Raporty bieżące

7/2019
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

24 czerwca 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

6/2019
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

27 maja 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

2/2019
ESPI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »

15 marca 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku Audience Network Sp. z o.o. ("Audience Network"), podmiot zależny od Spółki, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform" w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Audience Network otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej na spłatę kredytu bankowego, wypłacanej na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Uruchomienie kredytu bankowego nastąpi po udokumentowaniu wymaganego wkładu własnego.

Piotr Prajsnar

2/2019
EBI

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok »

30 stycznia 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku Spółka podpisała z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Piotr Prajsnar

1/2019
ESPI

Zakup licencji na platformę DSP »

16 stycznia 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku OnAudience Ltd („OnAudience”), podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę zakupu licencji na platformę DSP („Umowa”), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej, od spółki IIIT Sp. z o.o. Sp. k. („IIIT”). Do dnia 11 czerwca 2018 roku IIIT była podmiotem powiązanym ze Spółką przez akcjonariusza QVP Investments Ltd. Obecna umowa pomiędzy Spółką a IIIT na podstawie której udostępniana jest przedmiotowa platforma ulega zawieszeniu z dniem podpisania Umowy. Zakupiona licencja została udzielona na czas nieokreślony (minimum 5 lat obowiązywania z 10-letnim okresem wypowiedzenia) i umożliwia korzystanie z oprogramowania przez całą grupę kapitałową tworzoną przez Spółkę oraz przewiduje dalszy rozwój systemu przez IIIT.
Ustalona cena transakcji wynosi 15,5 mln zł i będzie płatna w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Cena będzie płatna w formie pieniężnej lub poprzez rozliczenie niepieniężne, bez konieczności zewnętrznego finansowania. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Zakupiona licencja zostanie rozpoznana jako wartość niematerialna i prawna oraz podlegać będzie amortyzacji.
Przed transakcją Spółka ponosiła miesięczny koszt w wysokości 800 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu udostępnienia przedmiotowej platformy, a koszt ten obejmował koszty licencji, koszt usług utrzymania oraz koszty infrastruktury.
Po transakcji OnAudience będzie ponosił miesięczny koszt w wysokości 250 tys. zł na rzecz IIIT z tytułu usług utrzymania wraz z SLA oraz będzie pokrywał koszty infrastruktury, które obecnie wynoszą około 120 tys. zł miesięcznie.
OnAudience posiada prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie przed dniem 28 lutego 2019 roku. W przypadku wypowiedzenia Umowy, obecna umowa między Spółką a IIIT ulega wznowieniu ze skutkiem na dzień podpisania Umowy wraz z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotowej platformy w okresie przejściowym.

Piotr Prajsnar

1/2019
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku »

14 stycznia 2019 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2018 roku - 13 lutego 2019 roku,
- Raport za 2018 rok - 15 kwietnia 2019 roku,
- Raport za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,
- Raport za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku,
- Raport za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku.

Piotr Prajsnar

17/2018
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

26 listopada 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Przemysława Schmidta ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Szymona Okonia i Pana Tomasza Zadrogę do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Szymon Okoń
Załącznik: Tomasz Zadroga

Piotr Prajsnar

16/2018
EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »

26 listopada 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku.
Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

14/2018
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku »

5 listopada 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku, który pierwotnie został ustalony na dzień 12 listopada 2018 roku. Raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2018 roku.

Piotr Prajsnar

13/2018
EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

29 października 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 listopada 2018 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

12/2018
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

19 października 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 października 2018 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku nowe brzmienie zyskał § 8 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

12/2018
ESPI

Wybór projektu do dofinansowania »

28 września 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrał do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii – OnAudience Big Data Analytics Platform", którego celem jest zbudowanie platformy automatyzującej zarządzanie danymi w reklamie internetowej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Audience Network Sp. z o.o., czyli podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej tworzonej przes Spółkę. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 9.054.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 5.128.800 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.

Piotr Prajsnar

11/2018
EBI

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej »

3 września 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2018 roku Pan Robert Rafał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana jest podjęciem innych obowiązków oraz wynikającym z tego brakiem możliwości efektywnego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

9/2018
ESPI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu »

29 czerwca 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A." w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt zakłada komercjalizację bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych oraz będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a ze względu na zmianę statusu MŚP Spółki wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 9.567.000 zł.
Spółka otrzyma dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie wniosków o płatność składanych zgodnie z wyznaczonym w umowie harmonogramem. Dodatkowo spółka będzie ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.

Piotr Prajsnar

9/2018
EBI

Zmiana niestosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect »

25 czerwca 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Spółka dotychczas nie stosowała i w dalszym ciągu nie będzie stosowała zasady numer 16 ładu korporacyjnego dotyczącej publikacji raportów miesięcznych. Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji.
W celu uniknięcia wątpliwości zauważyć należy, że Spółka w sposób trwały stosuje zasadę numer 1 z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestrowaniem ich przebiegu oraz upublicznianiem go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu wszystkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń przekazywane są za pośrednictwem raportów bieżących.

