Polityka Prywatności Usług Reklamowych

P

§ I. Informacje ogólne

 1. W niniejszej Polityce Prywatności określenia „my” i „nasz” odnoszą się do Cloud Technologies SA,siedziba w Warszawie (05-075), ul. Żeromskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 14t Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405842, NIP: 9522106251, kapitał zakładowy 500.000 zł - opłacony w całości.
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do świadczonych przez nas usług reklamowych online („Usługi”). Usługi obejmują usługi reklamowe oparte na zainteresowaniach użytkowników i usługi retargetingu.
 3. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do danych, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Politykę prywatności naszego serwisu znajdziesz tutaj.
 4. Można się z nami skontaktować tradycyjnie pisząc na adres naszej siedziby, mailowo na adres biuro@cloudtechnologies.pl lub telefonicznie: +48 22 535 30 50.
 5. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych pod adresem: prywatność@cloudtechnologies.pl

 

§ II. Zbieranie i przetwarzanie danych

 1. W tym punkcie definiujemy:
  • ogólne kategorie danych;
  • źródła i szczegółowe kategorie danych osobowych – w przypadku danych osobowych, których nie pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników;
  • cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
  • podstawa prawna przetwarzania.
 2. Nasze Usługi polegają na agregowaniu danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu („Użytkownicy”), z których korzystają nasi partnerzy i kontrahenci w formie dedykowanych treści. W celu świadczenia Usług zbieramy następujące dane („Dane”):
   - Identyfikator reklamowy, tj. identyfikator CTV, identyfikator mobilnego urządzenia reklamowego (np. identyfikator Apple’s Identifier For Advertisers (IDFA) lub identyfikator reklamowy Google Android – „identyfikatory internetowe”;
   - identyfikator pliku cookie;
   - zaszyfrowane adresy e-mail;
   - dane demograficzne, m.in. szacowany wiek Użytkownika, przypuszczalna płeć, język, którym posługuje się Użytkownik, szacowany dochód Użytkownika itp.;
   - informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych, z których Użytkownik korzysta (lub zaprzestał korzystania);
   - informacje dotyczące stron internetowych, z których korzysta Użytkownik;
   - informacje o zainteresowaniach zakupowych Użytkowników różnymi produktami lub usługami;
   - przybliżone dane geolokalizacyjne;
   - numer IP użytkownika.
 3. Dane powyższe nie pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników bez konieczności podejmowania nieproporcjonalnych wysiłków. W ramach naszej działalności nie podejmujemy takich kroków. Nie łączymy naszych danych z innymi danymi, które mogłyby to umożliwić. W szczególności nie zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy danych takich jak imię i nazwisko, (faktyczny) wiek, adres, miejsce zamieszkania, numery identyfikacyjne osoby, adres e-mail, numery telefonów itp. Ponadto nie otrzymujemy dodatkowych danych od naszych Partnerów, które wraz z danymi zbieranymi przez naszą technologię pozwolą nam bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Użytkownika. Niezależnie od powyższego przetwarzamy nasze Dane zgodnie ze standardami i wymogami prawa zastrzeżonymi dla danych osobowych.
 4. Do agregacji danych wykorzystujemy nasz system analityczny lub systemy naszych partnerów wskazanych poniżej („Partnerzy”).
 5. Dane mogą być przetwarzane przez nas lub naszych Partnerów. Nasi Partnerzy mogą przetwarzać dane pochodzące bezpośrednio od Użytkowników lub otrzymane od podmiotów trzecich.
 6. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić Użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat przechowywania Danych Użytkownika i dostępu do nich.
 7. Przestrzegamy obowiązków prawnych obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach, w tym wymagamy od naszych Partnerów gromadzenia Danych Użytkownika na podstawie wyraźnej zgody, jeśli jest to wymagane.
 8. Nie przetwarzamy żadnych danych stanowiących szczególne kategorie danych osobowych (tj. informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub danych dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).
 9. Nasze systemy mają na celu zapobieganie zbieraniu danych osobowych Użytkowników poniżej 16 roku życia, w szczególności nie przetwarzamy żadnych danych pochodzących ze stron internetowych skierowanych do dzieci poniżej 16 roku życia.
 10. Nie przetwarzamy danych ze stron internetowych dla dorosłych, hazardowych ani rządowych.
 11. Wymagamy, aby nasi Partnerzy stosowali te same zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania Danych, jakie opisano w niniejszej Polityce.
 12. Możemy zbierać dane za pomocą plików cookie, pikseli lub innych podobnych technologii. Korzystamy z technologii, która pozwala na łączenie Danych tych samych Użytkowników z różnych urządzeń.
 13. Nie wykorzystujemy Danych do bezpośredniej komunikacji z Użytkownikami.
 14. Możemy udostępniać zebrane informacje stronom trzecim, w tym:
  Agencje takie jak:

  oraz inne podmioty, którym możemy świadczyć usługi oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, np. dostawcy technologii.

 15. Zebrane dane możemy udostępniać w ramach grupy kapitałowej, w tym OnAudience Ltd, Online Advertising Network sp. z oo, OnProspects Ltd i The Linea1 MKT S.L.
 16. Przestrzegamy zasad i procedur  IAB Transparency & Consent Framework v 2.2. przy zachowaniu wymagań prawnych i technologicznych. Jesteśmy wpisani na listę swprzedawców IAB pod numerem 243.

 

§ III. Rodzaje danych

I. Pliki cookie

1. Cookies (małe pliki tekstowe i numeryczne) przechowywane są na urządzeniach Użytkowników. Pliki cookies zawierające w szczególności informacje o kategoriach zainteresowań użytkownika oraz klikanych przez niego reklamach.

