.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Michała Weiss ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Macieja Tyśnickiego do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Maciej Tyśnicki
Piotr Prajsnar
EBI 9/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15.06.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2015 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 8/2015
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22.05.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Piotr Prajsnar
EBI 7/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18.05.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 15 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 4/2015
Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok
10.04.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2014 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 13 kwietnia 2015 roku. Raport za 2014 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2015 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2015
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
30.01.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2014 roku - 9 lutego 2015 roku,
- Raport za 2014 rok - 13 kwietnia 2015 roku,
- Raport za I kwartał 2015 roku - 11 maja 2015 roku,
- Raport za II kwartał 2015 roku - 10 sierpnia 2015 roku,
- Raport za III kwartał 2015 roku - 9 listopada 2015 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2015
Realizacja podanych prognoz finansowych
21.01.2015
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w wyciągu ze strategii na lata 2014 - 2016 oraz podtrzymanych w raporcie za III kwartał 2014 roku.
Spółka w dniu 11 sierpnia 2014 roku w formie raportu bieżącego opublikowała wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016, w którym podała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka w dniu 10 listopada 2014 roku opublikowała raport za III kwartał 2014 roku, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu. Prowadzona działalność inwestycyjna istotnie wpływa na bieżące wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe w zakresie zysku netto.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podnosi prognozę przychodów ze sprzedaży za IV kwartały 2014 roku do wysokości 17,5 mln zł. Jednocześnie Spółka podtrzymuje prognozę zysku netto za IV kwartały 2014 roku w wysokości 8 mln zł.
Piotr Prajsnar
EBI 18/2014
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
22.12.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 grudnia 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte w dniu 19 grudnia 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 200.000 akcji serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 200.000 akcji serii D.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii D zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały zaoferowane 2 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały objęte przez 2 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 833,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 833,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii D pozyskała 20.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.
Piotr Prajsnar
EBI 17/2014
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
19.12.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł, to jest o kwotę 20.000,00 zł, poprzez emisję 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things). Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu i w ten sposób systematycznie akumuluje wartość dla akcjonariuszy.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Spółka pomyślnie zakończyła realizację pierwszej gry mobilnej, zawarła umowę dystrybucyjną z międzynarodowym partnerem i planuje wydanie kolejnych tytułów w przyszłości. Zarząd dostrzega istotne synergie wynikające z zastosowania kompetencji posiadanych w zakresie reklamy internetowej na rynku gier mobilnych.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii D, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł za każdą akcję. Akcje serii D zostały zaoferowane liderom pozyskanego zespołu pod warunkiem osiągnięcia parametrów, które w ocenie Zarządu będą istotnie wpływały na przyszłe wyniki finansowe.
Piotr Prajsnar
EBI 16/2014
Rejestracja zmiany statutu
21.11.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 i § 8 statutu Spółki.
Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar
EBI 14/2014
Strategia na lata 2014 - 2016
11.08.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2014 roku, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w dniu 6 sierpnia 2014 roku, Spółka przyjęła strategię na lata 2014 - 2016.
Załącznik: Wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016
Piotr Prajsnar
EBI 12/2014
Zakończenie subskrypcji akcji serii C
07.07.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych z wyłączeniem prawa poboru na postawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte w dniu 16 czerwca 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 700.000 akcji serii C.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 700.000 akcji serii C.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii C zostały objęte po cenie 1,20 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały zaoferowane 5 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały objęte przez 5 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 451,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 451,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii C pozyskała 840.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.
Piotr Prajsnar
EBI 11/2014
Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com
30.06.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Spółka zawarła z Adform Aps umowę o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z narzędzi dostarczanych przez Adform Aps. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację kampanii reklamowych realizowanych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów (ang. Programmatic Buying).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
Adform Aps to wiodący dostawca rozwiązań dla rynku reklamy internetowej w segmencie Real-Time Bidding. Firma powstała w 2002 roku w Danii i aktualnie posiada 15 oddziałów w Europie i USA.
Piotr Prajsnar
EBI 10/2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
27.06.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku Spółka podpisała warunkową umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B automatyzującej procesy zakupu kampanii e-mailingowych w oparciu o model licytacji". Do dnia 31 grudnia 2014 roku instytucja finansująca przekaże Spółce informację o dostępności środków na wsparcie projektu o wartości 918.600 zł + VAT przy dofinansowaniu na poziomie 492.060 zł.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która umożliwi automatyczny zakup mediów w zakresie e-mail marketingu z zastosowaniem zewnętrznych źródeł danych. System będzie wykorzystywał model licytacji w sposób analogiczny do technologii Real-Time Bidding, która jest kluczowym czynnikiem dynamicznego wzrostu rynku reklamy odsłonowej. Wśród głównych zastosowań systemu wskazuje się e-mail retargeting, który jest jedną z najskuteczniejszych form reklamy internetowej. W szczególności system będzie wspierać narzędzia typu marketing automation.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.
