Cloud Technologies S.A. realizuje projekt współfinansowany
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

POIR 2014-2020

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu:

Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Cloud Technologies S.A.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Cloud Technologies S.A. poprzez wdrożenie osiągniętych wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę. Prace koncentrowały się wokół problematyki blokowania reklam cyfrowych w sieci internet przez oprogramowanie typu AdBlock a osiągnięte wyniki pozwalają na stworzenie systemu, którego zasadnicze funkcjonalności pozwolą na skuteczne omijanie blokad typu AdBlock przez dystrybuowane kreacje reklamowe oraz przyspieszenie ładowania stron internetowych wydawców. Dzięki wdrożeniu, Wnioskodawca osiągnie szereg korzyści takich jak wzrost przychodów ze sprzedaży, dywersyfikację źródeł przychodów czy zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Wartość projektu:

15 945 000.00 PLN (netto)

Wkład EFRR:

9 567 000.00 PLN