Raporty bieżące

4/2017
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok »

27 marca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2016 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2017 roku. Raport za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku.

Piotr Prajsnar

1/2017
ESPI

Due diligence spółki Imagine The Future »

1 marca 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z planowaną transakcją nabycia spółki Imagine The Future w dniu 1 marca 2017 roku zlecił wykonanie due diligence przejmowanej spółki oraz sporządzenie fairness opinion o przedmiotowej transakcji.
Due diligence prawne zostanie wykonane przez K&L Gates Jamka Sp. k.
Due diligence finansowe i podatkowe zostanie wykonane przez Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k.
Po wykonaniu due diligence Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. przeprowadzi analizę warunków transakcji oraz wyda opinię o godziwości ceny transakcyjnej.

Piotr Prajsnar

2/2017
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

1 lutego 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2016 roku Pani Monika Komosa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

1/2017
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku »

30 stycznia 2017 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2016 roku - 13 lutego 2017 roku,
- Raport za 2016 rok - 30 marca 2017 roku,
- Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
- Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
- Raport za III kwartał 2017 roku - 13 listopada 2017 roku.

Piotr Prajsnar

22/2016
ESPI

Decyzja Zarządu w sprawie nabycia spółki Imagine The Future »

22 grudnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniach 20 – 21 grudnia 2016 roku odbył serię spotkań z mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, których przedmiotem były rozmowy na temat nabycia spółki Imagine The Future. Zarząd postanowił, że w celu ochrony interesów mniejszościowych akcjonariuszy Spółki przed przystąpieniem do przedmiotowej transakcji zleci wykonanie opinii na temat potencjalnych konfliktów interesów, oceny rynkowej planowanej transakcji oraz audytu przejmowanej spółki.
Zarząd zleci wykonanie powyższych analiz niezależnym i renomowanym podmiotom oraz przedstawi ich wyniki Walnemu Zgromadzeniu w I kwartale 2017 roku.
Zarząd kontynuuje prace mające na celu przejście na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Piotr Prajsnar

20/2016
ESPI

Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie spółki Imagine The Future »

19 grudnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w całości spółki Imagine The Future, agencji nowych technologii działającej na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. W ocenie Zarządu przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock.
Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłaconych ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, natomiast pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku.
Spółka zamierza przystąpić do transakcji do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł, wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję,
- 120 mln zł, wypłaconej w 2018 roku, w formie 1.200.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję.
Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów Spółki na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych. Wypłata każdej transzy ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W szczególności emisja akcji będzie uwarunkowana od osiągnięcia przez przejmowaną spółkę:
- 20 mln EBITDA w 2016 roku,
- 40 mln zysku netto w 2017 roku.
Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, pracuje dla niej około 80 osób, aktualnie działa na 36 rynkach na całym świecie i prawie 95% kampanii reklamowych realizuje poza Polską. W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA. W 2017 roku przewiduje 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto. W 2018 roku przewiduje 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto.
Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN.

Piotr Prajsnar

16/2016
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

19 września 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Tyśnickiego ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Łukasza Krasnopolskiego i Pana Rafała Gajowego do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Łukasz Krasnopolski
Załącznik: Rafał Gajowy

Piotr Prajsnar

15/2016
EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie »

19 września 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

14/2016
EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

22 sierpnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 19 września 2016 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

12/2016
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

20 lipca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku nowe brzmienie zyskał § 6, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 20, § 21 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

11/2016
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

20 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 roku Pan Paweł Chodaczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

10/2016
EBI

Realizacja strategii na lata 2014 – 2016 »

