OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Druga edycja globalnego raportu o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 23 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover

Raporty bieżące

24 czerwca 2019 roku
-
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

27 maja 2019 roku
-
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

15 marca 2019 roku
-
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku Audience Network Sp. z o.o. ("Audience Network"), podmiot zależny od Spółki, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform" w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Audience Network otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej na spłatę kredytu bankowego, wypłacanej na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Uruchomienie kredytu bankowego nastąpi po udokumentowaniu wymaganego wkładu własnego.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

15 maja 2019 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

15 kwietnia 2019 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2018 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

13 lutego 2019 roku
-
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej