Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Pasywa razem
2014
17 543 879,75
7 487 353,05
10 056 526,79
10 441 421,08
8 434 373,08
1 663 212,80
13 114 227,50
14 777 440,30
9 956 481,82
4 820 958,48
14 777 440,30
2015
32 834 973,73
15 556 735,37
17 278 238,36
18 293 726,22
14 824 233,96
1 454 277,51
44 240 414,41
45 694 691,92
24 800 715,78
20 893 976,14
45 694 691,92
2016
48 235 508,57
24 871 997,34
23 363 511,23
25 143 416,97
20 337 582,23
626 986,79
64 496 676,72
65 123 663,51
57 768 298,01
7 355 365,50
65 123 663,51
Dane finansowe 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 17 543 879,75 32 834 973,73 48 235 508,57
Koszty działalności operacyjnej 7 487 353,05 15 556 735,37 24 871 997,34
Zysk ze sprzedaży 10 056 526,79 17 278 238,36 23 363 511,23
Zysk brutto 10 441 421,08 18 293 726,22 25 143 416,97
Zysk netto 8 434 373,08 14 824 233,96 20 337 582,23
Aktywa trwałe 1 663 212,80 1 454 277,51 626 986,79
Aktywa obrotowe 13 114 227,50 44 240 414,41 64 496 676,72
Aktywa razem 14 777 440,30 45 694 691,92 65 123 663,51
Kapitał własny 9 956 481,82 24 800 715,78 57 768 298,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 820 958,48 20 893 976,14 7 355 365,50
Pasywa razem 14 777 440,30 45 694 691,92 65 123 663,51

Raporty bieżące

28 grudnia 2017 roku
-
Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A („Spółka”), informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu w dniu 28 grudnia 2017 roku akcji własnych przez Spółkę.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załącznik: Zawiadomienie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

28 grudnia 2017 roku
-
Nabycie akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Spółka w ramach przeprowadzonego skupu nabyła 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł. Spółka nabyła Akcje Własne wyłącznie od inwestorów finansowych, a w przeprowadzonym skupie nie wzięły udziału osoby powiązane, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki.
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

22 grudnia 2017 roku
-
Zakończenie skupu akcji własnych »


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zaakceptował oferty sprzedaży 299.400 akcji („Akcje Własne”), o łącznej wartości 18.000.000 zł, czyli po średniej cenie 60,12 zł, przedstawione mu w odpowiedzi na ogłoszenie oferty zakupu akcji Spółki z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabycie oraz rozliczenie nabycia Akcji Własnych nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku. Stosownie do oświadczeń złożonych w dniu 20 grudnia 2017 roku ofert sprzedaży nie złożyli następujący akcjonariusze:
- Piotr Prajsnar;
- Robert Rafał;
- QVP Investments Ltd;
- PERPETUM 10 FIZAN.
Akcje Własne zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych oraz przyjęcia regulaminu nabywania akcji własnych, na podstawie której Zarząd przyjął regulamin nabywania akcji własnych wraz z projektem ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

więcej

Raporty okresowe

13 listopada 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
Załącznik: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

14 sierpnia 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

31 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

 
 
 
13 lutego 2017 roku
Raport za IV kwartał 2016 roku
31 maja 2017 roku
Raport za 2016 rok
 
 
15 maja 2017 roku
Raport za I kwartał 2017 roku
 
14 sierpnia 2017 roku
Raport za II kwartał 2017 roku
 
13 listopada 2017 roku
Raport za III kwartał 2017 roku

Historia działalności

 • Marzec 2011

  Zawiązanie Cloud Technologies Sp. z o.o.

 • Lipiec 2011

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 300.000 zł

 • Październik 2011

  Rozpoczęcie prac nad behavioralengine.com

 • Grudzień 2011

  Przekształcenie w Cloud Technologies S.A.

 • Marzec 2012

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 330.000 zł

 • Maj 2012

  Debiut na rynku NewConnect

 • Październik 2012

  Rozpoczęcie prac nad behavioralmailing.com

 • Listopad 2012

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot

 • Luty 2013

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z DataExchanger

 • Październik 2013

  Rozpoczęcie prac nad mailingexchange.com

 • Styczeń 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez DoubleClick

 • Lipiec 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez AdForm

 • Październik 2014

  Pozyskanie zespołu mobilnego manastick.com

 • Listopad 2014

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 400.000 zł

 • Marzec 2015

  Prezentacja na MidCap Day

 • Czerwiec 2015

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 420.000 zł

 • Październik 2015

  Nabycie udziałów w Audience Network

 • Listopad 2015

  Uruchomienie parku technologicznego Cloud Technologies Labs

 • Marzec 2016

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 460 000 zł

 • Kwiecień 2016

  Złożenie wniosku o patent na UnBlock

 • Sierpień 2016

  Start platformy OnAudience.com

 • Wrzesień 2017

  Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN

Kalendarium inwestora

 • 14 marca 2011 roku

  NZW, akt założycielski

 • 13 lipca 2011 roku

  NZW, podwyższenie kapitału zakładowego

 • 7 grudnia 2011 roku

  NWZ, zmiana formy prawnej

 • 11 stycznia 2012 roku

  NWZ, emisja akcji serii B

 • 2 kwietnia 2012 roku

  ZWZ za 2011 rok

 • 26 czerwca 2013 roku

  ZWZ za 2012 rok, zmiana kapitału docelowego

 • 16 czerwca 2014 roku

  ZWZ za 2013 rok, zmiana kapitału docelowego, emisja akcji serii C

 • 22 grudnia 2014 roku:

  PZ, emisja akcji serii D

 • 15 czerwca 2015 roku

  ZWZ za 2014 rok

 • 6 lipca 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii E

 • 21 grudnia 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii F

 • 9 maja 2016 roku

  ZWZ za rok 2015

 • 9 sierpnia 2017 roku

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z PHD Media Direction

Więcej

Grupa Kapitałowa

Cloud Technologies
OnAudience

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.

Audience Network

Audience Network Sp. z.o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

OAN

OAN (Online Advertising Network) - sieć reklamowa, specjalizująca się w sprzedaży powierzchni reklamowej wydawców w ramach produktów sieciowych.

Zarząd

Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Robert Rafał
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Szweryn-Prajsnar
Członek Rady Nadzorczej

Kamil Bargiel
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt
Członek Rady Nadzorczej

Akcje

Ilość wszystkich akcji: 4.600.000
Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
Giełda: GPW
Rynek: NewConnect
Animator Rynku: TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca: IPO DS S.A.
Debiut: 18 maja 2012 roku