Piotr Prajsnar
EBI 9/2014
Zmiana składu Rady Nadzorczej
16.06.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Roberta Andrzeja Rafał do składu Rady Nadzorczej.
Załącznik: Robert Rafał
Piotr Prajsnar
EBI 8/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16.06.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 7/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19.05.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 4/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23.04.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku Pan Krzysztof Ways złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Piotr Prajsnar
EBI 3/2014
Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 rok
11.04.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2013 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 14 kwietnia 2014 roku. Raport za 2013 rok zostanie opublikowany w dniu 25 kwietnia 2014 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2014
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
24.01.2014
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2013 roku - 10 lutego 2014 roku,
- Raport za 2013 rok - 14 kwietnia 2014 roku,
- Raport za I kwartał 2014 roku - 12 maja 2014 roku,
- Raport za II kwartał 2014 roku - 11 sierpnia 2014 roku,
- Raport za III kwartał 2014 roku - 10 listopada 2014 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 17/2013
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
18.11.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B w zakresie dostępu podmiotów rynkowych do zakupu kampanii reklamy odsłonowej w modelu RTB". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 651.060 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.237.500 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie zakupu mediów pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.
Piotr Prajsnar
EBI 15/2013
Zawarcie umowy pożyczki
25.10.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku Spółka zawarła z AdPilot Sp. z o.o. S.K.A. ramową umowę pożyczki. Umowa ma na celu zabezpieczenie środków obrotowych niezbędnych do realizacji nowych inwestycji.
Zawarta umowa przewiduje udzielenie pożyczki do kwoty 500.000 zł w transzach wypłacanych na żądanie Spółki. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% w skali roku.
Piotr Prajsnar
EBI 14/2013
Rejestracja zmiany statutu
07.10.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku nowe brzmienie zyskał § 8 pkt 6 statutu Spółki.
Załącznik: Statut
Piotr Prajsnar
EBI 13/2013
Realizacja podanych prognoz finansowych
20.09.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku opublikowała raport bieżący, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołała szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.
Uwzględniając dynamiczny rozwój rynku oraz zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym Spółka zaktualizowała plany strategiczne. Zarząd postanowił realizować strategię błękitnego oceanu w odniesieniu do technologii wykorzystujących silnik behawioralny.
Podjęte zostały działania mające na celu rozpoczęcie nowych projektów, w tym pozyskanie przez Spółkę niezbędnych źródeł finansowania. Zarząd spodziewa się tymczasowego obciążenia wyników finansowych spowodowanego wzmożoną działalnością inwestycyjną.
Mając na uwadze powyższe, Spółka odwołuje prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok. Przedmiotowa prognoza stała się w ocenie Zarządu nieaktualna ze względu na optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Przeprowadzone zamiany polegają na skoncentrowaniu działalności na rynkach o najwyższym potencjale wzrostu. Uzasadnieniem podjętych działań jest dążenie do maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa w długim okresie.
Piotr Prajsnar
EBI 11/2013
Zmiana składu Rady Nadzorczej
26.06.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej.
Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:
- Annę Kamilę Piskorz,
- Kamila Pawła Babula,
- Jarosława Bartłomieja Strumińskiego.
Do składu Rady Nadzorczej powołano:
- Monikę Annę Komosa,
- Pawła Sebastiana Chodaczek,
- Krzysztofa Ways.
Załącznik: Monika KomosaZałącznik: Paweł ChodaczekZałącznik: Krzysztof Ways
Piotr Prajsnar
EBI 10/2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
26.06.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.
Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Piotr Prajsnar
EBI 9/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31.05.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w budynku Metropolitan przy Placu Bankowym 2 w Warszawie.
Załącznik: Ogłoszenie ZarząduZałącznik: Projekty uchwał
Piotr Prajsnar
EBI 7/2013
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
26.04.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest „stworzenie i wdrożenie w struktury partnerskie platformy B2B integrującej współpracę biznesową”. Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 511.550 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.023.100 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie wymiany informacji pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.
Piotr Prajsnar
EBI 5/2013
Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok
12.04.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2012 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 15 kwietnia 2013 roku. Raport za 2012 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 3/2013
Zawarcie umów w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego
06.02.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Little Big Data Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarte umowy przewidują trwałą współpracę o charakterze strategicznym w zakresie eksploatacji silnika behawioralnego. Umowy dotyczą zakupu i sprzedaży danych na rynku Polskim oraz działań w zakresie kompleksowej promocji produktów i usług. Umowy będą miały istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki w przyszłości.