15 czerwca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka zakończyła prace rozwojowe nad platformą zarządzania danymi (ang. Data Management Platform) nowej generacji, która pozwoli na dynamiczny rozwój biznesu w obszarze przetwarzania dużych zbiorów danych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na przetwarzanie nawet 100-krotnie większych zbiorów danych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów jednostkowych.
Spółka zawarła umowę licencyjną na technologię do automatycznego zakupu mediów (ang. Demand Side Platform) na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Zawarta umowa obowiązuje od II kwartału 2016 roku oraz będzie miała istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka zawarła umowy pozwalające na zakup mediów oraz dystrybucję danych na wiodących platformach reklamy internetowej. Przedmiotowe umowy mają charakter ramowy i zostały zawarte na czas nieokreślony z zamiarem trwałej współpracy. Zawarte umowy obowiązują od II kwartału 2016 roku oraz będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Spółka złożyła wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Przedmiotowe rozwiązanie jest adresowane do wydawców, których straty wynikające z blokowania reklam internetowych osiągną w tym roku blisko 27 mld dolarów. Opracowane rozwiązanie cechuje się istotnymi synergiami z podstawową działalnością w zakresie Big Data i bazuje na platformie zarządzania danymi nowej generacji.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spodziewa się wzrostu ilości przetwarzanych danych z aktualnego poziomu 100 mln profili do nawet 3 mld profili na koniec 2016 roku. Korzystając z dynamiki rynku Spółka zamierza koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego.
Ze względu na tajemnicę handlową Zarząd nie podał stron wymienionych wyżej transakcji.

Piotr Prajsnar

8/2016
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

9 maja 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

7/2016
EBI

Złożenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek »

29 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest sposób emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej. Spółka nie wyklucza rozszerzenia zakresu ochrony patentowej wynalazku na inne rynki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ocenie Zarządu przedmiotowy wynalazek może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Według niezależnych badań oprogramowanie blokujące wyświetlanie reklam internetowych (tzw. "adblock") w 2015 roku było używane przez blisko 200 milionów Internautów, co oznacza wzrost o blisko 50% w ciągu ostatniego roku, a przedmiotowy trend dynamicznie się pogłębia. Blokowanie reklam internetowych przyczynia się do ograniczenia przychodów uzyskiwanych przez wydawców, których strata z tego tytułu jest szacowana na ponad 21 miliardów dolarów rocznie.
Spółka opracowała system emisji reklamy internetowej odporny na działanie oprogramowania blokującego wyświetlanie reklamy internetowej (tzw. "unblock"), który umożliwia ograniczenie strat wydawców. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenia przedmiotowego systemu i podjęła rozmowy na temat komercyjnej współpracy z potencjalnymi klientami.
Spółka posiada unikalny produkt o potencjale globalnym i będzie koncentrować się na budowaniu zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega istotne synergie przedmiotowego produktu z podstawową działalnością w zakresie Big Data.

Piotr Prajsnar

6/2016
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

11 kwietnia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 9 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2016
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok »

28 marca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2015 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 30 marca 2016 roku. Raport za 2015 rok zostanie opublikowany w dniu 11 kwietnia 2016 roku.

Piotr Prajsnar

3/2016
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

21 marca 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2016 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwał podjętych przez Zarząd w dniach 6 lipca i 21 grudnia 2015 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

1/2016
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku »

30 stycznia 2016 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2016 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2015 roku - 8 lutego 2016 roku,
- Raport za 2015 rok - 30 marca 2016 roku,
- Raport za I kwartał 2016 roku - 9 maja 2016 roku,
- Raport za II kwartał 2016 roku - 8 sierpnia 2016 roku,
- Raport za III kwartał 2016 roku - 7 listopada 2016 roku.

Piotr Prajsnar

23/2015
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii F »

30 grudnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 21 grudnia 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 grudnia 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii F została zawarta w dniu 21 grudnia 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 250.000 akcji serii F.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 250.000 akcji serii F.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii F zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii F zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 980,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 980,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii F pozyskała 25.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

22/2015
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

21 grudnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 435.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł, to jest o kwotę 25.000,00 zł, poprzez emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii F, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Akcje serii F zostały zaoferowane pracownikom i członkom organów Spółki w ramach programu motywacyjnego, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł każda akcja.
W szczególności Spółka zawarła umowy inwestycyjne z kluczowymi beneficjentami, które ograniczają możliwość dysponowania akcjami serii F do czasu osiągnięcia określonych celów w perspektywie do 24 miesięcy.