Piotr Prajsnar

8/2018
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

25 czerwca 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Zarząd informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

5/2018
ESPI

Wybór projektu do dofinansowania »

6 czerwca 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 wybrała do dofinansowania projekt pod tytułem "Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.", którego celem jest komercjalizacja bezpiecznego sposobu emisji reklam internetowych. Całkowity koszt przedmiotowego projektu został oszacowany na 15.945.000 zł + VAT, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 11.161.500 zł.
Wybór projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy, a tym samym z otrzymaniem wsparcia. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o zawarciu umowy o dofinansowanie i ostatecznej kwocie przyznanego wsparcia.

Piotr Prajsnar

7/2018
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

30 maja 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2018
EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą »

5 marca 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D, E i F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotowe akcje zostały wyemitowane w latach 2014 - 2015, a zawarcie powyższej umowy nie wiąże się z jakąkolwiek nową emisją akcji oraz jest istotnym krokiem do złożenia prospektu emisyjnego i przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW.

Piotr Prajsnar

2/2018
EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok »

22 stycznia 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Piotr Prajsnar

1/2018
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku »

22 stycznia 2018 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2017 roku - 12 lutego 2018 roku,
- Raport za 2017 rok - 30 kwietnia 2018 roku,
- Raport za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku,
- Raport za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku,
- Raport za III kwartał 2018 roku - 12 listopada 2018 roku.

Piotr Prajsnar

18/2017
ESPI

Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych »

28 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu w dniu 28 grudnia 2017 roku akcji własnych przez Spółkę.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Piotr Prajsnar

17/2017
ESPI

Nabycie akcji własnych »

28 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka w ramach przeprowadzonego skupu nabyła 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł. Spółka nabyła Akcje Własne wyłącznie od inwestorów finansowych, a w przeprowadzonym skupie nie wzięły udziału osoby powiązane, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki.
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Piotr Prajsnar

16/2017
ESPI

Zakończenie skupu akcji własnych »

22 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zaakceptował oferty sprzedaży 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł, przedstawione mu w odpowiedzi na ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabycie oraz rozliczenie nabycia Akcji Własnych nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku. Stosownie do oświadczeń złożonych w dniu 20 grudnia 2017 roku ofert sprzedaży nie złożyli następujący akcjonariusze:
- Piotr Prajsnar;
- Robert Rafał;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Akcje Własne zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Piotr Prajsnar

15/2017
ESPI

Zawiadomienie od akcjonariuszy o niekorzystaniu z zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji »

20 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku, do Spółki wpłynęły oświadczenia („Oświadczenia”) o niekorzystaniu z zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki następujących akcjonariuszy:
- Piotra Prajsnara;
- Roberta Rafała;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Oświadczenia zostały złożone w odpowiedzi na opublikowane przez Spółkę ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”) i realizowany na jego podstawie skup akcji Spółki („Skup”).
Wskazani wyżej akcjonariusze oświadczyli i potwierdzili, że nie zamierzają brać udziału w Skupie i nie zamierzają składać ofert sprzedaży żadnych posiadanych przez nich akcji Spółki.
Na podstawie Ogłoszenia Zarząd Spółki ogłosił ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:
- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki;
- oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);
- Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Ofert maksymalnie do 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych);
- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 grudnia 2017 roku, a zakończy w dniu 21 grudnia 2017 roku;
- rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku;
- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzaniu i rozliczeniu Ofert jest Ipopema Securities S.A. („Dom Maklerski”).
Oferta przeprowadzana jest zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem Ogłoszenia.

Piotr Prajsnar

14/2017
ESPI

Ogłoszenie oferty zakupu akcji »

20 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:
- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki;
- oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych);
- Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Ofert maksymalnie do 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych);
- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20 grudnia 2017 roku, a zakończy w dniu 21 grudnia 2017 roku;
- rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku;
- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzaniu i rozliczeniu Ofert jest Ipopema Securities S.A. („Dom Maklerski”).
Oferta przeprowadzana jest zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”). Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 roku. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Załącznik: Ogłoszenie oferty zakupu akcji

Piotr Prajsnar

13/2017
ESPI

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów »

18 grudnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmniejszeniu w dniu 1 grudnia 2017 roku udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2017 roku

Piotr Prajsnar

17/2017
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

27 listopada 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Rafała Gajowego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Kamila Bargiel do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Kamil Bargiel

Piotr Prajsnar

16/2017
EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »

27 listopada 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

14/2017
EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

30 października 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 27 listopada 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

10/2017
ESPI

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN Sp. o.o. »

15 września 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Spółka zawarła z OAN Sp. z o.o. umowę przyrzeczoną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności markę OAN, kluczowych pracowników oraz istotne umowy handlowe. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Audience Network Sp. z o.o. będącej podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki.
Stosownie do postanowień umowy przedwstępnej z dnia 7 sierpnia 2017 roku cena zakupu wynosi 2 mln zł, przy czym ostateczna cena zakupu może zostać skorygowana i zostanie zapłacona w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. W celu realizacji transakcji powołany został nowy podmiot zależny działający pod firmą Online Advertising Network Sp. z o.o. w którym Spółka objęła 100% udziałów.
OAN Sp. z o.o. działa od 2011 roku oraz posiada ugruntowaną pozycję na rynku reklamy internetowej. Obsługuje klientów bezpośrednich, ma dobre relacje z agencjami oraz dostarcza produkty sieciowe dla wydawców. W wyniku transakcji uzyska dostęp do nowych technologii, które umożliwią stworzenie unikalnej oferty produktów i usług.

Piotr Prajsnar

9/2017
ESPI

Zwiększenie ilości przetwarzanych danych »

28 sierpnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o istotnym zwiększeniu ilości przetwarzanych danych na platformie OnAudience.com, co wynika z wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych. Zwiększenie ilości przetwarzanych danych nastąpiło przede wszystkim na rynkach UE i USA, które mają kluczowe znaczenie dla działalności Spółki.
Platforma OnAudience.com jest jedną z największych hurtowni danych na świecie, która umożliwia między innymi targetowanie kampanii reklamowych w Internecie. Aktualnie przetwarza ponad 9 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
Platforma OnAudience.com została uruchomiona w 2016 roku w związku z planowaną ekspansją międzynarodową. Początkowo przetwarzała blisko 3 mld anonimowych profili użytkowników korzystających wyłącznie z komputerów stacjonarnych.
Zwiększenie zasięgu międzynarodowego jest jednym z kluczowych elementów strategii konsekwentnie realizowanej przez Spółkę. W ocenie Zarządu zwiększenie posiadanego potencjału danych może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.

Piotr Prajsnar

8/2017
ESPI

Rozpoczęcie strategicznej współpracy z PHD Media Direction »

9 sierpnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z PHD Media Direction Sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie wykorzystania technologii Big Data w reklamie internetowej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym oraz może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę.
Zawarta umowa w szczególności przewiduje wykorzystanie technologii Data Exchange oraz Data Management Platform dostępnych na platformie OnAudience.com należącej do Spółki. Intencją stron jest rozpoczęcie strategicznej współpracy w celu stworzenia unikalnej oferty na rynku reklamy internetowej oraz następnie wspólnej obsługi wybranych klientów.
OnAudience.com to jedna z największych hurtowni danych na świecie, która umożliwia targetowanie kampanii reklamowych w Internecie. Przetwarza ponad 3 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
PHD Media Direction jest częścią Omnicom Media Group, globalnej sieci agencji mediowych wyspecjalizowanych w planowaniu komunikacji i zakupie mediów. Opracowuje przemyślane strategiczne rozwiązania i kreatywne innowacje dla najlepszych marek na świecie.

Piotr Prajsnar

7/2017
ESPI

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN Sp. o.o. »

7 sierpnia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z OAN Sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności markę OAN, kluczowych pracowników oraz istotne umowy handlowe. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Audience Network Sp. z o.o. będącej podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki.
Finalizacja transakcji nastąpi do dnia 30 września 2017 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym zakończeniu due diligence. Szacowana cena zakupu wynosi 2 mln zł i zostanie zapłacona w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. W celu realizacji transakcji powołany zostanie nowy podmiot zależny w ramach grupy kapitałowej Spółki.
OAN Sp. z o.o. działa od 2011 roku oraz posiada ugruntowaną pozycję na rynku reklamy internetowej. Obsługuje klientów bezpośrednich, ma dobre relacje z agencjami oraz dostarcza produkty sieciowe dla wydawców. W wyniku transakcji uzyska dostęp do nowych technologii, które umożliwią stworzenie unikalnej oferty produktów i usług.

Piotr Prajsnar

6/2017
ESPI

Decyzja Zarządu o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future »

28 czerwca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future. Strony zakończyły prowadzone negocjacje i nie planują wznowienia rozmów o przejęciu w przyszłości. Jednocześnie strony podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy na płaszczyźnie biznesowej.
Spółka Imagine The Future osiągnęła wyniki finansowe, które istotnie przewyższają założenia przyjęte podczas prowadzonych wcześniej negocjacji oraz tym samym znacząco wpływają na ocenę parametrów transakcji przez sprzedającego. Jednocześnie ustalenia dotyczące ceny wygasły w dniu 31 grudnia 2016 roku, wobec czego niezbędne byłoby uzgodnienie nowych warunków transakcji i w konsekwencji znaczne podniesienie ceny.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w celu uzyskania satysfakcjonujących parametrów dla obecnych akcjonariuszy Spółki realizacja transakcji przy wyższej cenie wymagałaby dalszych istotnych prac organizacyjnych w strukturze spółki Imagine The Future. W ocenie Zarządu powyższe działania wymagałyby zaangażowania znacznych zasobów po stronie Spółki oraz wiązałyby się z wydłużeniem harmonogramu transakcji.
Decyzja Zarządu uzasadniona jest również faktem wypracowania mechanizmów współpracy, które zabezpieczają strategiczne interesy Spółki bez konieczności przejmowania spółki Imagine The Future. Strony zamierzają kontynuować rozpoczętą wcześniej współpracę oraz zacieśniać relacje biznesowe w obszarach kreujących synergie wynikające ze wzajemnego uzupełnienia oferty produktów i usług.
Zarząd zamierza konsekwentnie realizować strategię opartą o wzrost organiczny wynikający z rozwoju nowych produktów i usług oraz budowania zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega znaczny potencjał wzrostu w obszarze performance marketingu oraz data consultingu. Istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki może mieć technologia UnBlock.

Piotr Prajsnar

12/2017
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

26 czerwca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

11/2017
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

12 czerwca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Przemysława Schmidt do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Przemysław Schmidt

Piotr Prajsnar

10/2017
EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »

12 czerwca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

9/2017
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

31 maja 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

7/2017
EBI

Zmiana niestosowanych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect »

31 maja 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Dotychczas Spółka nie stosowała zasad numer 9.1, 9.2 i 16 ładu korporacyjnego. Od tej pory Spółka nie będzie stosowała jedynie zasady numer 16 ładu korporacyjnego. Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji.

