Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Pasywa razem
2014
17 543 879,75
7 487 353,05
10 056 526,79
10 441 421,08
8 434 373,08
1 663 212,80
13 114 227,50
14 777 440,30
9 956 481,82
4 820 958,48
14 777 440,30
2015
32 834 973,73
15 556 735,37
17 278 238,36
18 293 726,22
14 824 233,96
1 454 277,51
44 240 414,41
45 694 691,92
24 800 715,78
20 893 976,14
45 694 691,92
2016*
48 148 972,85
24 834 366,64
23 314 606,21
25 118 687,00
20 317 928,59
639 833,12
64 444 451,41
65 084 284,53
57 748 644,37
7 335 640,16
65 084 284,53

* Dane nieaudytowane.

Dane finansowe 2014 2015 2016*
Przychody netto ze sprzedaży 17 543 879,75 32 834 973,73 48 148 972,85
Koszty działalności operacyjnej 7 487 353,05 15 556 735,37 24 834 366,64
Zysk ze sprzedaży 10 056 526,79 17 278 238,36 23 314 606,21
Zysk brutto 10 441 421,08 18 293 726,22 25 118 687,00
Zysk netto 8 434 373,08 14 824 233,96 20 317 928,59
Aktywa trwałe 1 663 212,80 1 454 277,51 639 833,12
Aktywa obrotowe 13 114 227,50 44 240 414,41 64 444 451,41
Aktywa razem 14 777 440,30 45 694 691,92 65 084 284,53
Kapitał własny 9 956 481,82 24 800 715,78 57 748 644,37
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 820 958,48 20 893 976,14 7 335 640,16
Pasywa razem 14 777 440,30 45 694 691,92 65 084 284,53

* Dane nieaudytowane.

Raporty bieżące

28 czerwca 2017 roku
-
Decyzja Zarządu o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future. Strony zakończyły prowadzone negocjacje i nie planują wznowienia rozmów o przejęciu w przyszłości. Jednocześnie strony podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy na płaszczyźnie biznesowej.
Spółka Imagine The Future osiągnęła wyniki finansowe, które istotnie przewyższają założenia przyjęte podczas prowadzonych wcześniej negocjacji oraz tym samym znacząco wpływają na ocenę parametrów transakcji przez sprzedającego. Jednocześnie ustalenia dotyczące ceny wygasły w dniu 31 grudnia 2016 roku, wobec czego niezbędne byłoby uzgodnienie nowych warunków transakcji i w konsekwencji znaczne podniesienie ceny.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w celu uzyskania satysfakcjonujących parametrów dla obecnych akcjonariuszy Spółki realizacja transakcji przy wyższej cenie wymagałaby dalszych istotnych prac organizacyjnych w strukturze spółki Imagine The Future. W ocenie Zarządu powyższe działania wymagałyby zaangażowania znacznych zasobów po stronie Spółki oraz wiązałyby się z wydłużeniem harmonogramu transakcji.
Decyzja Zarządu uzasadniona jest również faktem wypracowania mechanizmów współpracy, które zabezpieczają strategiczne interesy Spółki bez konieczności przejmowania spółki Imagine The Future. Strony zamierzają kontynuować rozpoczętą wcześniej współpracę oraz zacieśniać relacje biznesowe w obszarach kreujących synergie wynikające ze wzajemnego uzupełnienia oferty produktów i usług.
Zarząd zamierza konsekwentnie realizować strategię opartą o wzrost organiczny wynikający z rozwoju nowych produktów i usług oraz budowania zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega znaczny potencjał wzrostu w obszarze performance marketingu oraz data consultingu. Istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki może mieć technologia UnBlock.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

26 czerwca 2017 roku
-
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

12 czerwca 2017 roku
-
Zmiana składu Rady Nadzorczej »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Przemysława Schmidt do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Przemysław Schmidt
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Raporty okresowe

31 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

15 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

13 lutego 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

 
 
 
13 lutego 2017 roku
Raport za IV kwartał 2016 roku
31 maja 2017 roku
Raport za 2016 rok
 
 
15 maja 2017 roku
Raport za I kwartał 2017 roku
 
14 sierpnia 2017 roku
Raport za II kwartał 2017 roku
 
13 listopada 2017 roku
Raport za III kwartał 2017 roku

Historia działalności

 • Marzec 2011

  Zawiązanie Cloud Technologies Sp. z o.o.

 • Lipiec 2011

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 300.000 zł

 • Październik 2011

  Rozpoczęcie prac nad behavioralengine.com

 • Grudzień 2011

  Przekształcenie w Cloud Technologies S.A.

 • Marzec 2012

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 330.000 zł

 • Maj 2012

  Debiut na rynku NewConnect

 • Październik 2012

  Rozpoczęcie prac nad behavioralmailing.com

 • Listopad 2012

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot

 • Luty 2013

  Rozpoczęcie strategicznej współpracy z DataExchanger

 • Październik 2013

  Rozpoczęcie prac nad mailingexchange.com

 • Styczeń 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez DoubleClick

 • Lipiec 2014

  Rozpoczęcie sprzedaży danych przez AdForm

 • Październik 2014

  Pozyskanie zespołu mobilnego manastick.com

 • Listopad 2014

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 400.000 zł

 • Marzec 2015

  Prezentacja na MidCap Day

 • Czerwiec 2015

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 420.000 zł

 • Październik 2015

  Nabycie udziałów w Audience Network

 • Listopad 2015

  Uruchomienie parku technologicznego Cloud Technologies Labs

 • Marzec 2016

  Podwyższenie kapitału zakładowego do 460 000 zł

 • Kwiecień 2016

  Złożenie wniosku o patent na UnBlock

 • Sierpień 2016

  Start platformy OnAudience.com

Kalendarium inwestora

 • 14 marca 2011 roku

  NZW, akt założycielski

 • 13 lipca 2011 roku

  NZW, podwyższenie kapitału zakładowego

 • 7 grudnia 2011 roku

  NWZ, zmiana formy prawnej

 • 11 stycznia 2012 roku

  NWZ, emisja akcji serii B

 • 2 kwietnia 2012 roku

  ZWZ za 2011 rok

 • 26 czerwca 2013 roku

  ZWZ za 2012 rok, zmiana kapitału docelowego

 • 16 czerwca 2014 roku

  ZWZ za 2013 rok, zmiana kapitału docelowego, emisja akcji serii C

 • 22 grudnia 2014 roku:

  PZ, emisja akcji serii D

 • 15 czerwca 2015 roku

  ZWZ za 2014 rok

 • 6 lipca 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii E

 • 21 grudnia 2015 roku

  PZ, emisja akcji serii F

 • 9 maja 2016 roku

  ZWZ za rok 2015, podjęcie uchwały dotyczącej przejścia na GPW

 • 20 grudnia 2016 roku

  Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie spółki Imagine The Future

Więcej

Grupa Kapitałowa

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.

Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

OnAudience Ltd została powołana w celu rozwoju międzynarodowej działalności Spółki w zakresie komercjalizacji platformy zarządzania danymi nowej generacji.


Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii, która specjalizuje się w precyzyjnie targetowanej reklamie internetowej.

Zarząd

Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Robert Rafał
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Szweryn-Prajsnar
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krasnopolski
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Gajowy
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt
Członek Rady Nadzorczej

Akcje

Ilość wszystkich akcji: 4.600.000
Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
Giełda: GPW
Rynek: NewConnect
Animator Rynku: TRIGON DM S.A.
Autoryzowany Doradca: IPO DS S.A.
Debiut: 18 maja 2012 roku