Piotr Prajsnar

20/2015
EBI

Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o. »

30 października 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku Spółka przystąpiła do umowy przyrzeczonej nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. oraz powiększyła swoje zaangażowanie poprzez nabycie pozostałych 30% udziałów po cenie nominalnej oraz podwyższenie kapitału zakładowego przedmiotowej spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł. Nowe udziały zostały objęte po cenie nominalnej za gotówkę, która zapewni przedmiotowej spółce niezbędny poziom kapitału obrotowego i tym samym przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.

Piotr Prajsnar

19/2015
EBI

Uruchomienie parku technologicznego »

14 października 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2015 roku podjął uchwałę w sprawie uruchomienia parku technologicznego, którego celem jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w obszarze Big Data. Przedmiotowy park technologiczny umożliwi szybszą identyfikację nowych zastosowań dużych zbiorów danych i tym samym umocni pozycję rynkową Spółki. W ocenie Zarządu przedmiotowy projekt może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.
Formuła parku technologicznego ma charakter otwarty i przewiduje możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi, niezależnymi zespołami oraz zewnętrznymi ekspertami. Istotnym elementem parku technologicznego będzie wspólna przestrzeń umożliwiająca rozwój nowych pomysłów przy wsparciu merytorycznym i technicznym ze strony Spółki.
Działalność parku technologicznego będzie mieć charakter ciągły i zostanie oparta na projektach podlegających regularnej ewaluacji. Spółka zamierza komercyjnie wykorzystywać najciekawsze projekty w sposób zgodny z przyjętą strategią rozwoju.

Piotr Prajsnar

18/2015
EBI

Zawarcie umowy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com »

7 września 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 września 2015 roku Spółka zawarła z Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k. ("EY") umowę o współpracy w zakresie eksploatacji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności w zakresie consultingu.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z usług świadczonych przez EY. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację procesów biznesowych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (ang. Big Data).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. EY w Polsce to ponad 1.600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Piotr Prajsnar

16/2015
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii E »

6 lipca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 lipca 2015 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 lipca 2015 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 6 lipca 2015 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 150.000 akcji serii E.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 150.000 akcji serii E.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii E zostały objęte po cenie 84,00 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały zaoferowane 1 inwestorowi.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii E zostały objęte przez 1 inwestora.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 432.797,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 432.000,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 797,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii E pozyskała 12.600.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

15/2015
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

6 lipca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 420.000,00 zł do kwoty 435.000,00 zł, to jest o kwotę 15.000,00 zł, poprzez emisję 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii E, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2015 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru. Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 29 czerwca 2015 roku emisja została w całości skierowana do BPOINT Ltd, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 84,00 zł każda akcja.

Piotr Prajsnar

14/2015
EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej »

29 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka zawarła z BPOINT Ltd umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją akcji. Na mocy zawartej umowy BPOINT Ltd sprzeda wybranym inwestorom istniejące akcje oraz obejmie nowe akcje w takiej samej ilości i po takiej samej cenie.

Piotr Prajsnar

13/2015
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

17 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zarząd w dniu 19 grudnia 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

12/2015
EBI

Realizacja strategii na lata 2014 - 2016 »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji strategii na lata 2014 – 2016 oraz przedstawia kluczowe kierunki rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.
Spółka konsekwentnie realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka systematycznie rozwija kanały dystrybucji umożliwiające monetyzację danych w reklamie internetowej oraz poszukuje nowych pól eksploatacji, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych przychodów w przyszłości. W szczególności Spółka zawarła umowy w zakresie usług consultingowych z podmiotami zaliczanymi do Wielkiej Czwórki oraz rozpoczęła realizację projektów o charakterze pilotażowym.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Wydane wcześniej gry mobilne zostały pobrane przez blisko 50 mln użytkowników oraz uzyskały przychody na poziomie od 0,05 $ do 0,25 $ na instalację.
W dniu 7 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję pierwszej gry mobilnej o nazwie Bouncing Ball, której premiera miała miejsce w dniu 2 kwietnia 2015 roku i dotychczas została pobrana przez blisko 5 mln użytkowników. Uzyskane parametry w zakresie ilości instalacji oraz poziomu uzyskanych przychodów są zgodne z przyjętymi założeniami.
W dniu 15 marca 2015 roku Spółka zawarła umowę na dystrybucję drugiej gry mobilnej, której premiera będzie miała miejsce w II kwartale 2015 roku. Do dnia 15 czerwca 2015 roku Spółka stworzyła łącznie cztery gry mobilne i obecnie pracuje nad kolejnymi tytułami. Do końca 2015 roku Spółka planuje stworzenie łącznie do dziesięciu gier mobilnych.
W ocenie Zarządu działalność w zakresie gier mobilnych cechuje się wysokim poziomem synergii z podstawowym zakresem kompetencji Spółki oraz umożliwia realizację celów strategicznych, w tym zbudowanie globalnego zasięgu wraz z pokryciem urządzeń mobilnych. Wobec powyższego Zarząd rozważa emisję akcji o wartości około 10 mln zł, która umożliwi zwiększenie intensywności przedmiotowych działań poprzez przyspieszenie organicznego rozwoju oraz ewentualne akwizycje.
Aktualnie Spółka spełnia kryteria formalne przewidziane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla podmiotów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku w ramach Rynku Podstawowego. Mając na uwadze dynamiczny rozwój działalności Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Piotr Prajsnar

11/2015
EBI

Nabycie udziałów w Audience Network Sp. z o.o. »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 70% udziałów w Audience Network Sp. z o.o. stosownie do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku oraz umowy przedwstępnej nabycia udziałów zawartej w dniu 10 grudnia 2014 roku. Strony przystąpią do umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym zapłata za nabywane udziały nastąpiła gotówką w całości w dniu 10 grudnia 2014 roku przy zawarciu umowy przedwstępnej nabycia udziałów.
Audience Network Sp. z o.o. jest agencją nowych technologii specjalizującą się w reklamie on-line oraz prowadzi działalność komplementarną wobec Spółki. Przedmiotowa transakcja umożliwi Spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności. Przedmiotowa transakcja będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych Spółki.

Piotr Prajsnar

10/2015
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Macieja Michała Weiss ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Macieja Tyśnickiego do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Maciej Tyśnicki

Piotr Prajsnar

9/2015
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

15 czerwca 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2015 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

8/2015
EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą »

22 maja 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 maja 2015 roku Spółka zawarła z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

7/2015
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

18 maja 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 15 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2015
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok »

10 kwietnia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2014 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 13 kwietnia 2015 roku. Raport za 2014 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Piotr Prajsnar

2/2015
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku »

30 stycznia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2014 roku - 9 lutego 2015 roku,
- Raport za 2014 rok - 13 kwietnia 2015 roku,
- Raport za I kwartał 2015 roku - 11 maja 2015 roku,
- Raport za II kwartał 2015 roku - 10 sierpnia 2015 roku,
- Raport za III kwartał 2015 roku - 9 listopada 2015 roku.

Piotr Prajsnar

1/2015
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

21 stycznia 2015 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w wyciągu ze strategii na lata 2014 - 2016 oraz podtrzymanych w raporcie za III kwartał 2014 roku.
Spółka w dniu 11 sierpnia 2014 roku w formie raportu bieżącego opublikowała wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016, w którym podała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka w dniu 10 listopada 2014 roku opublikowała raport za III kwartał 2014 roku, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za IV kwartały 2014 roku, w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł oraz 8 mln zł.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things).
Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu. Prowadzona działalność inwestycyjna istotnie wpływa na bieżące wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe w zakresie zysku netto.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podnosi prognozę przychodów ze sprzedaży za IV kwartały 2014 roku do wysokości 17,5 mln zł. Jednocześnie Spółka podtrzymuje prognozę zysku netto za IV kwartały 2014 roku w wysokości 8 mln zł.

Piotr Prajsnar

18/2014
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii D »

22 grudnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 grudnia 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii D zostały zawarte w dniu 19 grudnia 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 200.000 akcji serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 200.000 akcji serii D.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii D zostały objęte po cenie 0,10 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały zaoferowane 2 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii D zostały objęte przez 2 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 833,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 833,00 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii D pozyskała 20.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

17/2014
EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego »

19 grudnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł, to jest o kwotę 20.000,00 zł, poprzez emisję 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Spółka realizuje strategię globalną w oparciu o unikalne kompetencje w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Spółka dywersyfikuje portfel produktów i usług o technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (ang. Mobile Devices) oraz wykorzystujących elementy inteligentnej sieci (ang. Internet of Things). Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną skoncentrowaną na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu i w ten sposób systematycznie akumuluje wartość dla akcjonariuszy.
Spółka na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 1 października 2014 roku pozyskała zespół posiadający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu gier mobilnych, który wraz z seriami takimi jak „Tiki Totems” czy „Zombie Road Trip” osiągał sukcesy na rynku globalnym. Spółka pomyślnie zakończyła realizację pierwszej gry mobilnej, zawarła umowę dystrybucyjną z międzynarodowym partnerem i planuje wydanie kolejnych tytułów w przyszłości. Zarząd dostrzega istotne synergie wynikające z zastosowania kompetencji posiadanych w zakresie reklamy internetowej na rynku gier mobilnych.
Ze względu na szczególny cel emisji akcji serii D, stosownie do § 8 ust. 10 pkt 1) statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 roku w całości wyłączone zostało prawo poboru, a cena emisyjna ustalona została na poziomie wartości nominalnej, to jest 0,10 zł za każdą akcję. Akcje serii D zostały zaoferowane liderom pozyskanego zespołu pod warunkiem osiągnięcia parametrów, które w ocenie Zarządu będą istotnie wpływały na przyszłe wyniki finansowe.

Piotr Prajsnar

16/2014
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

21 listopada 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku nowe brzmienie zyskał § 7 i § 8 statutu Spółki.

Załącznik: Statut Cloud Technologies S.A.

Piotr Prajsnar

14/2014
EBI

Strategia na lata 2014 - 2016 »

11 sierpnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2014 roku, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w dniu 6 sierpnia 2014 roku, Spółka przyjęła strategię na lata 2014 - 2016.

Załącznik: Wyciąg ze strategii na lata 2014 - 2016

Piotr Prajsnar

12/2014
EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii C »

7 lipca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych z wyłączeniem prawa poboru na postawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
- Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku.
- Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2. Data przydziału instrumentów finansowych
- Przydział akcji nie miał miejsca ze względu na tryb subskrypcji prywatnej.
- Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte w dniu 16 czerwca 2014 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
- Subskrypcja obejmowała 700.000 akcji serii C.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
- Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
- Subskrybowanych zostało 700.000 akcji serii C.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
- Akcje serii C zostały objęte po cenie 1,20 zł każda.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały zaoferowane 5 inwestorom.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
- Akcje serii C zostały objęte przez 5 inwestorów.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
- Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
- Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 451,70 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 451,70 zł.
Spółka w wyniku emisji akcji serii C pozyskała 840.000,00 zł. Pełne koszty emisji zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect.

Piotr Prajsnar

11/2014
EBI

Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com »

30 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Spółka zawarła z Adform Aps umowę o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów platformy behavioralengine.com. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym i przewiduje podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarta umowa na podstawie udzielonej licencji pozwala na udostępnienie zasobów platformy behavioralengine.com klientom korzystającym z narzędzi dostarczanych przez Adform Aps. Podjęta współpraca umożliwia optymalizację kampanii reklamowych realizowanych z wykorzystaniem automatycznego zakupu mediów (ang. Programmatic Buying).
Platforma behavioralengine.com to największa w Polsce hurtownia danych, która umożliwia precyzyjne targetowanie kampanii reklamowych (ang. Data Management Platform). Technologia zadebiutowała na rynku w 2012 roku i aktualnie posiada w zasięgu ponad 20 mln użytkowników Internetu.
Adform Aps to wiodący dostawca rozwiązań dla rynku reklamy internetowej w segmencie Real-Time Bidding. Firma powstała w 2002 roku w Danii i aktualnie posiada 15 oddziałów w Europie i USA.

Piotr Prajsnar

10/2014
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

27 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku Spółka podpisała warunkową umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B automatyzującej procesy zakupu kampanii e-mailingowych w oparciu o model licytacji". Do dnia 31 grudnia 2014 roku instytucja finansująca przekaże Spółce informację o dostępności środków na wsparcie projektu o wartości 918.600 zł + VAT przy dofinansowaniu na poziomie 492.060 zł.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która umożliwi automatyczny zakup mediów w zakresie e-mail marketingu z zastosowaniem zewnętrznych źródeł danych. System będzie wykorzystywał model licytacji w sposób analogiczny do technologii Real-Time Bidding, która jest kluczowym czynnikiem dynamicznego wzrostu rynku reklamy odsłonowej. Wśród głównych zastosowań systemu wskazuje się e-mail retargeting, który jest jedną z najskuteczniejszych form reklamy internetowej. W szczególności system będzie wspierać narzędzia typu marketing automation.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

9/2014
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

16 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Roberta Andrzeja Rafał do składu Rady Nadzorczej.

Załącznik: Robert Rafał

Piotr Prajsnar

8/2014
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

16 czerwca 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

7/2014
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

19 maja 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, W. Gładkowski, R. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

4/2014
EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej »

23 kwietnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku Pan Krzysztof Ways złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Prajsnar

3/2014
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 rok »

11 kwietnia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2013 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 14 kwietnia 2014 roku. Raport za 2013 rok zostanie opublikowany w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

Piotr Prajsnar

1/2014
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku »

24 stycznia 2014 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2013 roku - 10 lutego 2014 roku,
- Raport za 2013 rok - 14 kwietnia 2014 roku,
- Raport za I kwartał 2014 roku - 12 maja 2014 roku,
- Raport za II kwartał 2014 roku - 11 sierpnia 2014 roku,
- Raport za III kwartał 2014 roku - 10 listopada 2014 roku.

Piotr Prajsnar

17/2013
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

18 listopada 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest "stworzenie platformy B2B w zakresie dostępu podmiotów rynkowych do zakupu kampanii reklamy odsłonowej w modelu RTB". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 651.060 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.237.500 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie zakupu mediów pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

15/2013
EBI

Zawarcie umowy pożyczki »

25 października 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku Spółka zawarła z AdPilot Sp. z o.o. S.K.A. ramową umowę pożyczki. Umowa ma na celu zabezpieczenie środków obrotowych niezbędnych do realizacji nowych inwestycji.
Zawarta umowa przewiduje udzielenie pożyczki do kwoty 500.000 zł w transzach wypłacanych na żądanie Spółki. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% w skali roku.

Piotr Prajsnar

14/2013
EBI

Rejestracja zmiany statutu »

7 października 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku zarejestrowana została zmiana statutu Spółki. Na mocy uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku nowe brzmienie zyskał § 8 pkt 6 statutu Spółki.

Załącznik: Statut

Piotr Prajsnar

13/2013
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

20 września 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku opublikowała raport bieżący, w którym podtrzymała prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołała szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.
Uwzględniając dynamiczny rozwój rynku oraz zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym Spółka zaktualizowała plany strategiczne. Zarząd postanowił realizować strategię błękitnego oceanu w odniesieniu do technologii wykorzystujących silnik behawioralny.
Podjęte zostały działania mające na celu rozpoczęcie nowych projektów, w tym pozyskanie przez Spółkę niezbędnych źródeł finansowania. Zarząd spodziewa się tymczasowego obciążenia wyników finansowych spowodowanego wzmożoną działalnością inwestycyjną.
Mając na uwadze powyższe, Spółka odwołuje prognozę przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok. Przedmiotowa prognoza stała się w ocenie Zarządu nieaktualna ze względu na optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Przeprowadzone zamiany polegają na skoncentrowaniu działalności na rynkach o najwyższym potencjale wzrostu. Uzasadnieniem podjętych działań jest dążenie do maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa w długim okresie.