Piotr Prajsnar

6/2017
EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

15 maja 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2017
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok »

27 marca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2016 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2017 roku. Raport za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku.

Piotr Prajsnar

1/2017
ESPI

Due diligence spółki Imagine The Future »

1 marca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z planowaną transakcją nabycia spółki Imagine The Future w dniu 1 marca 2017 roku zlecił wykonanie due diligence przejmowanej spółki oraz sporządzenie fairness opinion o przedmiotowej transakcji.
Due diligence prawne zostanie wykonane przez K&L Gates Jamka Sp. k.
Due diligence finansowe i podatkowe zostanie wykonane przez Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k.
Po wykonaniu due diligence Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. przeprowadzi analizę warunków transakcji oraz wyda opinię o godziwości ceny transakcyjnej.

Piotr Prajsnar

2/2017
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

1 lutego 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2016 roku Pani Monika Komosa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

1/2017
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku »

30 stycznia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2016 roku - 13 lutego 2017 roku,
- Raport za 2016 rok - 30 marca 2017 roku,
- Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
- Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
- Raport za III kwartał 2017 roku - 13 listopada 2017 roku.

Piotr Prajsnar

22/2016
ESPI

Decyzja Zarządu w sprawie nabycia spółki Imagine The Future »

22 grudnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 20 – 21 grudnia 2016 roku odbył serię spotkań z mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, których przedmiotem były rozmowy na temat nabycia spółki Imagine The Future. Zarząd postanowił, że w celu ochrony interesów mniejszościowych akcjonariuszy Spółki przed przystąpieniem do przedmiotowej transakcji zleci wykonanie opinii na temat potencjalnych konfliktów interesów, oceny rynkowej planowanej transakcji oraz audytu przejmowanej spółki.
Zarząd zleci wykonanie powyższych analiz niezależnym i renomowanym podmiotom oraz przedstawi ich wyniki Walnemu Zgromadzeniu w I kwartale 2017 roku.
Zarząd kontynuuje prace mające na celu przejście na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Piotr Prajsnar

20/2016
ESPI

Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie spółki Imagine The Future »

19 grudnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w całości spółki Imagine The Future, agencji nowych technologii działającej na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. W ocenie Zarządu przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock.
Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłaconych ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, natomiast pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku.
Spółka zamierza przystąpić do transakcji do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł, wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję,
- 120 mln zł, wypłaconej w 2018 roku, w formie 1.200.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję.
Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych. Wypłata każdej transzy ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W szczególności emisja akcji będzie uwarunkowana od osiągnięcia przez przejmowaną spółkę:
- 20 mln EBITDA w 2016 roku,
- 40 mln zysku netto w 2017 roku.
Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, pracuje dla niej około 80 osób, aktualnie działa na 36 rynkach na całym świecie i prawie 95% kampanii reklamowych realizuje poza Polską. W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. W 2017 roku przewiduje 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto. W 2018 roku przewiduje 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto.
Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN.

Piotr Prajsnar

16/2016
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

19 września 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Tyśnickiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Łukasza Krasnopolskiego i Pana Rafała Gajowego do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Łukasz Krasnopolski
Załącznik: Rafał Gajowy

Piotr Prajsnar

15/2016
EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »

19 września 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

14/2016
EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

22 sierpnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 19 września 2016 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

12/2016
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

20 lipca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku nowe brzmienie zyskał § 6, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 20, § 21 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

11/2016
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

20 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Pan Paweł Chodaczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

10/2016
EBI

Realizacja strategii na lata 2014 – 2016 »

15 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka zakończyła prace rozwojowe nad platformą zarządzania danymi (ang. Data Management Platform) nowej generacji, która pozwoli na dynamiczny rozwój biznesu w obszarze przetwarzania dużych zbiorów danych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na przetwarzanie nawet 100-krotnie większych zbiorów danych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jednostkowych.
Spółka zawarła umowę licencyjną na technologię do automatycznego zakupu mediów (ang. Demand Side Platform) na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Zawarta umowa obowiązuje od II kwartału 2016 roku oraz będzie miała istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka zawarła umowy pozwalające na zakup mediów oraz dystrybucję danych na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowe umowy mają charakter ramowy i zostały zawarte na czas nieokreślony z zamiarem trwałej współpracy. Zawarte umowy obowiązują od II kwartału 2016 roku oraz będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka złożyła wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Przedmiotowe rozwiązanie jest adresowane do wydawców, których straty wynikające z blokowania reklam internetowych osiągną w tym roku blisko 27 mld dolarów. Opracowane rozwiązanie cechuje się istotnymi synergiami z podstawową działalnością w zakresie Big Data i bazuje na platformie zarządzania danymi nowej generacji.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spodziewa się wzrostu ilości przetwarzanych danych z aktualnego poziomu 100 mln profili do nawet 3 mld profili na koniec 2016 roku. Korzystając z dynamiki rynku Spółka zamierza koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego.
Ze względu na tajemnicę handlową Zarząd nie podał stron wymienionych wyżej transakcji.

Piotr Prajsnar

8/2016
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

9 maja 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

7/2016
EBI

Złożenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek »

29 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu ochrony patentowej wynalazku na inne rynki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ocenie Zarządu przedmiotowy wynalazek może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Według niezależnych badań oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam internetowych (tzw. "adblock") w 2015 roku było używane przez blisko 200 milionów Internautów, co oznacza wzrost o blisko 50% w ciągu ostatniego roku, a przedmiotowy trend dynamicznie się pogłębia. Blokowanie reklam internetowych przyczynia się do ograniczenia przychodów uzyskiwanych przez wydawców, których strata z tego tytułu jest szacowana na ponad 21 miliardów dolarów rocznie.
Spółka opracowała system emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej (tzw. "unblock"), który umożliwia ograniczenie strat wydawców. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenia przedmiotowego systemu i podjęła rozmowy na temat komercyjnej współpracy z potencjalnymi klientami.
Spółka posiada unikalny produkt o potencjale globalnym i będzie koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega istotne synergie przedmiotowego produktu z podstawową działalnością w zakresie Big Data.

Piotr Prajsnar

6/2016
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

11 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 9 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2016
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok »

28 marca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2015 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2016 roku. Raport za 2015 rok zostanie opublikowany w dniu 11 kwietnia 2016 roku.

Piotr Prajsnar

3/2016
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

21 marca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zarząd w dniach 6 lipca i 21 grudnia 2015 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

1/2016
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku »

30 stycznia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2016 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2015 roku - 8 lutego 2016 roku,
- Raport za 2015 rok - 30 marca 2016 roku,
- Raport za I kwartał 2016 roku - 9 maja 2016 roku,
- Raport za II kwartał 2016 roku - 8 sierpnia 2016 roku,
- Raport za III kwartał 2016 roku - 7 listopada 2016 roku.

Piotr Prajsnar

23/2015
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii F »

30 grudnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 21 grudnia 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 grudnia 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii F została zawarta w dniu 21 grudnia 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 250.000 akcji serii F.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 250.000 akcji serii F.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii F zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 980,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 980,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii F pozyskała 25.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

22/2015
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

21 grudnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 435.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł, to jest o kwotę 25.000,00 zł, poprzez emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii F, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Akcje serii F zostały zaoferowane pracownikom i członkom organów Spółki w ramach programu motywacyjnego, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł każda akcja.
W szczególności Spółka zawarła umowy inwestycyjne z kluczowymi beneficjentami, które ograniczają możliwość dysponowania akcjami serii F do czasu osiągnięcia określonych celów w perspektywie do 24 miesięcy.

Piotr Prajsnar

20/2015
EBI

Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o. »

30 października 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku Spółka przystąpiła do umowy przyrzeczonej nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. oraz powiększyła swoje zaangażowanie poprzez nabycie pozostałych 30% udziałów po cenie nominalnej oraz podwyższenie kapitału zakładowego przedmiotowej spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł. Nowe udziały zostały objęte po cenie nominalnej za gotówkę, która zapewni przedmiotowej spółce niezbędny poziom kapitału obrotowego i tym samym przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.

Piotr Prajsnar

19/2015
EBI

Uruchomienie parku technologicznego »

14 października 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2015 roku podjął uchwałę w sprawie uruchomienia parku technologicznego, którego celem jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w obszarze Big Data. Przedmiotowy park technologiczny umożliwi szybszą identyfikację nowych zastosowań dużych zbiorów danych i tym samym umocni pozycję rynkową Spółki. W ocenie Zarządu przedmiotowy projekt może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Formuła parku technologicznego ma charakter otwarty i przewiduje możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi, niezależnymi zespołami oraz zewnętrznymi ekspertami. Istotnym elementem parku technologicznego będzie wspólna przestrzeń umożliwiająca rozwój nowych pomysłów przy wsparciu merytorycznym i technicznym ze strony Spółki.
Działalność parku technologicznego będzie mieć charakter ciągły i zostanie oparta na projektach podlegających regularnej ewaluacji. Spółka zamierza komercyjnie wykorzystywać najciekawsze projekty w sposób zgodny z przyjętą strategią rozwoju.

Piotr Prajsnar

18/2015
EBI

Zawarcie umowy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com »

7 września 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 września 2015 roku Spółka zawarła z Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k. ("EY") umowę o współpracy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności w zakresie consultingu.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z usług świadczonych przez EY. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację procesów biznesowych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (ang. Big Data).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. EY w Polsce to ponad 1.600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Piotr Prajsnar

16/2015
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii E »

6 lipca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 lipca 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 6 lipca 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 150.000 akcji serii E.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 150.000 akcji serii E.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii E zostały objęte po cenie 84,00 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 432.797,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 432.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 797,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii E pozyskała 12.600.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

15/2015
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

6 lipca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 420.000,00 zł do kwoty 435.000,00 zł, to jest o kwotę 15.000,00 zł, poprzez emisję 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii E, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 29 czerwca 2015 roku emisja została w całości skierowana do BPOINT Ltd, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 84,00 zł każda akcja.

Piotr Prajsnar

14/2015
EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej »

29 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka zawarła z BPOINT Ltd umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją akcji. Na mocy zawartej umowy BPOINT Ltd sprzeda wybranym inwestorom istniejące akcje oraz obejmie nowe akcje w takiej samej ilości i po takiej samej cenie.

Piotr Prajsnar

13/2015
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

17 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zarząd w dniu 19 grudnia 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

12/2015
EBI

Realizacja strategii na lata 2014 - 2016 »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka systematycznie rozwija kanały dystrybucji umożliwiające monetyzację danych w reklamie internetowej oraz poszukuje nowych pól eksploatacji, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych przychodów w przyszłości. W szczególności Spółka zawarła umowy w zakresie usług consultingowych z podmiotami zaliczanymi do Wielkiej Czwórki oraz rozpoczęła realizację projektów o charakterze pilotażowym.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Wydane wcześniej gry mobilne zostały pobrane przez blisko 50 mln użytkowników oraz uzyskały przychody na poziomie od 0,05 $ do 0,25 $ na instalację.
W dniu 7 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję pierwszej gry mobilnej o nazwie Bouncing Ball, której premiera miała miejsce w dniu 2 kwietnia 2015 roku i dotychczas została pobrana przez blisko 5 mln użytkowników. Uzyskane parametry w zakresie ilości instalacji oraz poziomu uzyskanych przychodów są zgodne z przyjętymi założeniami.
W dniu 15 marca 2015 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję drugiej gry mobilnej, której premiera będzie miała miejsce w II kwartale 2015 roku. Do dnia 15 czerwca 2015 roku Spółka stworzyła łącznie cztery gry mobilne i obecnie pracuje nad kolejnymi tytułami. Do końca 2015 roku Spółka planuje stworzenie łącznie do dziesięciu gier mobilnych.
W ocenie Zarządu działalność w zakresie gier mobilnych cechuje się wysokim poziomem synergii z podstawowym zakresem kompetencji Spółki oraz umożliwia realizację celów strategicznych, w tym zbudowanie globalnego zasięgu wraz z pokryciem urządzeń mobilnych. Wobec powyższego Zarząd rozważa emisję akcji o wartości około 10 mln zł, która umożliwi zwiększenie intensywności przedmiotowych działań poprzez przyspieszenie organicznego rozwoju oraz ewentualne akwizycje.
Aktualnie Spółka spełnia kryteria formalne przewidziane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku w ramach Rynku Podstawowego. Mając na uwadze dynamiczny rozwój działalności Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Piotr Prajsnar

11/2015
EBI

Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o. »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. stosownie do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku oraz umowy przedwstępnej nabycia udziałów zawartej w dniu 10 grudnia 2014 roku. Strony przystąpią do umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym zapłata za nabywane udziały nastąpiła gotówką w całości w dniu 10 grudnia 2014 roku przy zawarciu umowy przedwstępnej nabycia udziałów.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.

Piotr Prajsnar

10/2015
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Michała Weiss ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Macieja Tyśnickiego do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Maciej Tyśnicki

Piotr Prajsnar

9/2015
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2015 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

8/2015
EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą »

22 maja 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

7/2015
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

18 maja 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 15 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2015
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok »

10 kwietnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2014 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 13 kwietnia 2015 roku. Raport za 2014 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Piotr Prajsnar

2/2015
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku »

30 stycznia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2014 roku - 9 lutego 2015 roku,
- Raport za 2014 rok - 13 kwietnia 2015 roku,
- Raport za I kwartał 2015 roku - 11 maja 2015 roku,
- Raport za II kwartał 2015 roku - 10 sierpnia 2015 roku,
- Raport za III kwartał 2015 roku - 9 listopada 2015 roku.

Piotr Prajsnar

1/2015
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

21 stycznia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w wyciągu ze strategii na lata 2014 - 2016 oraz podtrzymanych w raporcie za III kwartał 2014 roku.
Spółka w dniu 11 sierpnia 2014 roku w formie raportu bieżącego opublikowała wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016, w którym podała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka w dniu 10 listopada 2014 roku opublikowała raport za III kwartał 2014 roku, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu. Prowadzona działalność inwestycyjna istotnie wpływa na bieżące wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe w zakresie zysku netto.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podnosi prognozę przychodów ze sprzedaży za IV kwartały 2014 roku do wysokości 17,5 mln zł. Jednocześnie Spółka podtrzymuje prognozę zysku netto za IV kwartały 2014 roku w wysokości 8 mln zł.

Piotr Prajsnar

18/2014
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii D »

22 grudnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 grudnia 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte w dniu 19 grudnia 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 200.000 akcji serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 200.000 akcji serii D.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii D zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały zaoferowane 2 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały objęte przez 2 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 833,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 833,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii D pozyskała 20.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

17/2014
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

19 grudnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł, to jest o kwotę 20.000,00 zł, poprzez emisję 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things). Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu i w ten sposób systematycznie akumuluje wartość dla akcjonariuszy.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Spółka pomyślnie zakończyła realizację pierwszej gry mobilnej, zawarła umowę dystrybucyjną z międzynarodowym partnerem i planuje wydanie kolejnych tytułów w przyszłości. Zarząd dostrzega istotne synergie wynikające z zastosowania kompetencji posiadanych w zakresie reklamy internetowej na rynku gier mobilnych.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii D, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł za każdą akcję. Akcje serii D zostały zaoferowane liderom pozyskanego zespołu pod warunkiem osiągnięcia parametrów, które w ocenie Zarządu będą istotnie wpływały na przyszłe wyniki finansowe.

Piotr Prajsnar

16/2014
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

21 listopada 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 i § 8 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

14/2014
EBI

Strategia na lata 2014 - 2016 »

11 sierpnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2014 roku, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w dniu 6 sierpnia 2014 roku, Spółka przyjęła strategię na lata 2014 - 2016.

Załącznik: Wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016

Piotr Prajsnar

12/2014
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii C »

7 lipca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych z wyłączeniem prawa poboru na postawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte w dniu 16 czerwca 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 700.000 akcji serii C.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 700.000 akcji serii C.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii C zostały objęte po cenie 1,20 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały zaoferowane 5 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały objęte przez 5 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 451,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 451,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii C pozyskała 840.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

11/2014
EBI

Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com »

30 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Spółka zawarła z Adform Aps umowę o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z narzędzi dostarczanych przez Adform Aps. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację kampanii reklamowych realizowanych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów (ang. Programmatic Buying).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
Adform Aps to wiodący dostawca rozwiązań dla rynku reklamy internetowej w segmencie Real-Time Bidding. Firma powstała w 2002 roku w Danii i aktualnie posiada 15 oddziałów w Europie i USA.

Piotr Prajsnar

10/2014
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

27 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku Spółka podpisała warunkową umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B automatyzującej procesy zakupu kampanii e-mailingowych w oparciu o model licytacji". Do dnia 31 grudnia 2014 roku instytucja finansująca przekaże Spółce informację o dostępności środków na wsparcie projektu o wartości 918.600 zł + VAT przy dofinansowaniu na poziomie 492.060 zł.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która umożliwi automatyczny zakup mediów w zakresie e-mail marketingu z zastosowaniem zewnętrznych źródeł danych. System będzie wykorzystywał model licytacji w sposób analogiczny do technologii Real-Time Bidding, która jest kluczowym czynnikiem dynamicznego wzrostu rynku reklamy odsłonowej. Wśród głównych zastosowań systemu wskazuje się e-mail retargeting, który jest jedną z najskuteczniejszych form reklamy internetowej. W szczególności system będzie wspierać narzędzia typu marketing automation.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

9/2014
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

16 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Roberta Andrzeja Rafał do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Robert Rafał

Piotr Prajsnar

8/2014
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

16 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

7/2014
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

19 maja 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2014
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

23 kwietnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku Pan Krzysztof Ways złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

3/2014
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 rok »

11 kwietnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2013 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 14 kwietnia 2014 roku. Raport za 2013 rok zostanie opublikowany w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

Piotr Prajsnar

1/2014
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku »

24 stycznia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2013 roku - 10 lutego 2014 roku,
- Raport za 2013 rok - 14 kwietnia 2014 roku,
- Raport za I kwartał 2014 roku - 12 maja 2014 roku,
- Raport za II kwartał 2014 roku - 11 sierpnia 2014 roku,
- Raport za III kwartał 2014 roku - 10 listopada 2014 roku.

Piotr Prajsnar

17/2013
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

18 listopada 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B w zakresie dostępu podmiotów rynkowych do zakupu kampanii reklamy odsłonowej w modelu RTB". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 651.060 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.237.500 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie zakupu mediów pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

15/2013
EBI

Zawarcie umowy pożyczki »

25 października 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku Spółka zawarła z AdPilot Sp. z o.o. S.K.A. ramową umowę pożyczki. Umowa ma na celu zabezpieczenie środków obrotowych niezbędnych do realizacji nowych inwestycji.
Zawarta umowa przewiduje udzielenie pożyczki do kwoty 500.000 zł w transzach wypłacanych na żądanie Spółki. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% w skali roku.

Piotr Prajsnar

14/2013
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

7 października 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku nowe brzmienie zyskał § 8 pkt 6 statutu Spółki.

Załącznik: Statut

Piotr Prajsnar

13/2013
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

20 września 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku opublikowała raport bieżący, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołała szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.
Uwzględniając dynamiczny rozwój rynku oraz zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym Spółka zaktualizowała plany strategiczne. Zarząd postanowił realizować strategię błękitnego oceanu w odniesieniu do technologii wykorzystujących silnik behawioralny.
Podjęte zostały działania mające na celu rozpoczęcie nowych projektów, w tym pozyskanie przez Spółkę niezbędnych źródeł finansowania. Zarząd spodziewa się tymczasowego obciążenia wyników finansowych spowodowanego wzmożoną działalnością inwestycyjną.
Mając na uwadze powyższe, Spółka odwołuje prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok. Przedmiotowa prognoza stała się w ocenie Zarządu nieaktualna ze względu na optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Przeprowadzone zamiany polegają na skoncentrowaniu działalności na rynkach o najwyższym potencjale wzrostu. Uzasadnieniem podjętych działań jest dążenie do maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa w długim okresie.

Piotr Prajsnar

11/2013
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

26 czerwca 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej.
Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:
- Annę Kamilę Piskorz,
- Kamila Pawła Babula,
- Jarosława Bartłomieja Strumińskiego.
Do składu Rady Nadzorczej powołano:
- Monikę Annę Komosa,
- Pawła Sebastiana Chodaczek,
- Krzysztofa Ways.