2. Korzystamy również z innych środków technicznych niezbędnych do świadczenia usług reklamowych, takich jak sygnalizatory WWW i piksele.

3. Pliki cookie:
- zbierają dane dotyczące korzystania z danego serwisu, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z serwisu i dostosowanie go do Twoich potrzeb i oczekiwań;
- są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników i mogą być wykorzystywane także przez reklamodawców oraz naszych Partnerów;
- przechowują identyfikator Użytkownika, znaczniki czasu odwiedzin Serwisu oraz nieprecyzyjne dane geolokalizacyjne;
- nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika.

4. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 - ID Cookie – pliki cookies przechowujące losowo przydzielony Użytkownikowi identyfikator;
 - Techniczne pliki cookie – pliki cookie, które mogą zostać zapisane, jeśli jeden z naszych partnerów wyrazi zgodę na zainstalowanie własnego pliku cookie w naszym zakresie działania.

II. Identyfikatory reklamowe

Identyfikatory reklamowe nadawane są przez systemy operacyjne poszczególnych urządzeń i mogą zostać w każdej chwili zresetowane przez Użytkowników. Dane te stanowią losowo przypisany ciąg znaków alfanumerycznych, który nie może zostać wykorzystany przez nas ani naszych Partnerów do ustalenia tożsamości poszczególnych Użytkowników. Identyfikatory te udostępniane są nam przez naszych Partnerów i służą nam do łączenia danych Użytkowników pochodzących z różnych źródeł poprzez porównanie ich z innymi danymi z naszej hurtowni danych w celu stworzenia jednolitych profili Użytkowników korzystających z różnych urządzeń.

III. Dane z odwiedzanych stron internetowych

W celu przypisania Użytkowników do poszczególnych segmentów zainteresowań wykorzystujemy dane dotyczące adresów URL odwiedzanych stron internetowych oraz inne dane m.in. numer IP.

Jeżeli korzystasz ze strony internetowej, za pośrednictwem której zbieramy dane cookies, automatycznie pobieramy z danej witryny dane o odwiedzanych stronach internetowych. Przestrzegamy ustalonej polityki przechowywania danych Użytkowników, przyjmując maksymalny okres przetwarzania danych wynoszący 12 miesięcy.

Numer IP wykorzystujemy do ustalenia danych dotyczących kraju, z którego następuje połączenie, dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz przybliżonych danych geolokalizacyjnych. Również w tym przypadku stosujemy zasady retencji danych opisane powyżej.

IV. Zaszyfrowane adresy e-mail

Przetwarzamy wyłącznie adresy e-mail zaszyfrowane przy użyciu algorytmów, które uniemożliwiają odtworzenie źródłowego adresu e-mail. Dane te pochodzą ze zbiorów danych naszych Partnerów i służą do łączenia danych Użytkowników z korzystania z różnych urządzeń zarówno w trybie online, jak i offline.

V. Demografia

W celu zapewnienia odpowiedniego podziału Użytkowników na odpowiednie segmenty odzwierciedlające ich rzeczywiste zainteresowania, przetwarzamy dane demograficzne takie jak: szacowany wiek Użytkownika, przypuszczalna płeć, język, którym posługuje się Użytkownik, szacowane dochody Użytkownika, przybliżone dane geolokalizacyjne.

VI. Informacje o Twoich aplikacjach

W ramach analizy danych Użytkowników możemy przetwarzać dane dotyczące używanych aplikacji mobilnych. Dane te służą do określenia preferencji i zainteresowań poszczególnych Użytkowników, a następnie służą do przypisania Użytkowników do odpowiednich segmentów zainteresowań.

 

§ IV. Twoje prawa

 1. Masz prawo do:
  – dostępu do Twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz konkretnych informacji o tym przetwarzaniu,
  – sprostowania danych, tj. żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
  – usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z podstaw ku temu,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – do przesyłania danych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które nam przekazałeś, oraz w razie potrzeby zażądania przesłania tych danych innemu administratorowi,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – wycofania zgody.
 2. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle mieszkasz, w swoim miejscu pracy lub w miejscu popełnienia zarzucanego naruszenia.
 3. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.
 4. Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych, przekazując nam informację pisemnie lub e-mailem.

 

§ V. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych jakie przetwarzamy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej odbywa się z uwzględnieniem rygorów przetwarzania danych osobowych, dostosowując się j tym zakresie do wymogów przewidzianych różnymi jurysdykcjami.
 2. W przypadku Użytkowników komunikujących się z jurysdykcji, która tego wymaga (np. UE, USA, Kanada) dane zbierane są na podstawie udzielonej zgody.
 3. Od naszych Partnerów udostępniających nam dane wymagamy przestrzegania tych samych wymagań, które regularnie weryfikujemy.

 

§ VI. Międzynarodowe przekazy danych

Jeżeli relacje z jednym z naszych klientów lub partnerów wiążą się z transgranicznym przepływem danych poza Unię Europejską, zobowiązujemy naszych Partnerów do przestrzegania najlepszych standardów ochrony danych, stosując się bez żadnych ograniczeń do Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub innych obowiązujących wytyczne w tym zakresie.

 

§ VII. Przechowywanie i usuwanie danych

 1. W tej sekcji przedstawiono nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych obowiązków prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych.
 2. Dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od dnia nabycia.
 3. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu, możemy przechowywać Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

 

§ VIII. Zmiany

Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, publikując najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Nowa polityka wchodzi w życie niezwłocznie po jej opublikowaniu na stronie internetowej.