Piotr Prajsnar

11/2013
EBI

Zmiana składu Rady Nadzorczej »

26 czerwca 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej.
Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:
- Annę Kamilę Piskorz,
- Kamila Pawła Babula,
- Jarosława Bartłomieja Strumińskiego.
Do składu Rady Nadzorczej powołano:
- Monikę Annę Komosa,
- Pawła Sebastiana Chodaczek,
- Krzysztofa Ways.

Załącznik: Monika Komosa
Załącznik: Paweł Chodaczek
Załącznik: Krzysztof Ways

Piotr Prajsnar

10/2013
EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie »

26 czerwca 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Załącznik: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Piotr Prajsnar

9/2013
EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia »

31 maja 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w budynku Metropolitan przy Placu Bankowym 2 w Warszawie.

Załącznik: Ogłoszenie Zarządu
Załącznik: Projekty uchwał

Piotr Prajsnar

7/2013
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

26 kwietnia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest „stworzenie i wdrożenie w struktury partnerskie platformy B2B integrującej współpracę biznesową”. Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 511.550 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.023.100 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie platformy, która usprawni procesy biznesowe w zakresie realizacji kampanii reklamowych w Internecie. Wdrożenie systemu, poprzez zautomatyzowanie wymiany informacji pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów, także w obrębie rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

5/2013
EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok »

12 kwietnia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji raportu za 2012 rok, która pierwotnie została ustalona na dzień 15 kwietnia 2013 roku. Raport za 2012 rok zostanie opublikowany w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

Piotr Prajsnar

3/2013
EBI

Zawarcie umów w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego »

6 lutego 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Little Big Data Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie dystrybucji zasobów silnika behawioralnego. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów ze sprzedaży danych dla potrzeb działalności reklamowej w Internecie.
Zawarte umowy przewidują trwałą współpracę o charakterze strategicznym w zakresie eksploatacji silnika behawioralnego. Umowy dotyczą zakupu i sprzedaży danych na rynku Polskim oraz działań w zakresie kompleksowej promocji produktów i usług. Umowy będą miały istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki w przyszłości.
Silnik behawioralny to narzędzie, które umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

2/2013
EBI

Realizacja podanych prognoz finansowych »

25 stycznia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące realizacji prognoz finansowych podanych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz publikowanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka podała prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok oraz 5,4 mln zł za 2013 rok.
Spółka podała też planowane przychody z usługi behavioralengine.com na poziomie odpowiednio 0,9 mln zł w 2012 roku, 2,1 mln zł w 2013 roku i 3,5 mln zł w 2014 roku oraz usługi foo.to na poziomie odpowiednio 0,1 mln zł w 2012 roku, 0,5 mln zł w 2013 roku i 1,2 mln zł w 2014 roku.
Rozwój silnika behawioralnego przebiega szybciej, niż wcześniej przewidywano. Wynika to z dostosowania harmonogramu prac do oczekiwań dynamicznego rosnącego rynku, co w ocenie Zarządu pozwoli na zwiększenie przyszłych przychodów z przedmiotowej inwestycji.
Potencjał silnika behawioralnego uzasadnia potrzebę większego zaangażowania. Ze względu na możliwość efektywniejszego wykorzystania zasobów, w ocenie Zarządu wskazane jest jednoczesne obniżenie priorytetu części równolegle prowadzonych inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, Spółka podtrzymuje prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok i 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołuje szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.

Piotr Prajsnar

1/2013
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku »

21 stycznia 2013 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2013 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 lutego 2013 roku,
- Raport za 2012 rok - 15 kwietnia 2013 roku,
- Raport za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku,
- Raport za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku,
- Raport za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku.

