OnAudience

OnAudience.com enriches and monetizes your data. It is the only platform that successfully converts Big Data into revenues. - Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies

Pierwszy globalny raport o rynku danych

Prezentujemy wartości, cechy i prognozy dotyczące rynków danych w 28 krajach świata.

Pobierz
Global Data Market Size cover
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

29 czerwca 2018 roku
-
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A." w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada komercjalizację bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a ze względu na zmianę statusu MŚP Spółki wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 9.567.000 zł.
Spółka otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Dodatkowo spółka będzie ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

25 czerwca 2018 roku
-
Zmiana niestosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Spółka dotychczas nie stosowała i w dalszym ciągu nie będzie stosowała zasady numer 16 ładu korporacyjnego dotyczącej publikacji raportów miesięcznych. Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji.
W celu uniknięcia wątpliwości zauważyć należy, że Spółka w sposób trwały stosuje zasadę numer 1 z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestrowaniem ich przebiegu oraz upublicznianiem go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu wszystkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń przekazywane są za pośrednictwem raportów bieżących.

Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

25 czerwca 2018 roku
-
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

13 sierpnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 maja 2018 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

30 kwietnia 2018 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej