UnBlock

Measure and monetize
ad blocked traffic.

Więcej

Raport

dotyczący blokowania reklam internetowych w Polsce.

Pobierz

Case study

dotyczące skuteczności UnBlock'a.

Pobierz
Cloud Technologies Labs

Cloud Technologies Labs to przestrzeń przeznaczona do tworzenia i rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych. To tu spotykają się najbardziej otwarte umysły, które zmieniają świat. Jeżeli masz pomysł na coś niesamowitego to dobrze trafiłeś!

Raporty bieżące

9 sierpnia 2017 roku
-
Rozpoczęcie strategicznej współpracy z PHD Media Direction »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z PHD Media Direction Sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie wykorzystania technologii Big Data w reklamie internetowej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, umożliwia współpracę w wymiarze międzynarodowym oraz może mieć istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę.
Zawarta umowa w szczególności przewiduje wykorzystanie technologii Data Exchange oraz Data Management Platform dostępnych na platformie OnAudience.com należącej do Spółki. Intencją stron jest rozpoczęcie strategicznej współpracy w celu stworzenia unikalnej oferty na rynku reklamy internetowej oraz następnie wspólnej obsługi wybranych klientów.
OnAudience.com to jedna z największych hurtowni danych na świecie, która umożliwia targetowanie kampanii reklamowych w Internecie. Przetwarza ponad 3 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
PHD Media Direction jest częścią Omnicom Media Group, globalnej sieci agencji mediowych wyspecjalizowanych w planowaniu komunikacji i zakupie mediów. Opracowuje przemyślane strategiczne rozwiązania i kreatywne innowacje dla najlepszych marek na świecie.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

7 sierpnia 2017 roku
-
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od OAN Sp. o.o. »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z OAN Sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności markę OAN, kluczowych pracowników oraz istotne umowy handlowe. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej Audience Network Sp. z o.o. będącej podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej Spółki.
Finalizacja transakcji nastąpi do dnia 30 września 2017 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym zakończeniu due diligence. Szacowana cena zakupu wynosi 2 mln zł i zostanie zapłacona w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku. W celu realizacji transakcji powołany zostanie nowy podmiot zależny w ramach grupy kapitałowej Spółki.
OAN Sp. z o.o. działa od 2011 roku oraz posiada ugruntowaną pozycję na rynku reklamy internetowej. Obsługuje klientów bezpośrednich, ma dobre relacje z agencjami oraz dostarcza produkty sieciowe dla wydawców. W wyniku transakcji uzyska dostęp do nowych technologii, które umożliwią stworzenie unikalnej oferty produktów i usług.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

28 czerwca 2017 roku
-
Decyzja Zarządu o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future »


Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku podjął decyzję o odstąpieniu od nabycia spółki Imagine The Future. Strony zakończyły prowadzone negocjacje i nie planują wznowienia rozmów o przejęciu w przyszłości. Jednocześnie strony podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy na płaszczyźnie biznesowej.
Spółka Imagine The Future osiągnęła wyniki finansowe, które istotnie przewyższają założenia przyjęte podczas prowadzonych wcześniej negocjacji oraz tym samym znacząco wpływają na ocenę parametrów transakcji przez sprzedającego. Jednocześnie ustalenia dotyczące ceny wygasły w dniu 31 grudnia 2016 roku, wobec czego niezbędne byłoby uzgodnienie nowych warunków transakcji i w konsekwencji znaczne podniesienie ceny.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w celu uzyskania satysfakcjonujących parametrów dla obecnych akcjonariuszy Spółki realizacja transakcji przy wyższej cenie wymagałaby dalszych istotnych prac organizacyjnych w strukturze spółki Imagine The Future. W ocenie Zarządu powyższe działania wymagałyby zaangażowania znacznych zasobów po stronie Spółki oraz wiązałyby się z wydłużeniem harmonogramu transakcji.
Decyzja Zarządu uzasadniona jest również faktem wypracowania mechanizmów współpracy, które zabezpieczają strategiczne interesy Spółki bez konieczności przejmowania spółki Imagine The Future. Strony zamierzają kontynuować rozpoczętą wcześniej współpracę oraz zacieśniać relacje biznesowe w obszarach kreujących synergie wynikające ze wzajemnego uzupełnienia oferty produktów i usług.
Zarząd zamierza konsekwentnie realizować strategię opartą o wzrost organiczny wynikający z rozwoju nowych produktów i usług oraz budowania zasięgu międzynarodowego. Spółka dostrzega znaczny potencjał wzrostu w obszarze performance marketingu oraz data consultingu. Istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki może mieć technologia UnBlock.

Załącznik: ESPI

Piotr Prajsnar

Więcej

Raporty okresowe

14 sierpnia 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za II kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

31 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Załącznik: Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok
Załącznik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Załącznik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Załącznik: Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik: Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

15 maja 2017 roku
-
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku »

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku.

Załącznik: Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
Załącznik: EBI

Piotr Prajsnar

Więcej