Piotr Prajsnar

13/2012
EBI

Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego »

21 września 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Narzędzie to umożliwia między innymi emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych.
Zastosowanie silnika behawioralnego umożliwia zwiększenie efektywności przestrzeni reklamowej. Wykonane testy wykazały wzrost współczynnika CTR dla kampanii reklamowych o 50 - 100%.
Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Załącznik: Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego

Piotr Prajsnar

11/2012
EBI

Zawarcie umowy z siecią reklamową »

16 lipca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 roku Spółka zawarła z Internetowym Domem Mediowym Net S.A. umowę ramową o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarta umowa stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

10/2012
EBI

Niestosowanie wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect »

15 czerwca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie będą stosowane przez Spółkę w sposób trwały.

Załącznik: Niestosowane zasady ładu korporacyjnego

Piotr Prajsnar

9/2012
EBI

Zawarcie umów z sieciami reklamowymi »

1 czerwca 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku Spółka zawarła z Ad-Vice Sp. z o.o. i ARBOmedia Polska Sp. z o.o. umowy ramowe o współpracy w zakresie działalności reklamowej w Internecie. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i przewidują podział przychodów z kampanii reklamowych realizowanych w serwisie internetowym phorum.pl.
Zawarte umowy stanowią ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. W ramach współpracy wykorzystany zostanie rozwijany przez Spółkę silnik behawioralny. Narzędzie to umożliwia emitowanie kreacji reklamowych adekwatnych do profilu zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Informacje na temat przedmiotowego projektu dostępne są pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

8/2012
EBI

Udostępnienie silnika behawioralnego do użytku komercyjnego »

30 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku udostępniony do użytku komercyjnego zostanie silnik behawioralny, który stanowi jedną z kluczowych inwestycji Spółki. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności technologicznej. Jego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2011 roku i pochłonie 0,8 mln zł.
Silnik behawioralny to narzędzie umożliwiające tworzenie profili zainteresowań użytkowników witryn internetowych. Wiedza ta umożliwia między innymi zwiększenie konwersji dla reklam internetowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów. Wśród potencjalnych odbiorców wskazuje się również segment e-commerce oraz szeroko rozumiane e-usługi.
Prezentacja projektu odbędzie się 4 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 w budynku Zebra Tower przy ulicy Mokotowskiej 1 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.behavioralengine.com.

Piotr Prajsnar

7/2012
EBI

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »

23 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007 - 2013, którego przedmiotem jest stworzenie "innowacyjnego narzędzia do badań rynkowych on-line". Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 474.495 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 677.850 zł + VAT.
Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie narzędzia do prowadzenia badań rynkowych za pośrednictwem Internetu. Wśród przyszłych odbiorców wskazuje się segment B2B, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora MSP. W wyniku realizacji projektu powstanie e-usługa pod postacią serwisu internetowego wspomagającego procesy związane z działalnością marketingową. Zastosowanie narzędzia pozwoli przedsiębiorstwom na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnym niedostosowaniem produktów i usług do oczekiwań potencjalnej grupy docelowej.
Przedmiotowy projekt stanowi ważny element realizowanej przez Spółkę strategii dywersyfikacji. Jej celem jest zróżnicowanie źródeł przychodów oraz zwiększenie niezależności od rynku reklamy internetowej.

Piotr Prajsnar

6/2012
EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 18 maja 2012 roku »

17 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż dzień 18 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 453/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLDTC00019", w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CLOUD" i oznaczeniem "CLD".

Piotr Prajsnar

5/2012
EBI

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B »

16 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2012 roku na mocy Uchwały nr 447/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzono do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Piotr Prajsnar

3/2012
EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku »

14 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe w 2012 roku będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku,
- Raport za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku,
- Raport za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku,
- Raport za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Piotr Prajsnar

2/2012
EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect »

7 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Piotr Prajsnar

1/2012
EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI »

7 maja 2012 roku


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do systemu Elektronicznej Bazy Informacji i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za jego pośrednictwem.

Piotr Prajsnar

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Dowiedz się więcej.