Załącznik: Monika Komosa
Załącznik: Paweł Chodaczek
Załącznik: Krzysztof Ways

Piotr Prajsnar

10/2013
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

26 czerwca 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

9/2013
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

31 maja 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w budynku Metropolitan przy Placu Bankowym 2 w Warszawie.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

7/2013
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

26 kwietnia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest „stworzenie i wdrożenie w struktury partnerskie platformy B2B integrującej współpracę biznesową”. Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 511.550 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.023.100 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie wymiany informacji pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

5/2013
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok »

12 kwietnia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2012 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 15 kwietnia 2013 roku. Raport za 2012 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

Piotr Prajsnar

3/2013
EBI

Zawarcie umów w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego »

6 lutego 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Little Big Data Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarte umowy przewidują trwałą współpracę o charakterze strategicznym w zakresie eksploatacji silnika behawioralnego. Umowy dotyczą zakupu i sprzedaży danych na rynku Polskim oraz działań w zakresie kompleksowej promocji produktów i usług. Umowy będą miały istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki w przyszłości.
Silnik behawioralny to narzędzie, które umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

2/2013
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

25 stycznia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka podała prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok oraz 5,4 mln zł za 2013 rok.
Spółka podała też planowane przychody z usługi behavioralengine.com na poziomie odpowiednio 0,9 mln zł w 2012 roku, 2,1 mln zł w 2013 roku i 3,5 mln zł w 2014 roku oraz usługi foo.to na poziomie odpowiednio 0,1 mln zł w 2012 roku, 0,5 mln zł w 2013 roku i 1,2 mln zł w 2014 roku.
Rozwój silnika behawioralnego przebiega szybciej, niż wcześniej przewidywano. Wynika to z dostosowania harmonogramu prac do oczekiwań dynamicznego rosnącego rynku, co w ocenie Zarządu pozwoli na zwiększenie przyszłych przychodów z przedmiotowej inwestycji.
Potencjał silnika behawioralnego uzasadnia potrzebę większego zaangażowania. Ze względu na możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów, w ocenie Zarządu wskazane jest jednoczesne obniżenie priorytetu części równolegle prowadzonych inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podtrzymuje prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok i 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołuje szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.

Piotr Prajsnar

1/2013
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku »

21 stycznia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2013 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 roku,
- Raport za 2012 rok - 15 kwietnia 2013 roku,
- Raport za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
- Raport za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku,
- Raport za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku.

Piotr Prajsnar

13/2012
EBI

Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego »

21 września 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Narzędzie to umożliwia między innymi emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych.
Zastosowanie silnika behawioralnego umożliwia zwiększenie efektywności przestrzeni reklamowej. Wykonane testy wykazały wzrost współczynnika CTR dla kampanii reklamowych o 50 - 100%.
Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Załącznik: Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego

Piotr Prajsnar

11/2012
EBI

Zawarcie umowy z siecią reklamową »

16 lipca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 roku Spółka zawarła z Internetowym Domem Mediowym Net S.A. umowę ramową o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarta umowa stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

10/2012
EBI

Niestosowanie wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect »

15 czerwca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie będą stosowane przez Spółkę w sposób trwały.

Załącznik: Niestosowane zasady ładu korporacyjnego

Piotr Prajsnar

9/2012
EBI

Zawarcie umów z sieciami reklamowymi »

1 czerwca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku Spółka zawarła z Ad-Vice Sp. z o.o. i ARBOmedia Polska Sp. z o.o. umowy ramowe o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarte umowy stanowią ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

8/2012
EBI

Udostępnienie silnika behawioralnego do użytku komercyjnego »

30 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku udostępniony do użytku komercyjnego zostanie silnik behawioralny, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności technologicznej. Jego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2011 roku i pochłonie 0,8 mln zł.
Silnik behawioralny to narzędzie umożliwiające tworzenie profili zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Wiedza ta umożliwia między innymi zwiększenie konwersji dla reklam internetowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów. Wśród potencjalnych odbiorców wskazuje się również segment e-commerce oraz szeroko rozumiane e-usługi.
Prezentacja projektu odbędzie się 4 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 w budynku Zebra Tower przy ulicy Mokotowskiej 1 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

7/2012
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

23 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest stworzenie "innowacyjnego narzędzia do badań rynkowych on-line". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 474.495 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 677.850 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie narzędzia do prowadzenia badań rynkowych za pośrednictwem Internetu. Wśród przyszłych odbiorców wskazuje się segment B2B, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora MSP. W wyniku realizacji projektu powstanie e-usługa pod postacią serwisu internetowego wspomagającego procesy związane z działalnością marketingową. Zastosowanie narzędzia pozwoli przedsiębiorstwom na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedostosowaniem produktów i usług do oczekiwań potencjalnej grupy docelowej.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów oraz zwiększenie niezależności od rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

6/2012
EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 18 maja 2012 roku »

17 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż dzień 18 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 453/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLDTC00019", w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CLOUD" i oznaczeniem "CLD".

Piotr Prajsnar

5/2012
EBI

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B »

16 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 447/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Piotr Prajsnar

3/2012
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku »

14 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2012 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku,
- Raport za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku,
- Raport za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku,
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Piotr Prajsnar

2/2012
EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect »

7 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Piotr Prajsnar

1/2012
EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI »

7 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do systemu Elektronicznej Bazy Informacji i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za jego pośrednictwem.

Piotr Prajsnar