OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Druga edycja globalnego raportu o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 23 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover

Aktualności

 

  Raporty bieżące

  30 stycznia 2019 roku
  -
  Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku Spółka podpisała z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  16 stycznia 2019 roku
  -
  Zakup licencji na platformę DSP »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku OnAudience Ltd („OnAudience”), podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę zakupu licencji na platformę DSP („Umowa”), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej, od spółki IIIT Sp. z o.o. Sp. k. („IIIT”). Do dnia 11 czerwca 2018 roku IIIT była podmiotem powiązanym ze Spółką przez akcjonariusza QVP Investments Ltd. Obecna umowa pomiędzy Spółką a IIIT na podstawie której udostępniana jest przedmiotowa platforma ulega zawieszeniu z dniem podpisania Umowy. Zakupiona licencja została udzielona na czas nieokreślony (minimum 5 lat obowiązywania z 10-letnim okresem wypowiedzenia) i umożliwia korzystanie z oprogramowania przez całą grupę kapitałową tworzoną przez Spółkę oraz przewiduje dalszy rozwój systemu przez IIIT.
  Ustalona cena transakcji wynosi 15,5 mln zł i będzie płatna w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Cena będzie płatna w formie pieniężnej lub poprzez rozliczenie niepieniężne, bez konieczności zewnętrznego finansowania. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Zakupiona licencja zostanie rozpoznana jako wartość niematerialna i prawna oraz podlegać będzie amortyzacji.
  Przed transakcją Spółka ponosiła miesięczny koszt w wysokości 800 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu udostępnienia przedmiotowej platformy, a koszt ten obejmował koszty licencji, koszt usług utrzymania oraz koszty infrastruktury.
  Po transakcji OnAudience będzie ponosił miesięczny koszt w wysokości 250 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu usług utrzymania wraz z SLA oraz będzie pokrywał koszty infrastruktury, które obecnie wynoszą około 120 tys. zł miesięcznie.
  OnAudience posiada prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie przed dniem 28 lutego 2019 roku. W przypadku wypowiedzenia Umowy, obecna umowa między Spółką a IIIT ulega wznowieniu ze skutkiem na dzień podpisania Umowy wraz z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotowej platformy w okresie przejściowym.

  Załącznik: ESPI

  Piotr Prajsnar

  14 stycznia 2019 roku
  -
  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku »


  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
  - Raport za IV kwartał 2018 roku - 13 lutego 2019 roku,
  - Raport za 2018 rok - 15 kwietnia 2019 roku,
  - Raport za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,
  - Raport za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku,
  - Raport za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku.

  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej

  Raporty okresowe

  13 lutego 2019 roku
  -
  Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  14 listopada 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  13 sierpnia 2018 roku
  -
  Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

  Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

  Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
  Załącznik: EBI

  Piotr Prajsnar

  Więcej