Silnik behawioralny to narzędzie, które umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2013
Realizacja podanych prognoz finansowych
25.01.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka podała prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok oraz 5,4 mln zł za 2013 rok.
Spółka podała też planowane przychody z usługi behavioralengine.com na poziomie odpowiednio 0,9 mln zł w 2012 roku, 2,1 mln zł w 2013 roku i 3,5 mln zł w 2014 roku oraz usługi foo.to na poziomie odpowiednio 0,1 mln zł w 2012 roku, 0,5 mln zł w 2013 roku i 1,2 mln zł w 2014 roku.
Rozwój silnika behawioralnego przebiega szybciej, niż wcześniej przewidywano. Wynika to z dostosowania harmonogramu prac do oczekiwań dynamicznego rosnącego rynku, co w ocenie Zarządu pozwoli na zwiększenie przyszłych przychodów z przedmiotowej inwestycji.
Potencjał silnika behawioralnego uzasadnia potrzebę większego zaangażowania. Ze względu na możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów, w ocenie Zarządu wskazane jest jednoczesne obniżenie priorytetu części równolegle prowadzonych inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podtrzymuje prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok i 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołuje szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2013
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
21.01.2013
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2013 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 roku,
- Raport za 2012 rok - 15 kwietnia 2013 roku,
- Raport za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
- Raport za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku,
- Raport za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku.
Piotr Prajsnar
EBI 13/2012
Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego
21.09.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Narzędzie to umożliwia między innymi emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych.
Zastosowanie silnika behawioralnego umożliwia zwiększenie efektywności przestrzeni reklamowej. Wykonane testy wykazały wzrost współczynnika CTR dla kampanii reklamowych o 50 - 100%.
Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.
Załącznik: Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego
Piotr Prajsnar
EBI 11/2012
Zawarcie umowy z siecią reklamową
16.07.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 roku Spółka zawarła z Internetowym Domem Mediowym Net S.A. umowę ramową o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarta umowa stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.
Piotr Prajsnar
EBI 10/2012
Niestosowanie wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15.06.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie będą stosowane przez Spółkę w sposób trwały.
Załącznik: Niestosowane zasady ładu korporacyjnego
Piotr Prajsnar
EBI 9/2012
Zawarcie umów z sieciami reklamowymi
01.06.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku Spółka zawarła z Ad-Vice Sp. z o.o. i ARBOmedia Polska Sp. z o.o. umowy ramowe o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarte umowy stanowią ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.
Piotr Prajsnar
EBI 8/2012
Udostępnienie silnika behawioralnego do użytku komercyjnego
30.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku udostępniony do użytku komercyjnego zostanie silnik behawioralny, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności technologicznej. Jego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2011 roku i pochłonie 0,8 mln zł.
Silnik behawioralny to narzędzie umożliwiające tworzenie profili zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Wiedza ta umożliwia między innymi zwiększenie konwersji dla reklam internetowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów. Wśród potencjalnych odbiorców wskazuje się również segment e-commerce oraz szeroko rozumiane e-usługi.
Prezentacja projektu odbędzie się 4 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 w budynku Zebra Tower przy ulicy Mokotowskiej 1 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.behavioralengine.com.
Piotr Prajsnar
EBI 7/2012
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
23.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest stworzenie "innowacyjnego narzędzia do badań rynkowych on-line". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 474.495 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 677.850 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie narzędzia do prowadzenia badań rynkowych za pośrednictwem Internetu. Wśród przyszłych odbiorców wskazuje się segment B2B, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora MSP. W wyniku realizacji projektu powstanie e-usługa pod postacią serwisu internetowego wspomagającego procesy związane z działalnością marketingową. Zastosowanie narzędzia pozwoli przedsiębiorstwom na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedostosowaniem produktów i usług do oczekiwań potencjalnej grupy docelowej.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów oraz zwiększenie niezależności od rynku reklamy internetowej.
Piotr Prajsnar
EBI 6/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 18 maja 2012 roku
17.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż dzień 18 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 453/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLDTC00019", w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CLOUD" i oznaczeniem "CLD".
Piotr Prajsnar
EBI 5/2012
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B
16.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 447/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Piotr Prajsnar
EBI 3/2012
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
14.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2012 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku,
- Raport za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku,
- Raport za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku,
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Piotr Prajsnar
EBI 2/2012
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
07.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Piotr Prajsnar
EBI 1/2012
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
07.05.2012
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do systemu Elektronicznej Bazy Informacji i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za jego pośrednictwem.
Piotr Prajsnar